IPPP1/4512-165/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

W związku z prowadzeniem planowanej przez Fundusz działalności polegającej m.in. na lokowaniu środków pieniężnych w celu wzrostu wartości swoich aktywów poprzez odpłatne wynajmowanie powierzchni Nieruchomości oraz świadczeniu usług, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe, Fundusz będzie uznany za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.Fundusz będzie uprawniony do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem Nieruchomości oraz Usług na zasadach wskazanych w art. 86 ust. 1 w zw. z art. 90 ustawy o VAT.
IPPP1/4512-165/15-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. działalność gospodarcza
 3. fundusz
 4. fundusz inwestycyjny
 5. instrumenty finansowe
 6. nieruchomości
 7. odliczenie podatku
 8. podatek naliczony
 9. prawo do odliczenia
 10. płatnik
 11. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Funduszu za podatnika VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Funduszu za podatnika VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity - Dz. U. Z 2014 r., poz. 157 ze zm.) - dalej „UFI”. W dniu 9 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy wydał postanowienia o wpisie do rejestru funduszy inwestycyjnych. Fundusz, zgodnie z art. 4 ust. 1 UFI, został utworzony oraz jest zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Zgodnie ze statutem Funduszu organem zarządzającym Funduszem jest X. S.A. (dalej: „X.”).

Jak wskazuje art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w tej ustawie aktywa. Cele inwestycyjne funduszu inwestycyjnego to w szczególności wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego. W tym celu, fundusz inwestycyjny dokonuje nabycia różnego typu aktywów, w tym praw o których mowa w art. 147 ust 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 UFI.

Stosownie do postanowień statutu Funduszu, wpłaty na certyfikaty inwestycyjne Funduszu mogą być dokonane w szczególności w formie prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 UFI tj. prawa własności lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego (dalej łącznie „Nieruchomości”). W przypadku dokonywanych wpłat do Funduszu w powyższy sposób, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, przenosi na rzecz Funduszu Nieruchomości w drodze umowy zawartej zgodnie z odrębnymi przepisami. W wyniku takiej umowy Fundusz nabywa prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 UFI (tj. Nieruchomości).

Dodatkowo przedmiotem działalności Funduszu będzie lokowanie środków pieniężnych w celu wzrostu wartości swoich aktywów. W tym celu Fundusz, działając za pośrednictwem organu zarządzającego (tj. X.), lecz we własnym imieniu i na własny rachunek, zamierza nabywać Nieruchomości, w szczególności prawa własności, użytkowania wieczystego nieruchomości, prawo własności budynków.

Nabycie Nieruchomości przez Fundusz może stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), udokumentowaną fakturą z wykazaną na niej kwotą podatku VAT należnego.

Ponadto Fundusz zamierza nabywać inne świadczenia/usługi/ruchomości, które mają być wykorzystywane do działalności Funduszu lub zarządzania Nieruchomościami. Zasadniczo nabywane świadczenia/usługi/ruchomości (dalej: „Usługi”) będą opodatkowane podatkiem VAT.

W celu generowania wzrostu aktywów, Fundusz zamierza wynajmować powierzchnie Nieruchomości (Fundusz będzie stroną ww. czynności).

Czynność tę fundusz zamierza traktować jako podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji, w ww. zakresie Fundusz zamierza naliczać podatek VAT wg właściwej stawki, a transakcje dokumentować w sposób określony przez ustawę o VAT.

Jednocześnie, w ramach lokowania aktywów, Fundusz zamierza również dokonywać transakcji, których przedmiotem będą instrumenty finansowe („Instrumenty Finansowe”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.).

W szczególności Fundusz rozważa świadczenie usług, których przedmiotem będą Instrumenty Finansowe. Fundusz zamierza korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w stosunku do ww. transakcji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, w zakresie w jakim nie znajdzie zastosowanie wyłączenie od prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT wskazanego w art. 43 ust. 16 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w związku z prowadzeniem planowanej przez Fundusz działalności polegającej m.in. na lokowaniu środków pieniężnych w celu wzrostu wartości swoich aktywów poprzez odpłatne wynajmowanie powierzchni Nieruchomości oraz świadczeniu usług, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe, Fundusz będzie uznany za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Czy Fundusz będzie uprawniony do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem Nieruchomości, bądź uzyskaniem prawa własności Nieruchomości poprzez wpłatę za certyfikaty inwestycyjne oraz nabyciem Usług na zasadach wskazanych w art. 86 ust. 1 w zw. z art. 90 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W związku z prowadzeniem planowanej przez Fundusz działalności polegającej m.in. na lokowaniu środków pieniężnych w celu wzrostu wartości swoich aktywów poprzez odpłatne wynajmowanie powierzchni Nieruchomości oraz świadczeniu usług, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe, Fundusz będzie uznany za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 2

Fundusz będzie uprawniony do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem Nieruchomości oraz Usług na zasadach wskazanych w art. 86 ust. 1 w zw. z art. 90 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska

Ad. 1

Ustawa o VAT nie precyzuje wprost jakie warunki winny być spełnione aby uznać, że dane zdarzenie gospodarcze stanowi transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT. W tym celu należy odnieść się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „Trybunał” lub „TSUE”), które wskazuje, jakie przesłanki są konieczne do zaistnienia transakcji objętej zakresem opodatkowania VAT.

Zasadniczo warunkiem uznania czynności za objętą zakresem opodatkowania VAT jest spełnienie dwóch podstawowych przesłanek, tj. dana czynność została:

 1. ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. art. 5 stawy o VAT (przesłanka przedmiotowa) oraz
 2. wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT (przesłanka podmiotowa).

Przesłanki przedmiotowe

Orzecznictwo TSUE wskazuje, że przesłanka przedmiotowa opodatkowania podatkiem VAT zostaje spełniona, jeżeli spełnione będą łącznie następujące kryteria:

 1. istnieje świadczenie będące przedmiotem czynności opodatkowanej (przykładowo orzeczenia TSUE w sprawie Apple Pear Development Council (wyrok z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie 102/86), czy też w sprawie Tolsma (wyrok z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93) - w przypadku Funduszu są to czynność odpłatnego wynajmu Nieruchomości lub świadczenie usług, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe;
 2. istnieje beneficjent świadczenia (przykładowo orzeczenie TSUE w sprawie Jurgen Mohr (wyrok z dnia 29 lutego 1994 r. w sprawie C-215/94) - podmiotem, który przez nabycie ww. świadczeń nabędzie określoną korzyść jest najemca Nieruchomości lub nabywca Instrumentów Finansowych;
 3. istnieje stosunek zobowiązaniowy, na podstawie którego dochodzi do świadczenia (przykładowo orzeczenie TSUE w sprawie Tolsma) - stosunek ten ma potwierdzenie w zapisach umowy cywilnoprawnej, tj. umowie najmu Nieruchomości lub umowie sprzedaży Instrumentów Finansowych;
 4. istnieje wynagrodzenie/odpłatność za świadczenie (przykładowo orzeczenia TSUE w sprawie Apple Pear Development Council oraz w sprawie Tolsma) - wynagrodzenie jakie otrzymuje Fundusz ma mieć bezpośredni związek z wynajmowanymi Nieruchomościami lub świadczeniem usług, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe.

W konsekwencji, mając na względzie powyższe, świadczenia (tj. najem Nieruchomości lub świadczenie usług, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe) wykonywane przez Fundusz na rzecz podmiotów trzecich spełniają one przesłanki do uznania ich za czynności objęte zakresem podatku VAT.

Oznacza to, że ww. czynności są objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT są m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W związku z powyższym konieczne wydaje się określenie, czy przedmiotowe transakcje stanowią dostawę towarów czy świadczenie usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przedmiotem niniejszego wniosku są transakcje dotyczące prawa, tj. przedmiotów niematerialnych - prawo najmu dotyczące Nieruchomości oraz świadczenie, którego przedmiotem są Instrumenty Finansowe. Tym samym, czynności te zasadniczo nie mieszą się w zakresie pojęcia towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a więc nie mogą stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Mając na względzie dychotomiczny podział czynności podlegających opodatkowaniu VAT, skoro przedmiotowe transakcje tj. najem Nieruchomości lub świadczenie usług, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe, nie stanowią dostawy towarów, należy je zakwalifikować jako świadczenie usług.

Przesłanki podmiotowe

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z przytoczonego wyżej art. 3 ust. 1 UFI wynika, iż Fundusz posiada osobowość prawną, zatem w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT może zostać uznany za podatnika podatku VAT, pod warunkiem że prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Artykuł 15 ust. 2 ustawy o VAT zawiera definicję legalną pojęcia działalności gospodarczej, która stanowi że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Zgodnie z art. 1:5 ust. 2 ustawy o VAT za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie, w sposób ciągły, towarów lub wartości niematerialnych do celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższego, pojęcie działalności gospodarczej jest bardzo szerokie, tj. w jego zakres wchodzi praktycznie każdy rodzaj działalności profesjonalnej wykonywanej przez dany podmiot.

W przypadku wykonywania czynności polegających na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych do celów zarobkowych musi pojawić się element ciągłości. Działalność wykonywana przez Fundusz nie będzie incydentalnym zjawiskiem lecz stałym jej elementem.

W konsekwencji najem Nieruchomości lub świadczenie usług, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe w celu generowania wzrostu wartości aktywów Funduszu będzie działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundusz na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Podsumowanie

Reasumując, czynności wykonywane przez Fundusz, polegające na:

 1. odpłatnym wynajmowaniu powierzchni Nieruchomości,
 2. świadczeniu usług, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe,

spełniają przesłanki do uznania ich za czynności objęte zakresem ustawy o VAT, a Fundusz dokonujący ww. świadczeń za podatnika VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. (nr IPPP2/443-256/13-4/MM) „Z przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika, iż fundusz posiada osobowość prawną, zatem w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT może zostać uznany za podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami.

Tym samym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższe wskazuje na fundamentalne prawo podatników VAT do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabywaniem świadczeń wykorzystywanych do czynności dających prawo do odliczenia podatku VAT (tj. np. sprzedaży opodatkowanej VAT).

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi w szczególności suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Oznacza to, że podatnicy VAT nabywający świadczenia wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT mają prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Natomiast stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności w związku z którymi:

 1. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
 2. jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje,

podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego.

Oznacza to, że podatnik VAT wykonujący jednocześnie tzw. działalność mieszaną, tj. uprawniającą do odliczenia podatku VAT oraz nieuprawniąjącą do odliczenia podatku VAT, jest zobowiązany w pierwszej kolejności do dokonania tzw. bezpośredniej alokacji, tj. zaalokowania kwot podatku VAT naliczonego do czynności uprawniających do odliczenia podatku VAT.

Świadczenie przez Fundusz usług najmu Nieruchomości, które będzie podlegało opodatkowaniu VAT wg stawki właściwej, winno uprawniać Wnioskodawcę do odliczenia całości podatku VAT naliczonego związanego z nabywaniem: (i) Nieruchomości będących przedmiotem najmu oraz (ii) Usług, które zostaną zaalokowane bezpośrednio do świadczenia ww. czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. najmu Nieruchomości).

Natomiast, jak wskazuje art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik zasadniczo może pomniejszyć kwotę podatku VAT należnego o taką część kwoty podatku VAT naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Oznacza to, że w stosunku do podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem świadczeń, które są jednocześnie wykorzystywane do czynności dających prawo do odliczenia VAT (tj. np. czynności opodatkowane VAT) oraz czynności niedających takiego prawa (tj. np. świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT), podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT za pomocą proporcji, tj. współczynnika struktury sprzedaży (dalej: „WSS”).

Zgodnie z art. 90 ust. 3 oraz 4 ustawy o VAT proporcję ustala się zasadniczo jako procentowy udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Jak wskazano powyżej, w toku działalności operacyjnej Fundusz będzie nabywał świadczenia (tj. część Usług) wykorzystywane jednocześnie do czynności dających prawo do odliczenia podatku VAT, które Wnioskodawca nie może przypisać do konkretnych czynności (tj. Fundusz nie ma możliwości bezspornego przyporządkowania dokonywanych przez siebie zakupów wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz zwolnionych od podatku VAT) jak i niedających tego prawa.

Jednocześnie w ramach przedstawionego stanu faktycznego nie wystąpią przesłanki negatywne prawa do odliczenia podatku VAT wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy poprawne, z punktu widzenia regulacji w zakresie VAT, jest uznanie, iż część nabywanych Usług stanowią zakupy niezwiązane z konkretną działalnością, czyli zakupy o charakterze ogólnym (związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy jako całości oraz świadczeniem czynności opodatkowanych VAT), w stosunku do których Fundusz jest uprawniony do częściowego odliczenia VAT naliczonego w oparciu o WSS, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Poprawność prezentowanego stanowiska potwierdzona została w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z 7 listopada 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1443/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że: „ (...) w przypadku zakupów, co do których podatnik nie ma wątpliwości jakiej służą sprzedaży (opodatkowanej czy zwolnionej) wprost należy określić kwoty podatku podlegające obliczeniu i należy kierować się przy tym bezpośrednim związkiem danego zakupu z poszczególnym rodzajem sprzedaży z pominięciem aspektów wykraczających poza granice tego związku. Natomiast w przypadku zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną jednocześnie należy stosować przepisy art. 90 ustawy o VAT odnoszące się do tego rodzaju zakupów (czyli przepis art. 90 ust. 2 - przypis Wnioskodawcy).

Tożsame stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2013 r. (IPPP2/443-256/13-4/MM) oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 28 listopada 2013 r. (IPPP1/443-899/13-2/AS).

Podsumowując

Mając na względzie powyższe, zdaniem Funduszu, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 90 ustawy o VAT, będzie on uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego:

 1. związanego z nabyciem Nieruchomości oraz Usług wykorzystywanych do świadczenia czynności opodatkowanych VAT w całości,
 2. związanego z nabyciem Usług wykorzystywanych jednocześnie do czynności dających prawo do odliczenia oraz niedających prawa do odliczenia podatku VAT, a fundusz nie ma obiektywnej możliwości przypisania kwot podatku VAT do jednego z ww. rodzajów czynności, za pomocą WSS.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT (który został powołany przez Wnioskodawcę), tj. „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.” Zmiana ta pozostaje jednak bez wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.