Funkcjonariusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to funkcjonariusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
gru

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą spadkobiercom funkcjonariusza należności po zmarłym

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1643, z późn. zm.) nie odwołują się w sytuacji wypłaty świadczeń członkom rodziny zmarłego funkcjonariusza do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z późn. zm.). Żona zmarłego funkcjonariusza w dniu jego śmierci spełniała warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy należności po zmarłym funkcjonariuszu Straży Granicznej, tj. odszkodowanie z tytułu wypadku pozostającego w związku ze służbą, dopłaty do wypoczynku i równoważnik za brak lokalu, które zostaną wypłacone żonie funkcjonariusza na podstawie sądowego postanowienia o nabyciu spadku po zmarłym funkcjonariuszu Straży Granicznej, należy traktować jak przychody z praw majątkowych po myśli art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać zaliczkę na podatek zgodnie z art. (...)

2012
16
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pracy na misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Fragment:

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 82 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od podatku wypłacanych przez nie uposażeń, jeżeli funkcjonariusze znajdują się w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przepis ten zwalnia z opodatkowania jedynie uposażenia funkcjonariuszy ONZ, co – przy braku innego zwolnienia od opodatkowania zawartego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszącego się do świadczeń przekazywanych przez ONZ – oznacza, że wszelkie inne świadczenia niebędące uposażeniami, tj. m.in. świadczenia emerytalne, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo, zwolnieniu podlegać może świadczenie wypłacone w związku z przejściem funkcjonariusza ONZ na emeryturę, ale wyłącznie wypłacone jako uposażenie tegoż funkcjonariusza ONZ, znajdującego się w stosownym wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (np. „ odprawa emerytalna ”). W świetle powołanego przepisu, aby dane świadczenie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego, muszą zostać spełnione łącznie nw. przesłanki, tj.: przedmiotowe świadczenie musi stanowić uposażenie ww. funkcjonariuszy, ww. funkcjonariusze muszą znajdować się w stosownym wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Należy w tym miejscu jednoznacznie podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.

2012
16
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pracy na misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Fragment:

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 82 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od podatku wypłacanych przez nie uposażeń, jeżeli funkcjonariusze znajdują się w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przepis ten zwalnia z opodatkowania jedynie uposażenia funkcjonariuszy ONZ, co – przy braku innego zwolnienia od opodatkowania zawartego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszącego się do świadczeń przekazywanych przez ONZ – oznacza, że wszelkie inne świadczenia niebędące uposażeniami, tj. m.in. świadczenia emerytalne, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo, zwolnieniu podlegać może świadczenie wypłacone w związku z przejściem funkcjonariusza ONZ na emeryturę, ale wyłącznie wypłacone jako uposażenie tegoż funkcjonariusza ONZ, znajdującego się w stosownym wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (np. „ odprawa emerytalna ”). W świetle powołanego przepisu, aby dane świadczenie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego, muszą zostać spełnione łącznie nw. przesłanki, tj.: przedmiotowe świadczenie musi stanowić uposażenie ww. funkcjonariuszy, ww. funkcjonariusze muszą znajdować się w stosownym wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Należy w tym miejscu jednoznacznie podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.

2012
13
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

W przypadku pomocy finansowej przyznanej funkcjonariuszowi, świadczenie to staje się bezzwrotne po upływie 15 lat stałej służby. Natomiast jeśli funkcjonariusz zostanie zwolniony przed upływem 15 lat służby, zobowiązany będzie do zwrotu pomocy finansowej. Dlatego też przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje – w przypadku funkcjonariuszy – z dniem przekroczenia 15 lat służby. Mając na uwadze przedstawione we wniosku informacje oraz powołane przepisy uznać należy, że otrzymana przez funkcjonariusza służby więziennej kwota pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w momencie, gdy przedmiotowa pomoc staje się bezzwrotna, tj. po 15 latach służby stałej. Zatem Wnioskodawca nie powinien pobierać podatku w dniu wypłacenia pomocy finansowej, lecz przed upływem 15-letniego okresu służby. Reasumując, od wypłaconej funkcjonariuszom Aresztu Śledczego pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego zaliczka na podatek dochodowy powinna być przez płatnika składek obliczona i pobrana z dniem przekroczenia przez funkcjonariuszy 15 lat służby, nie zaś jak wskazał Wnioskodawca w miesiącu wypłaty pomocy finansowej.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom – emerytom, do których uprawnienie uzyskali przed emeryturą.

Fragment:

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż świadczenie w postaci pomocy finansowej zostało przyznane w związku z istnieniem stosunku służbowego pomiędzy funkcjonariuszem a Wnioskodawcą, jest zatem ściśle związane ze źródłem określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. stosunkiem służbowym. Należy zaznaczyć, że w myśl ww. art. 11 ust. 1 ww. ustawy, osiągnięty przez byłego funkcjonariusza przychód podlega opodatkowaniu w roku jego postawienia do dyspozycji. Jednakże świadczenie to wypłacone przez płatnika byłemu już funkcjonariuszowi, a obecnie emerytowi, należy do przychodów ze stosunku służbowego, ponieważ ich źródłem jest stosunek służbowy, który łączył strony. W przypadku świadczenia ze stosunku służbowego wypłaconego byłemu funkcjonariuszowi, o formie jego opodatkowania decyduje fakt, iż prawo do jego otrzymania przysługuje funkcjonariuszowi w związku z zaistnieniem określonego zdarzenia związanego ze stosunkiem służbowym. Natomiast podatnik o statusie emeryta świadczenia te jedynie faktycznie odbiera. Nie ma dlatego podstaw, aby opodatkowywać przedmiotowe świadczenie w trybie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% należności. Zgodnie z art. 31 ustawy (...)

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia otrzymywanego przez funkcjonariusza służby więziennej w postaci zwrotu kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem.

Fragment:

Nr 79, poz. 523) Stosownie do art. 73 ust. 1 tej ustawy, w razie przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości albo delegowania do czasowego pełnienia służby funkcjonariuszowi przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, W świetle art. 73 ust. 3 pkt 6) ww. ustawy, funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości przysługują należności z tytułu przeniesień zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, w przypadku gdy członkowie rodziny, o których mowa w art. 176, pozostają w dotychczasowym miejscu zamieszkania. W myśl ust. 4 powołanego przepisu, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz tryb przyznawania i wypłaty należności, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając czas podróży służbowej. Zgodnie natomiast z § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 kwietnia 2003 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień (Dz. U. Nr 88, poz. 813), zgodnie z którym funkcjonariuszowi przeniesionemu, który dojeżdża do miejsca pełnienia służby i nie otrzymuje równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania albo nie korzysta z kwatery tymczasowej, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, w wysokości ceny biletu miesięcznego na przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy koszty zakwaterowania przeniesionego z urzędu funkcjonariusza stanowią jego przychód w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W myśl art. 92 ust. 4 ww. ustawy funkcjonariusz delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości otrzymuje zakwaterowanie. Koszt zakwaterowania pokrywa się ze środków Służby Więziennej. Zgodnie z art. 85 ust. 1 cyt. ustawy funkcjonariuszowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której stale pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem członków rodziny określonych w art. 86 oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. Stosownie do treści art. 85 ust. 2 tej ustawy przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszowi uwzględnia się jego stan rodzinny, stopień służbowy lub zajmowane stanowisko oraz normy dodatkowe przysługujące osobom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, jednak nie więcej niż z dwóch tytułów. Jednostkowa norma powierzchni mieszkalnej wynosi od 7 m 2 do 10 m 2 . Wnioskodawca wskazał, że wynajmowany lokal jest o powierzchni 43 m 2 , w kwaterze może zatem mieszkać jeden lub więcej funkcjonariuszy. Wobec powyższego przyjąć należy, że lokal mieszkalny wynajęty przez Areszt Śledczy i przydzielony funkcjonariuszowi ma cechy kwatery prywatnej wynajętej na cel zbiorowego zakwaterowania, a to oznacza, że zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość tych świadczeń do wysokości nieprzekraczającej kwoty 500 zł miesięcznie.

2011
1
wrz

Istota:

Czy koszty zakwaterowania przeniesionego z urzędu funkcjonariusza stanowią jego przychód w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

We wniosku nie przedstawiono żadnych okoliczności przemawiających za tym, że wynajmowana dla funkcjonariusza kwatera prywatna przeznaczona jest na cele zbiorowego zakwaterowania. Wnioskodawca wskazał, iż wynajmowany dla funkcjonariusza Służby Więziennej lokal mieszkalny jest o powierzchni 43 m 2 . W związku z powyższym w kwaterze może mieszkać jeden lub więcej funkcjonariuszy. Kwatera prywatna wynajmowana na cele zbiorowego zakwaterowania powinna być przeznaczona na zakwaterowanie więcej niż jednego pracownika. Tymczasem z wniosku wynika, iż przedmiotowa kwatera została wynajęta dla jednego funkcjonariusza, który z urzędu został przeniesiony do pełnienia służby w Areszcie Śledczym Przepisy prawa podatkowego nie przewidują zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym kosztów zakwaterowania ponoszonych przez pracodawcę za funkcjonariusza Służby Więziennej z tytułu opłat za kwaterę prywatną, która nie jest przeznaczona dla zbiorowego zakwaterowania. W takiej sytuacji, ponoszone przez pracodawcę opłaty za wynajem tejże kwatery zakwalifikować należy do nieodpłatnych świadczeń stanowiących przychód ze stosunku służbowego, o którym mówi art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych razem z innymi przychodami.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego diety pobytowe i inne należności wypłacone funkcjonariuszom korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zatem w przedmiotowej sprawie diety pobytowe oraz inne należności funkcjonariuszy wypłacane ze środków Wnioskodawcy, które w późniejszym terminie są refundowane, nie spełniają warunku pochodzenia środków pomocowych z zagranicy. Tym samym ww. świadczenia wypłacone funkcjonariuszom bezpośrednio realizującym cele programów: „ Fiscalis ” oraz „ Cła 2013 ”, wykonującym prace o charakterze merytorycznym, nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości określonej w treści art. 27 ww. ustawy. Reasumując, w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego oraz uregulowań prawnych, diety pobytowe i inne należności wypłacone funkcjonariuszom nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo bezpośredniej realizacji przez funkcjonariuszy celu programów i wykonywania prac o charakterze merytorycznym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie wartości równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby.

Fragment:

Zgodnie z paragrafem 9 ww. rozporządzenia funkcjonariusz celny otrzymuje równoważnik pieniężny w 100% wysokości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia w przypadku gdy względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego temu funkcjonariuszowi w naturze. Obowiązkiem kierownika urzędu jest ochrona zdrowia i życia funkcjonariuszy celnych poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych Dz. U. Nr 181, poz. 1412). Elementem realizacji tego obowiązku jest zapewnienie niektórym grupom funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika w zamian za wyżywienie (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 roku w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia tub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie Dz. U. Nr 180 poz. 1406). Ze względu na szczególny charakter służby Minister Finansów w ww. rozporządzeniu określił normy wyżywienia, które otrzymuje funkcjonariusz w czasie wykonywania obowiązków służbowych, jak również wysokość równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno - organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z przysługującego wyżywienia. Dotyczy to m.in. funkcjonariuszy celnych: pełniących służbę w oddziałach celnych usytuowanych na zewnętrznej granicy Wspólnoty Europejskiej, podczas służby trwającej co najmniej 12 godzin, oraz pełniących w okresie zimowym służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dzienne.