Fundusze europejskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusze europejskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
4
cze

Istota:

Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. W treści rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Szkoła ma prawo odliczyć podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizowanym projektem dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013?

Fragment:

Zakupy dokonywane w związku z jego realizacją będą służyć wyłącznie działalności dydaktycznej (zwolnionej od podatku od towarów i usług). Uczniowie będą korzystać z efektów projektu nieodpłatnie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Szkoła ma prawo odliczyć podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizowanym projektem dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013... Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odliczyć podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Szkoła wskazała, że w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80). Podniosła, że nabywane towary i usługi to przede wszystkim usługi budowlano-remontowe, wyposażenie dydaktyczne i urządzenia do sal wykładowych – asystentki stomatologicznej, a więc dla potrzeb działalności edukacyjnej (PKWiU ex 80) i nie będą miały jakiegokolwiek związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupionych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy; skutków podatkowych od otrzymanej pomocy finansowej w postaci dotacji inwestycyjnej.

Fragment:

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą również skomplikowany system przepływów finansowych tak, że środki finansowe dla ostatecznych beneficjentów pochodzą ze środków pożyczonych przez Instytucję Wdrażającą z budżetu państwa. Komisja Europejska zwraca wydatki dopiero po realizacji programu - zasilają one fundusze krajowe. W tej sytuacji nie można twierdzić, iż środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy (a takie właśnie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych). Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że w zaprezentowanym przez Panią stanie faktycznym pomoc finansowa w postaci dotacji inwestycyjnej nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zwolnienie powyższe nie ma zastosowania do przychodów z tytułu działalności gospodarczej, finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Powyższy przepis uchylony został przepisem art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), przy czym ustawodawca zachował przedmiotowe zwolnienie do dnia 31.12.2004 r., o czym stanowi art. 14 tej ustawy. Następnie przepisem art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmieniono ustawę z dnia 12.11.2003 r., wskutek czego przedmiotowe zwolnienie zostało zachowane do 31.12.2006 roku. Na podstawie cytowanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy, w 2006 r. zwolnieniu podlegały tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z tym środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu nie mogły być uznane za pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Przedstawiony stan faktyczny nie wyczerpuje również znamion art. 21 ust. 1 pkt 47c) gdyż z przedłożonych dokumentów nie wynika aby kwoty dofinansowania otrzymane były od agencji rządowych. Decyzja o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego wydana została przez Fundację Rozwoju ......., która nie jest agencją rządową, lecz pozarządową organizacją „non for profit”.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka powinna opodatkować usługę świadczoną na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stawką 0%, ale tylko w tej części wartości tej usługi, która zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, a do pozostałej części wartości tej usługi zastosować zwolnienie z VAT, jako usług w zakresie edukacji?

Fragment:

W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z ust. 3 w/w artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 w/w załącznika wymienione zostały usługi w zakresie edukacji PKWiU ex 80. Do powyższego ugrupowania należy podkategoria PKWiU 80.42 "Usługi kształcenia dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Przy symbolu PKWiU 80 dodano znaczek "ex" oznaczający (według objaśnień do załączników do ustawy), że dana pozycja załącznika odnosi się wyłącznie do usług z danego grupowania. W związku z tym, iż w grupowaniu PKWiU 80 mieszczą się wyłącznie usługi w zakresie kształcenia, trudno byłoby wyodrębnić z nich usługi, które byłyby wyłączone ze zwolnienia od podatku, tym bardziej, że ustawodawca nie wyszczególnił w poz. 7 załącznika żadnych usług, dla których omawiane zwolnienie nie miałoby zastosowania.

2011
1
maj

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych

Fragment:

Poniesione nakłady przy realizacji przedmiotowego projektu refundowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. Jednocześnie realizowany projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do realizowanego przez Wnioskodawcę projektu pn. „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie nauczycieli w przyszłości” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizowanym projektem nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług ze względu na fakt, iż zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2011
1
maj

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych niezwiąznych z wykonywaniem czynności opodatkowanych

Fragment:

Poniesione nakłady przy realizacji przedmiotowego projektu zrefundowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. Jednocześnie realizowany projekt nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do zrealizowanego przez Wnioskodawcę projektu pn. „Pierwsze kroki w społeczeństwie informacyjnym” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zrealizowanym projektem nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług ze względu na fakt, iż zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2011
1
maj

Istota:

Czy Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu

Fragment:

Dostęp do danych jest bezpłatny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie . Czy Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu... Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary lub usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W tym przypadku brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a zatem Uczelnia nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku VAT naliczonego. Wyniki tego projektu nie będą sprzedawane konkretnemu odbiorcy, lecz upowszechnione bezpłatnie, a z rezultatów będzie korzystać szerokie grono zainteresowanych. W związku z powyższym Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu, a podatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowany. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe .

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Środki funduszy strukturalnych w świetle art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104 z późn. zm.), są środkami publicznymi . Europejski Fundusz Społeczny wchodzi w skład funduszy strukturalnych służących realizacji polityki strukturalnej, której celem jest pomoc słabiej rozwiniętym regionom, sektorom gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej. W Rzeczpospolitej Polskiej Europejski Fundusz Społeczny uczestniczy we współfinansowaniu m.in. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) realizowany był i jest Piorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. Celem realizacji Piorytetu 2 jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym. Rolę Beneficjenta Końcowego ( Instytucji Wdrażającej) dla Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR w województwie lubelskim pełni Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny. Wymienione Działanie 2.5 współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymane przez Pana wsparcie pomostowe dotyczy projektu: „Wsparcie merytoryczne i finansowe dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw w powiatach łukowskim, radzyńskim i bialskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymanie przez Spółkę środków finansowych z funduszy pomocy strukturalnej Unii Europejskiej spowoduje utratę bądź odpowiednie zmniejszenie (o wartość tych środków) zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu Spółki, uzyskanego z działalności gospodarczej na terenie KSSE prowadzonej na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy albo cofnięcie Spółce tego zezwolenia?

Fragment:

Na postanowienie to Spółka wniosła zażalenie z 25 maja 2005 r., zarzucając organowi pierwszej instancji naruszenie prawa materialnego wskutek błędnej wykładni § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, czego konsekwencją było nieprawidłowe zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki skoro, w określonym w § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, zamkniętym katalogu przesłanek powodujących utratę prawa do zwolnień, o których mowa w § 5 i 6 tego rozporządzenia, nie ujęto przypadku jednoczesnego korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnień strefowych i innych zwolnień w podatku dochodowym określonych w odrębnych przepisach, to korzystanie z obu zwolnień tych równocześnie nie powoduje utraty prawa do korzystania ze zwolnień, określonych w § 5 i 6 wym. rozporządzenia. Wskazując na powyższe, Spółka wniosła o:- zmianę treści zaskarżonego postanowienia w sposób odpowiadający stanowisku Spółki, zawartemu w zapytaniu z 15 marca 2005 r., ewentualnie- uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie niniejszej sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ podatkowy pierwszej instancji. Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje: 1.