Funkcjonariusz państwowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to funkcjonariusz państwowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy przedmiotowe świadczenia korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Funkcjonariuszowi celnemu przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości - na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej - przyznaje się lokal mieszkalny, tymczasową kwaterę lub równoważnik pieniężny. Mając powyższe na uwadze funkcjonariuszom znajdującym się w takiej sytuacji pracodawca wynajął na wolnym rynku lokale mieszkalne i pokrywa koszty z tym związane. Koszty najmu przekraczają kwotę 500zł miesięcznie. Ponadto niektórym funkcjonariuszom wypłacany jest z tego tytułu równoważnik. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do zapisu art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy prawidłowo jest pobierany przez bank podatek dochodowy od otrzymywanej z Hiszpanii od września 2004 r. renty wdowiej po zmarłym mężu wypłacanej na podstawie przepisów mających zastosowanie do świadczeń dla członków rodzin funkcjonariuszy państwa pozostających poza służbą czynną?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 04.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 08.03.2005r.), uzupełnionym w dniu 12.04.2005 r. - w sprawie dotyczącej odpowiedzi na pytanie:- czy prawidłowo jest pobierany przez bank podatek dochodowy od otrzymywanej z Hiszpanii od września 2004 r. renty wdowiej po zmarłym mężu wypłacanej na podstawie przepisów mających zastosowanie do świadczeń dla członków rodzin funkcjonariuszy państwa pozostających poza służbą czynną ? - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE Stan faktyczny sprawy opisany we wniosku : Wnioskodawczyni w 2004 r. nabyła prawa do renty kombatanckiej po zmarłym mężu otrzymywanej z Hiszpanii w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wypłacany funkcjonariuszowi równoważnik pieniężny za brak kwatery jest zwolniony zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 77 updf?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 11.10.2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Z pisma skierowanego do tut. organu podatkowego wynika, że stosownie do § 12-15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.05.2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. nr 120, poz. 1254) Izba Celna w Olsztynie przyznaje funkcjonariuszom celnym równoważnik pieniężny za brak kwatery. Zdaniem Izby wypłacony funkcjonariuszowi równoważnik pieniężny za brak kwatery stanowi jego przychód ze stosunku służbowego i podlega opodatkowaniu łącznie z pozostałymi świadczeniami, ponieważ nie ma w tym przypadku zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, (...)