Funkcjonariusz Policji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to funkcjonariusz Policji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy zakup medali okolicznościowych, a następnie wręczenie ich funkcjonariuszom Policji celem ich uhonorowania, stanowi dla tych funkcjonariuszy "inne nieodpłatne świadczenia", o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) W dniu 26.01.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile wpłynął wniosek Szkoły Policji o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek ten, na wezwanie tut. organu podatkowego, w dniu 13.02.2007 r. uzupełniony został przez wnioskodawcę o wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego i przedstawienie własnego stanowiska w sprawie. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Szkoła Policji, w związku z przypadającymi w 2007 roku jubileuszami służby oraz lat życia niektórych funkcjonariuszy Policji, wystąpiła z inicjatywą uhonorowania jubilatów medalami z okazji pięćdziesiątych urodzin oraz z okazji dwudziestej i trzydziestej rocznicy służby w Policji. Ponadto uhonorowani medalami będą funkcjonariusze odchodzący na emeryturę lub rentę.Otrzymane przez funkcjonariuszy medale nie będą stanowiły dla nich, jak i osób pośrednich, żadnej wartości materialnej, lecz stanowiły będą formę zauważenia, uznania i (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

(...) W związku ze złożonym zapytaniem w dniu 12.08.2004 r (uzupełnionym na wezwanie w dniu 23.08.2004 r.) dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego, w której to sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym - działając na zasadzie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Przepis art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 2001 - 2002 stanowił, że wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom i pracownikom cywilnym jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności (...)

2011
1
lut

Istota:

Funkcjonariusz policji związany stosunkiem służbowym, który stanowi źródło jego przychodów /art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /zobligowany jest do opodatkowania z tego źródła przychodu wszystkich otrzymanych lub pozostawionych do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Fragment:

(...) Funkcjonariusz policji związany stosunkiem służbowym, który stanowi źródło jego przychodów /art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /zobligowany jest do opodatkowania z tego źródła przychodu wszystkich otrzymanych lub pozostawionych do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne dokonywane przez pracodawcę na rzecz pracowników stanowią przychód ze stosunku służbowego lub stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , o ile w konkretnym przypadku nie funkcjonuje zwolnienie lub zaniechanie poboru podatku. W myśl art. 94 ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji, policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego / domu przyznanej osobom uprawnionym w okresie od dnia 01.01.1992r. do dnia 29.10.1997r.- policjantom podlega opodatkowaniu po 10 latach służby?

Fragment:

(...) W stanie prawnym obowiązującym w latach 1992-1997, pomoc finansowa na budownictwo , udzielona funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Zarządzenia Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1993r., w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji , UOP, SG i PSP oraz zasad jej przyznawania i zwracania (Dz.Urz. MSWiA Nr 3 , poz.40 z późn. zm.) - co do zasady miała charakter zwrotny. Bezzwrotny charakter świadczenie miało jedynie w odniesieniu do otrzymujących je funkcjonariuszy, których okres służby stałej wynosi co najmniej 10 lat, a także emerytów i rencistów.Zarządzenie przewidywało konieczność zwrotu omawianego świadczenia w przypadku funkcjonariuszy , których służba trwa krócej niż 10 lat, a w razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem tego okresu, udzielona pomoc finansowa podlegała zwrotowi z (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby za lata 1999-2002 przysługujący funkcjonariuszom Policji na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o policji ( Dz. U. z 2002r. nr 7 poz.58 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) „ za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze , wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”Na podstawie art.28 ust.1 ustawy o Policji ( Dz.U. z 2002r. Nr 7, poz.58 ze zm.) policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który (...)