ILPB1/415-1042/11-3/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Aresztu Śledczego, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2011 r. (data wpływu 24 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 19 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Areszt Śledczy w 2011 roku wypłacił uprawnionym funkcjonariuszom pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego na podstawie art. 184 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523). Od kwoty przyznanej i wypłaconej pomocy finansowej obliczono i pobrano podatek dochodowy od osób fizycznych, według obowiązującej skali.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy od wypłaconej funkcjonariuszom Aresztu Śledczego pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego na podstawie art. 184 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) powinna być obliczona i pobrana zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wypłaty pomocy finansowej...
  2. Czy w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat służby w służbie więziennej i zwrotu otrzymanej pomocy finansowej w latach następnych, Areszt powinien wystawić zaświadczenie o wysokości zwróconego nienależnie pobranego świadczenia, które uprawniałoby podatnika do odliczenia od dochodu dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem funkcjonariusza jest przyznana i wypłacona pomoc finansowa. Momentem powstania przychodu był moment, w którym przekazano funkcjonariuszowi pieniądze, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym momencie obliczono i pobrano zaliczkę na podatek. Funkcjonariusz mógł swobodnie dysponować pieniędzmi otrzymanymi w formie pomocy finansowej np. przeznaczyć te środki na zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego.

Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat służby w służbie więziennej, zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523). W takim przypadku Areszt Śledczy wystawi zaświadczenie o wysokości zwróconego nienależnie pobranego świadczenia, które uprawni podatnika do odliczenia od dochodu dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednia zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) funkcjonariuszowi w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.

Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat służby w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który przed upływem tego okresu nabył prawo do renty inwalidzkiej Służby Więziennej (art. 186 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wyjaśnić należy, iż dla celów podatkowych przyjmuje się, iż nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W przypadku pomocy finansowej przyznanej funkcjonariuszowi, świadczenie to staje się bezzwrotne po upływie 15 lat stałej służby. Natomiast jeśli funkcjonariusz zostanie zwolniony przed upływem 15 lat służby, zobowiązany będzie do zwrotu pomocy finansowej. Dlatego też przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje – w przypadku funkcjonariuszy – z dniem przekroczenia 15 lat służby.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku informacje oraz powołane przepisy uznać należy, że otrzymana przez funkcjonariusza służby więziennej kwota pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w momencie, gdy przedmiotowa pomoc staje się bezzwrotna, tj. po 15 latach służby stałej. Zatem Wnioskodawca nie powinien pobierać podatku w dniu wypłacenia pomocy finansowej, lecz przed upływem 15-letniego okresu służby.

Reasumując, od wypłaconej funkcjonariuszom Aresztu Śledczego pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego zaliczka na podatek dochodowy powinna być przez płatnika składek obliczona i pobrana z dniem przekroczenia przez funkcjonariuszy 15 lat służby, nie zaś jak wskazał Wnioskodawca w miesiącu wypłaty pomocy finansowej.

Zatem analiza pytania dotyczącego wystawienia zaświadczenia o wysokości zwróconego nienależnie pobranego świadczenia jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.