Fundusze europejskie | Interpretacje podatkowe

Fundusze europejskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusze europejskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. W treści rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.
2013
4
cze

Istota:
Czy Szkoła ma prawo odliczyć podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizowanym projektem dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013?
Fragment:
Zakupy dokonywane w związku z jego realizacją będą służyć wyłącznie działalności dydaktycznej (zwolnionej od podatku od towarów i usług). Uczniowie będą korzystać z efektów projektu nieodpłatnie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Szkoła ma prawo odliczyć podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizowanym projektem dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013... Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odliczyć podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Szkoła wskazała, że w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80). Podniosła, że nabywane towary i usługi to przede wszystkim usługi budowlano-remontowe, wyposażenie dydaktyczne i urządzenia do sal wykładowych – asystentki stomatologicznej, a więc dla potrzeb działalności edukacyjnej (PKWiU ex 80) i nie będą miały jakiegokolwiek związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupionych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
2011
1
wrz

Istota:
Dotyczy; skutków podatkowych od otrzymanej pomocy finansowej w postaci dotacji inwestycyjnej.
Fragment:
Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą również skomplikowany system przepływów finansowych tak, że środki finansowe dla ostatecznych beneficjentów pochodzą ze środków pożyczonych przez Instytucję Wdrażającą z budżetu państwa. Komisja Europejska zwraca wydatki dopiero po realizacji programu - zasilają one fundusze krajowe. W tej sytuacji nie można twierdzić, iż środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy (a takie właśnie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych). Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że w zaprezentowanym przez Panią stanie faktycznym pomoc finansowa w postaci dotacji inwestycyjnej nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zwolnienie powyższe nie ma zastosowania do przychodów z tytułu działalności gospodarczej, finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.
2011
1
maj

Istota:
Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Powyższy przepis uchylony został przepisem art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), przy czym ustawodawca zachował przedmiotowe zwolnienie do dnia 31.12.2004 r., o czym stanowi art. 14 tej ustawy. Następnie przepisem art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmieniono ustawę z dnia 12.11.2003 r., wskutek czego przedmiotowe zwolnienie zostało zachowane do 31.12.2006 roku. Na podstawie cytowanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy, w 2006 r. zwolnieniu podlegały tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z tym środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu nie mogły być uznane za pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Przedstawiony stan faktyczny nie wyczerpuje również znamion art. 21 ust. 1 pkt 47c) gdyż z przedłożonych dokumentów nie wynika aby kwoty dofinansowania otrzymane były od agencji rządowych. Decyzja o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego wydana została przez Fundację Rozwoju ......., która nie jest agencją rządową, lecz pozarządową organizacją „non for profit”.
2011
1
maj

Istota:
Czy Spółka powinna opodatkować usługę świadczoną na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stawką 0%, ale tylko w tej części wartości tej usługi, która zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, a do pozostałej części wartości tej usługi zastosować zwolnienie z VAT, jako usług w zakresie edukacji?
Fragment:
W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z ust. 3 w/w artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 w/w załącznika wymienione zostały usługi w zakresie edukacji PKWiU ex 80. Do powyższego ugrupowania należy podkategoria PKWiU 80.42 "Usługi kształcenia dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Przy symbolu PKWiU 80 dodano znaczek "ex" oznaczający (według objaśnień do załączników do ustawy), że dana pozycja załącznika odnosi się wyłącznie do usług z danego grupowania. W związku z tym, iż w grupowaniu PKWiU 80 mieszczą się wyłącznie usługi w zakresie kształcenia, trudno byłoby wyodrębnić z nich usługi, które byłyby wyłączone ze zwolnienia od podatku, tym bardziej, że ustawodawca nie wyszczególnił w poz. 7 załącznika żadnych usług, dla których omawiane zwolnienie nie miałoby zastosowania.
2011
1
maj

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych
Fragment:
Poniesione nakłady przy realizacji przedmiotowego projektu refundowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. Jednocześnie realizowany projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do realizowanego przez Wnioskodawcę projektu pn. „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie nauczycieli w przyszłości” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizowanym projektem nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług ze względu na fakt, iż zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2011
1
maj

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych niezwiąznych z wykonywaniem czynności opodatkowanych
Fragment:
Poniesione nakłady przy realizacji przedmiotowego projektu zrefundowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. Jednocześnie realizowany projekt nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do zrealizowanego przez Wnioskodawcę projektu pn. „Pierwsze kroki w społeczeństwie informacyjnym” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zrealizowanym projektem nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług ze względu na fakt, iż zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2011
1
maj

Istota:
Czy Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu
Fragment:
Dostęp do danych jest bezpłatny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie . Czy Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu... Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary lub usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W tym przypadku brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a zatem Uczelnia nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku VAT naliczonego. Wyniki tego projektu nie będą sprzedawane konkretnemu odbiorcy, lecz upowszechnione bezpłatnie, a z rezultatów będzie korzystać szerokie grono zainteresowanych. W związku z powyższym Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu, a podatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowany. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe .
2011
1
maj

Istota:
Czy otrzymana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Środki funduszy strukturalnych w świetle art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104 z późn. zm.), są środkami publicznymi . Europejski Fundusz Społeczny wchodzi w skład funduszy strukturalnych służących realizacji polityki strukturalnej, której celem jest pomoc słabiej rozwiniętym regionom, sektorom gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej. W Rzeczpospolitej Polskiej Europejski Fundusz Społeczny uczestniczy we współfinansowaniu m.in. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) realizowany był i jest Piorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. Celem realizacji Piorytetu 2 jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym. Rolę Beneficjenta Końcowego ( Instytucji Wdrażającej) dla Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR w województwie lubelskim pełni Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny. Wymienione Działanie 2.5 współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymane przez Pana wsparcie pomostowe dotyczy projektu: „Wsparcie merytoryczne i finansowe dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw w powiatach łukowskim, radzyńskim i bialskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2011
1
maj

Istota:
Czy otrzymanie przez Spółkę środków finansowych z funduszy pomocy strukturalnej Unii Europejskiej spowoduje utratę bądź odpowiednie zmniejszenie (o wartość tych środków) zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu Spółki, uzyskanego z działalności gospodarczej na terenie KSSE prowadzonej na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy albo cofnięcie Spółce tego zezwolenia?
Fragment:
Na postanowienie to Spółka wniosła zażalenie z 25 maja 2005 r., zarzucając organowi pierwszej instancji naruszenie prawa materialnego wskutek błędnej wykładni § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, czego konsekwencją było nieprawidłowe zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki skoro, w określonym w § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, zamkniętym katalogu przesłanek powodujących utratę prawa do zwolnień, o których mowa w § 5 i 6 tego rozporządzenia, nie ujęto przypadku jednoczesnego korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnień strefowych i innych zwolnień w podatku dochodowym określonych w odrębnych przepisach, to korzystanie z obu zwolnień tych równocześnie nie powoduje utraty prawa do korzystania ze zwolnień, określonych w § 5 i 6 wym. rozporządzenia. Wskazując na powyższe, Spółka wniosła o:- zmianę treści zaskarżonego postanowienia w sposób odpowiadający stanowisku Spółki, zawartemu w zapytaniu z 15 marca 2005 r., ewentualnie- uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie niniejszej sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ podatkowy pierwszej instancji. Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje: 1.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.