Funkcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to funkcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Brak powstania przychodu z nieodplatnych swiadczen w sytuacji, gdy prezes zarzadu i prokurent pelnia swoje funkcje w Spolce bez wynagrodzenia

Fragment:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow w dniu 2 grudnia 2015 r. powolalo Grzegorza M., za jego zgoda, do pelnienia jednoosobowo funkcji prezesa zarzadu, nie ustalajac jednakze wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie za pelnienie ww. funkcji dla Grzegorza M.. Takze w dniu 2 grudnia 2015 r. zarzad Spolki powolal Anite M., za jej zgoda, do pelnienia funkcji prokurenta Spolki. Anita M. od dnia powolania dopelnienia funkcji prokurenta nie otrzymuje od Spolki jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytulu. Strona przewiduje, iz w przyszlosci ww. osoby nie beda otrzymywac wynagrodzenia za pelnienie opisanych powyzej funkcji. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy Spolka uzyskuje od dnia 2 grudnia 2015 r. przychod opodatkowany podatkiem dochodowym od osob prawnych z tytulu nieodplatnego pelnienia przez jej wspolnikow funkcji prezesa zarzadu i prokurenta, ktory to przychod strona zobowiazana jest ustalic oraz zaewidencjonowac w ksiegach rachunkowych za dany kwartal (rok) podatkowy... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, przychodami, z zastrzezeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, sa w szczegolnosci: wartosc otrzymanych nieodplatnie lub czesciowo odplatnie rzeczy lub praw, a takze wartosc innych nieodplatnych lub czesciowo odplatnych swiadczen. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych jak rowniez innych ustaw podatkowych nie okreslaja w sposob precyzyjny, co nalezy rozumiec przez nieodplatne swiadczenie.

2011
1
lip

Istota:

Czy wypłacany dodatek funkcyjny jest wynagrodzeniem za pracę vice-prezesa, który nie ma umowy o pracę?

Fragment:

Podkreślić należy, iż co do zasady vice-prezes Spółki może pełnić swoje funkcje na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, ewentualnie bez stosunku zatrudnienia pracowniczego czy też niepracowniczego. Wybór tego w jakiej formie prawnej vice-prezes wykonuje czynności wykonawczo-zarządzające jest pozostawiony Spółce. Z przedstawionego przez wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż vice-prezes otrzymuje od Spółki dodatek funkcyjny za pełnienie danej funkcji w Spółce. Dodatkowo wnioskodawczyni podkreśla, że vice-prezesa ze Spółką nie łączy stosunek pracy (brak umowy o pracę). Zatem jeżeli vice-prezesa ze Spółką nie łączy umowa o pracę (nie został nawiązany stosunek pracy), to powyższy dodatek funkcyjny nie może być zakwalifikowany jako wynagrodzenie za pracę bo nie jest wypłacane ze stosunku pracy a z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu. Dodatek ten należy zaliczyć do przychodu z działalności wykonywanej osobiście, określonej w cyt. powyżej art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy nieodpłatne pełnienie funkcji przez prezesa zarządu stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 14 z 2000r., poz. 176 z późn. zm.) w sprawie: obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w przypadku nieodpłatnego pełnienia funkcji przez prezesa zarządu s t w i e r d z a, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Jeden z udziałowców Spółki pełni funkcję prezesa spółki. Podstawą pełnienia tej funkcji jest wyłącznie uchwała wspólników. Z tytułu pełnionej funkcji prezes nie pobiera wynagrodzenia. Zdaniem Spółki nie ciąży na niej obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ nieodpłatne pełnienie funkcji przez prezesa nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje: Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 zd. pierwsze ustawy).