BI/005-1066/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy przedmiotowe świadczenia korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

BI/005-1066/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. funkcjonariusz państwowy
  2. zakwaterowanie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Stan faktyczny:

Funkcjonariuszowi celnemu przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości - na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej - przyznaje się lokal mieszkalny, tymczasową kwaterę lub równoważnik pieniężny. Mając powyższe na uwadze funkcjonariuszom znajdującym się w takiej sytuacji pracodawca wynajął na wolnym rynku lokale mieszkalne i pokrywa koszty z tym związane. Koszty najmu przekraczają kwotę 500zł miesięcznie. Ponadto niektórym funkcjonariuszom wypłacany jest z tego tytułu równoważnik.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do zapisu art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń,(...).

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14, w:

  1. hotelach pracowniczych,
  2. kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

W przedstawionym stanie faktycznym zwolnienie to nie będzie miało jednak zastosowania, gdyż pracodawca nie ponosi świadczeń z tytułu zakwaterowania funkcjonariuszy w hotelu pracowniczym czy kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania lecz w tym celu wynajmuje lokale mieszkalne „na wolnym rynku”.

Ponadto, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wolne od podatku dochodowego są równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej - do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł, korzystają zwolnienia od podatku dochodowego.

Mając na uwadze wyżej powołane unormowania prawne równoważnik pieniężny za brak kwatery wypłacany funkcjonariuszom celnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2004r. Nr 156, poz. 1641) nie może z uwagi na brak wyraźnego zapisu ustawowego korzystać ze zwolnienia od opodatkowania.

Reasumując w stanie prawnym obowiązującym w 2004r. świadczenia otrzymane przez funkcjonariuszy celnych przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości z tytułu zakwaterowania podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych tj. jak ze stosunku służbowego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.