IPTPB3/423-292/11-4/GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy przychody Spółki uzyskane z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pochodzących z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich wpływu na konto bądź ich kapitalizacji? Czy też korzystają ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2011 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz Poręczeniowy, przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z: odsetek od lokat bankowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z:

 • odsetek od lokat bankowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosku, opłat za sporządzenie aneksów umów, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń.

Z uwagi na braki formalne wniosku Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) pismem z dnia 13 grudnia 2011 r., nr IPTPB3/423-292/11-2/GG, wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 29 grudnia 2011 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną, odpowiedzialnością ( Sp. z o.o.) powstała na podstawie umowy spisanej w formie aktu notarialnego nr Rep. A w dniu 29 kwietnia 2010 r. Wpis do KRS Spółka uzyskała w dniu 22 lipca 2010 r. pod numerem Przedmiot działalności Spółki został sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. W ramach prowadzonej działalności Spółka udziela poręczeń kredytów bankowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, uzyskiwanych w różnych bankach z którymi Sp. z o. o. zawarła umowy.

W dniu 15 grudnia 2010 r. Spółka zawarła umowę z Województwem o dofinansowanie Projektu pn. ...realizowanego w ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, w ramach której Spółka uzyskała dofinansowanie do części wydatków ponoszonych na realizację zadań Funduszu Poręczeniowego związanych z udzielaniem poręczeń (kopia umowy w załączeniu do wniosku).

Realizacja projektu zgodnie z załączoną do uzupełnienia wniosku umową o dofinansowanie oraz aneksem do umowy obejmuje okres od 22 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2013r. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 20.250.000,00 zł i stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. 25 % wydatków Projektu stanowi wkład własny Spółki. Spółka jest beneficjentem udzielonej pomocy. Otrzymane dofinansowanie w 100% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wypłata przyznanego wsparcia ma charakter jednorazowej pomocy zwrotnej dokonanej przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Otrzymane środki zgodnie z podpisaną umową podlegają zwrotowi po upływie okresu na jaki umowa została zawarta. W przypadku wadliwej realizacji umowy środki mogą być zwrócone przed końcem trwania umowy w trybie natychmiastowym powiększone o naliczone odsetki jak od zaległości podatkowych.

Proces gospodarowania przez Wnioskodawcę środkami pieniężnymi, tak własnymi jak i pochodzącymi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, generuje przychody w postaci: opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia, prowizji za udzielone poręczenia, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, odsetek od lokat bankowych, odsetek od sald na rachunkach bankowych, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy.

W uzupełnieniu wniosku stwierdził, iż poręczeń kredytów Spółka dokonuje zarówno ze środków własnych jak również ze środków zewnętrznych pozyskanych na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .

Okresem rozliczeniowym dla Spółki jest miesiąc kalendarzowy.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
 1. Czy przychody Spółki uzyskane z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pochodzących z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich wpływu na konto bądź ich kapitalizacji... Czy też korzystają ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2011 r. syg....
 2. Czy przychody z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosków, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń dokonywanych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 1 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów i pożyczek, naliczone, lecz nie otrzymane zgodnie z warunkami umowy, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2, nie stanowią u wierzyciela przychodów. Odsetki stają się przychodem w dacie ich faktycznego otrzymania.

Odpowiednio w tej samej dacie odsetki zapłacone przez dłużnika stają się Jego kosztami uzyskania przychodów. Odsetki od lokat, obligacji, bonów skarbowych, sald zgromadzonych na kontach bankowych zwiększające stan posiadanych środków pieniężnych powinny być zaliczone do przychodów finansowych. Przychody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w dacie ich wpływu na konto bądź w dacie ich kapitalizacji bez względu na źródło pochodzenia kapitału (dotyczy to zarówno odsetek uzyskanych z gospodarowania środkami własnymi jak i pochodzącymi z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W przypadku kapitalizacji dochodzi niejako do "dopisania" naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty za zgodą powierzającego, więc można to uznać za sposób zadysponowania naliczonych odsetek przez powierzającego.

Ponadto w dacie kapitalizacji doliczone odsetki powiększają wartość kwoty głównej, w związku z czym w momencie ostatecznego rozliczenia lokaty nie mamy już do czynienia z odsetkami, lecz z wypłatą powiększonej kwoty głównej lokaty.

W ocenie Spółki odsetki od dofinansowania ulokowanego na rachunkach bankowych nie są wolne od opodatkowania, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż w dniu 15 grudnia 2010 r., pomiędzy Wnioskodawcą, a Województwem zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn. Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie ” realizowanego w ramach Działania 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych osi priorytetowej 1 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013 w ramach której Spółka uzyskała dofinansowanie do części wydatków ponoszonych na realizację zadań Funduszu Poręczeniowego związanych z udzielaniem poręczeń.

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu obejmuje okres od 22 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi zł i stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. 25 % wydatków Projektu stanowi wkład własny Spółki. Otrzymane dofinansowanie w 100% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioskodawca jest beneficjentem udzielonej pomocy. Wypłata przyznanego wsparcia ma charakter jednorazowej pomocy. Otrzymane środki zgodnie z podpisaną umową podlegają zwrotowi po upływie okresu na jaki umowa została zawarta.

Realizacja umowy przez Wnioskodawcę generuje przychody w postaci: odsetek od lokat bankowych, odsetek od sald na rachunkach bankowych, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozważając charakter środków finansowych, które otrzymuje Wnioskodawca na realizację opisanego Projektu należy odnieść się do regulacji art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), zgodnie z którą sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Na mocy art. 15 ust. 1 ww. ustawy „programy” są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element programu. Programy przyjmuje się w drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu.

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju programami są:

 1. programy operacyjne - dokumenty, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Rady (WE) Nr z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr , realizujące cele zawarte w narodowej strategii spójności i strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3; programami operacyjnymi są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne;
 2. programy rozwoju - dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, w tym programy wojewódzkie, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, oraz programy wieloletnie, o których mowa w przepisach o finansach publicznych.

Polityka rozwoju jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju. Należą do nich między innymi strategie rozwoju województw, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), dla realizacji których ustanawia się regionalne programy operacyjne, o których mowa w cytowanym art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) określa, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b., tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1).

Natomiast stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

 1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
 2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
 3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

Przepis art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy dodaje ponadto, iż do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
 2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
 3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ustawodawca w ustawie o finansach publicznych wprowadził z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Na mocy art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W ustępie 2 tegoż artykułu skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej jako jej element.

Szczegółowy sposób wydatkowania budżetu środków europejskich uregulowany został w art. 184-195 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 186 ustawy o finansach publicznych wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

W myśl art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Stosownie do art. 206 § 1 ustawy o finansach publicznych, szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W myśl art. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą (art. 5 pkt 9 ww. ustawy),
 • beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu,
 • instytucja zarządzająca - właściwego ministra, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego.

Źródło dofinansowania stanowi Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2010 r. do 2013; zaś środki dofinansowania pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że poprzez „dofinansowanie” należy rozumieć wsparcie udzielone Wnioskodawcy ze środków publicznych, na podstawie ww. umowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy można więc stwierdzić, że co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika - względnie na jego rachunek - wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, iż „Przychody Projektu” w postaci odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania ze środków Programu” stanowią przychód podatkowy Wnioskodawcy w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do przychodów z tytułu odsetek mają zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie art. 12 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). W konsekwencji – jako, że odsetki od należności naliczone, lecz nie otrzymane nie stanowią u wierzyciela przychodów – odsetki takie są przychodami w dacie faktycznego otrzymania.

W oparciu o przepisy prawa podatkowego i przedstawiony stan faktyczny tut. Organ stwierdza, iż uzyskane przez Wnioskodawcę środki w postaci odsetek od lokat bankowych i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pochodzących z tytułu dofinansowania nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z kolei przepis art. 17 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy zwalnia od podatku dochodowego odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych

Podkreślić należy, iż warunkiem skorzystania z powyższych zwolnień jest uzyskanie środków bezzwrotnej pomocy bezpośrednio od rządów obcych państw, z budżetu Unii Europejskiej, ze środków NATO, czy też innych organizacji lub międzynarodowych instytucji finansowych.

Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie określone jako wsparcie udzielone Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie umowy pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tym samym w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – co do zasady – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ustawy). Dochód ten stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Reasumując, przychody Wnioskodawcy w postaci odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pochodzące z dofinansowania z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego stanowią przychód Wnioskodawcy w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ww. ustawy.

Do wniosku Fundusz Poręczeniowy dołączył dokumenty związane z otrzymaniem przedmiotowego dofinansowania w postaci umowy o dofinansowanie projektu. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.