IPTPB3/423-292/11-5/GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy przychody z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosków, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń dokonywanych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu: opłat za rozpatrzenie wniosku, opłat za sporządzenie aneksów umów, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z:

  • odsetek od lokat bankowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  • z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosku, opłat za sporządzenie aneksów umów, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń.

Z uwagi na braki formalne wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) pismem z dnia 13 grudnia 2011 r., nr IPTPB3/423-292/11-2/GG, wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 29 grudnia 2011 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną, odpowiedzialnością powstała na podstawie umowy spisanej w formie aktu notarialnego nr Rep. A w dniu 29 kwietnia 2010 r. Wpis do KRS Spółka uzyskała w dniu 22 lipca 2010 r.

Przedmiot działalności Spółki został sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem 64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. W ramach prowadzonej działalności Spółka udziela poręczeń kredytów bankowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, uzyskiwanych w różnych bankach z którymi Sp. z o. o. zawarła umowy.

W dniu 15 grudnia 2010 r. Spółka zawarła umowę z Województwem o dofinansowanie Projektu pn. „Rozszerzenie działalności Funduszu Poręczeniowego Sp. z o. o. formą wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie ”, realizowanego w ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, w ramach której Spółka uzyskała dofinansowanie do części wydatków ponoszonych na realizację zadań Funduszu Poręczeniowego związanych z udzielaniem poręczeń (kopia umowy w załączeniu do wniosku).

Realizacja projektu zgodnie z załączoną do uzupełnienia wniosku umową o dofinansowanie oraz aneksem do umowy obejmuje okres od 22 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi zł i stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. 25 % wydatków Projektu stanowi wkład własny Spółki. Spółka jest beneficjentem udzielonej pomocy. Otrzymane dofinansowanie w 100% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wypłata przyznanego wsparcia ma charakter jednorazowej pomocy zwrotnej dokonanej przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Otrzymane środki zgodnie z podpisaną umową podlegają zwrotowi po upływie okresu na jaki umowa została zawarta. W przypadku wadliwej realizacji umowy środki mogą być zwrócone przed końcem trwania umowy w trybie natychmiastowym powiększone o naliczone odsetki jak od zaległości podatkowych.

Proces gospodarowania przez Wnioskodawcę środkami pieniężnymi, tak własnymi jak i pochodzącymi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, generuje przychody w postaci: opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia, prowizji za udzielone poręczenia, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, odsetek od lokat bankowych, odsetek od sald na rachunkach bankowych, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy.

W uzupełnieniu wniosku stwierdził, iż poręczeń kredytów Spółka dokonuje zarówno ze środków własnych jak również ze środków zewnętrznych pozyskanych na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Okresem rozliczeniowym dla Spółki jest miesiąc kalendarzowy.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
  1. Czy przychody Spółki uzyskane z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pochodzących z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich wpływu na konto bądź ich kapitalizacji...Czy też korzystają ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2011 r. syg....
  2. Czy przychody z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosków, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń dokonywanych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosku, sporządzanie umów i ich aneksów, opłat windykacyjnych: za wezwanie do zapłaty, powiadomienia telefoniczne dotyczące procesu obsługi udzielenia poręczenia bez względu na źródło finansowania poręczenia (czy to ze środków własnych, czy też pochodzących z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) podlegają opodatkowaniu w dacie wykonania usługi nie później niż w dniu wystawienia rachunku albo uregulowania należności zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody uzyskane z tytułu prowizji za udzielone poręcznie podlegają opodatkowaniu w dacie ich uzyskania- wpływu na rachunek bankowy Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż w dniu 15 grudnia 2010 r., pomiędzy Wnioskodawcą, a Województwem zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn. realizowanego w ramach Działania 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych osi priorytetowej 1 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013 w ramach której Spółka uzyskała dofinansowanie do części wydatków ponoszonych na realizację zadań Funduszu Poręczeniowego związanych z udzielaniem poręczeń.

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu obejmuje okres od 22 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi zł i stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. 25 % wydatków Projektu stanowi wkład własny Spółki. Otrzymane dofinansowanie w 100% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioskodawca jest beneficjentem udzielonej pomocy. Wypłata przyznanego wsparcia ma charakter jednorazowej pomocy. Otrzymane środki zgodnie z podpisaną umową podlegają zwrotowi po upływie okresu na jaki umowa została zawarta.

Realizacja umowy przez Wnioskodawcę generuje przychody w postaci: opłat za rozpatrzenie wniosków, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń dokonywanych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy można więc stwierdzić, że co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika - względnie na jego rachunek - wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, iż „Przychody Projektu” w postaci opłat za rozpatrzenie wniosków, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń dokonywanych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej, stanowią przychód podatkowy Wnioskodawcy w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast dniem uzyskania tego przychodu jest, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, „dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.”

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z kolei przepis art. 17 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy zwalnia od podatku dochodowego odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych.

W oparciu o przepisy prawa podatkowego i przedstawiony stan faktyczny tut. Organ stwierdza, iż uzyskane przez Wnioskodawcę środki w postaci opłat za rozpatrzenie wniosków, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń dokonywanych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychody Wnioskodawcy w postaci opłat za rozpatrzenie wniosków, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń dokonywanych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej, stanowią przychód Wnioskodawcy w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – co do zasady – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ustawy). Dochód ten stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art.7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Do wniosku Fundusz Poręczeniowy dołączył dokumenty związane z otrzymaniem przedmiotowego dofinansowania w postaci umowy o dofinansowanie projektu. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej. Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.