Funkcjonariusz Straży Granicznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to funkcjonariusz Straży Granicznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy otrzymane przez wnioskodawcę wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Zasadnicze znaczenie dla zastosowania omawianego zwolnienia przedmiotowego ma spełnienie dwóch warunków: wypłacone należności pieniężne muszą być bezpośrednio związane z użyciem wymienionych w tym przepisie osób poza granicami państwa, należności te muszą wynikać z celów określonych w zwolnieniu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca jako funkcjonariusz Straży Granicznej został wyznaczony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do udziału w charakterze eksperta unijnego w projekcie pt. „Ustanowienie modelu zintegrowanego zarządzania granicą na południowej granicy Azerbejdżanu”. Celem projektu była pomoc w zwiększeniu zdolności Azerbejdżanu do skuteczniejszego zarządzania granicą państwową poprzez zaprezentowanie (w ramach szkolenia) funkcjonariuszom Straży Granicznej Azerbejdżanu procedur stosowanych w (...)

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan zatrudniony w Oddziale Straży Granicznej . W latach 2001 – 2004 został Panu wypłacony równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wg zasadniczej normy wyżywienia „LOT”. Od tych należności potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Równoważnik ten przysługiwał Panu zgodnie z przepisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 85 poz. 775) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia i norm tego wyżywienia (Dz. U. z 2002r., Nr 86 poz. 783).
W związku z powyższym zadaje Pan pytanie czy wypłacony Panu równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na tle powyższych okoliczności konstytuuje Pan stanowisko, iż pobieranie opisanego podatku dochodowego jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 09.06.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , jako prawidłowe. UZASADNIENIE Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Pana stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: - zgodnie art.21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez (...)