Funkcjonariusz Służby Celnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to funkcjonariusz Służby Celnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca od ekwiwalentu z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Fragment:

Zakres tego zwolnienia został zatem ograniczony. Powyższym zwolnieniem objęto bowiem wyłącznie te świadczenia, które przyznane zostały na podstawie przepisów odrębnych ustaw, bądź przepisów wykonawczych i w tych aktach prawnych określone zostały terminem „dodatek za rozłąkę”. Nie wystarczy więc nazwanie danego świadczenia „dodatkiem za rozłąkę”, aby korzystało ono ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wypłacał funkcjonariuszom celnym przeniesionym do pełnienia służby w innej miejscowości dodatek za rozłąkę, który na mocy art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, był wolny od podatku dochodowego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy równoważnik z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby stanowi przychód ze stosunku służbowego, czy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Słusznie zatem Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zaliczył równoważnik przyznawany funkcjonariuszom Służby Celnej z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby do ich przychodów ze stosunku służbowego. Jednocześnie zauważyć należy, iż katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy zawiera w pkt 112 regulację, na podstawie której wolny od podatku jest zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika z przepisów innych ustaw. Natomiast równoważnik jaki funkcjonariusz Służby Celnej otrzymuje z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby, w sytuacji gdy on lub jego małżonek nie zamieszkują lub nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, stanowi zwrot koszów. Ponadto, wbrew twierdzeniu Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, obowiązek jego wypłaty (przyznania) wynika z przepisu rangi ustawowej (art. 157 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej). W konsekwencji, równoważnik, stanowiący przychód funkcjonariusza ze stosunku służbowego w rozumieniu w art. 12 ust. 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy. W świetle powyższego opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego należało, (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy równoważnik z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Słusznie zatem Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zaliczył równoważnik przyznawany funkcjonariuszom Służby Celnej z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby do ich przychodów ze stosunku służbowego. Jednocześnie zauważyć należy, iż katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy zawiera w pkt 112 regulację, na podstawie której wolny od podatku jest zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika z przepisów innych ustaw. Natomiast równoważnik jaki funkcjonariusz Służby Celnej otrzymuje z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby, w sytuacji gdy on lub jego małżonek nie zamieszkują lub nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, stanowi zwrot koszów. Ponadto, wbrew twierdzeniu Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, obowiązek jego wypłaty (przyznania) wynika z przepisu rangi ustawowej (art. 157 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej). W konsekwencji, równoważnik, stanowiący przychód funkcjonariusza ze stosunku służbowego w rozumieniu w art. 12 ust. 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy. W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy równoważnik z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby stanowi przychód ze stosunku służbowego czy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Słusznie zatem Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zaliczył równoważnik przyznawany funkcjonariuszom Służby Celnej z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby do ich przychodów ze stosunku służbowego. Jednocześnie zauważyć należy, iż katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy zawiera w pkt 112 regulację, na podstawie której wolny od podatku jest zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika z przepisów innych ustaw. Natomiast równoważnik jaki funkcjonariusz Służby Celnej otrzymuje z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby, w sytuacji gdy on lub jego małżonek nie zamieszkują lub nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, stanowi zwrot koszów. Ponadto, wbrew twierdzeniu Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, obowiązek jego wypłaty (przyznania) wynika z przepisu rangi ustawowej (art. 157 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej). W konsekwencji, równoważnik, stanowiący przychód funkcjonariusza ze stosunku służbowego w rozumieniu w art. 12 ust. 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy. W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy wypłata równoważnika pieniężnego z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby stanowi przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy wobec tego stwierdzić, że wypłacany funkcjonariuszom Służby Celnej zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby jest przychodem ze stosunku służbowego zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).