Funkcjonariusz Policji | Interpretacje podatkowe

Funkcjonariusz Policji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to funkcjonariusz Policji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zakup medali okolicznościowych, a następnie wręczenie ich funkcjonariuszom Policji celem ich uhonorowania, stanowi dla tych funkcjonariuszy "inne nieodpłatne świadczenia", o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) W dniu 26.01.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile wpłynął wniosek Szkoły Policji o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek ten, na wezwanie tut. organu podatkowego, w dniu 13.02.2007 r. uzupełniony został przez wnioskodawcę o wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego i przedstawienie własnego stanowiska w sprawie. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Szkoła Policji, w związku z przypadającymi w 2007 roku jubileuszami służby oraz lat życia niektórych funkcjonariuszy Policji, wystąpiła z inicjatywą uhonorowania jubilatów medalami z okazji pięćdziesiątych urodzin oraz z okazji dwudziestej i trzydziestej rocznicy służby w Policji. Ponadto uhonorowani medalami będą funkcjonariusze odchodzący na emeryturę lub rentę.Otrzymane przez funkcjonariuszy medale nie będą stanowiły dla nich, jak i osób pośrednich, żadnej wartości materialnej, lecz stanowiły będą formę zauważenia, uznania i (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
(...) W związku ze złożonym zapytaniem w dniu 12.08.2004 r (uzupełnionym na wezwanie w dniu 23.08.2004 r.) dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego, w której to sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym - działając na zasadzie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Przepis art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 2001 - 2002 stanowił, że wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom i pracownikom cywilnym jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności (...)
2011
1
lut

Istota:
Funkcjonariusz policji związany stosunkiem służbowym, który stanowi źródło jego przychodów /art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /zobligowany jest do opodatkowania z tego źródła przychodu wszystkich otrzymanych lub pozostawionych do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Fragment:
(...) Funkcjonariusz policji związany stosunkiem służbowym, który stanowi źródło jego przychodów /art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /zobligowany jest do opodatkowania z tego źródła przychodu wszystkich otrzymanych lub pozostawionych do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne dokonywane przez pracodawcę na rzecz pracowników stanowią przychód ze stosunku służbowego lub stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , o ile w konkretnym przypadku nie funkcjonuje zwolnienie lub zaniechanie poboru podatku. W myśl art. 94 ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji, policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego / domu przyznanej osobom uprawnionym w okresie od dnia 01.01.1992r. do dnia 29.10.1997r.- policjantom podlega opodatkowaniu po 10 latach służby?
Fragment:
(...) W stanie prawnym obowiązującym w latach 1992-1997, pomoc finansowa na budownictwo , udzielona funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Zarządzenia Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1993r., w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji , UOP, SG i PSP oraz zasad jej przyznawania i zwracania (Dz.Urz. MSWiA Nr 3 , poz.40 z późn. zm.) - co do zasady miała charakter zwrotny. Bezzwrotny charakter świadczenie miało jedynie w odniesieniu do otrzymujących je funkcjonariuszy, których okres służby stałej wynosi co najmniej 10 lat, a także emerytów i rencistów.Zarządzenie przewidywało konieczność zwrotu omawianego świadczenia w przypadku funkcjonariuszy , których służba trwa krócej niż 10 lat, a w razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem tego okresu, udzielona pomoc finansowa podlegała zwrotowi z (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby za lata 1999-2002 przysługujący funkcjonariuszom Policji na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o policji ( Dz. U. z 2002r. nr 7 poz.58 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) „ za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze , wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”Na podstawie art.28 ust.1 ustawy o Policji ( Dz.U. z 2002r. Nr 7, poz.58 ze zm.) policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.