IPPB5/4510-210/15-2/RS | Interpretacja indywidualna

Czy Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z likwidacją Funduszu?
IPPB5/4510-210/15-2/RSinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. fundusz
 5. fundusz inwestycyjny
 6. likwidacja
 7. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora (rezydenta podatkowego Luksemburga) w związku z likwidacją Funduszu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wyplat dokonywanych na rzecz Inwestora (rezydenta podatkowego Luksemburga) w związku z likwidacją Funduszu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym (dalej: Wnioskodawca, Fundusz), polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: pdop).
 2. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) (dalej: ustawa o funduszach).
 3. Uczestnikami Funduszu mogą być m.in. zagraniczni inwestorzy, np. podmioty mające rezydencję podatkową w Luksemburgu (dalej: Inwestor). Inwestor będzie posiadał certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz. Certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu oraz mają charakter papierów wartościowych. Po osiągnięciu zamierzonych celów, Fundusz może zostać zlikwidowany.
 4. Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Podobny zapis dotyczący likwidacji i związanego z tym umorzenia certyfikatów znajduje się w statucie Funduszu.
 5. W przypadku likwidacji Funduszu Inwestor może więc otrzymać przychody z tego tytułu.
 6. Fundusz będzie posiadać certyfikat rezydencji podatkowej Inwestora w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop, potwierdzający jego luksemburską rezydencję podatkową.
 7. Inwestor nie będzie prowadzić w Polsce działalności związanej w inwestycjami w Fundusz poprzez położony tu zakład, któremu można byłoby przypisać zyski z tych inwestycji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z likwidacją Funduszu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wnioskodawca uważa, że nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego pdop od wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z likwidacją Funduszu.
 2. Zgodnie z art . 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przedmiotowej sprawie zastosowanie dodatkowo znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527; dalej: Traktak).
 3. Traktat nie zawiera regulacji dotyczących bezpośrednio opodatkowania dochodu osiąganego w związku z likwidacją funduszy inwestycyjnych. Należy więc ustalić, do jakiej kategorii przychodów na gruncie Traktatu powinno być zakwalifikowane wynagrodzenie z tytułu ww. wypłat.
 4. W ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu likwidacji Funduszu nie będzie dywidendą w rozumieniu Traktatu. Zgodnie z art . 10 ust . 3 Traktatu, dywidendą jest dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.
 5. Wypłaty w związku z likwidacją Funduszu nie mieszczą się w żadnym z przysporzeń wymienionych wprost w art . 10 ust . 3 Traktatu. Certyfikaty nie są akcjami (jakkolwiek stanowią papiery wartościowe zgodnie z art . 3 pkt 1 lit. a ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w zw. z art . 2 pkt 34 ustawy o funduszach ani innymi prawami do udziału w zyskach, o których mowa w art . 10 ust . 3 Traktatu. Dochody z wypłat z Funduszu w związku z likwidacją nie stanowią również dochodów „z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji”.
 6. Dochody z wypłat z Funduszu w związku z likwidacją nie stanowią również odsetek w rozumieniu Traktatu. W myśl art . 11 ust . 5 Traktatu, pojęcie „odsetki” oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Opłaty karne z tytułu opóźnionej zapłaty nie będą uważane w rozumieniu niniejszego artykułu za odsetki. Certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz nie jest papierem wartościowym o charakterze dłużnym, nie jest również dokumentem potwierdzającym udzielenie pożyczki, jak też jakimkolwiek innym prawem, o którym mowa w przytoczonej regulacji. W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że ewentualny dochód uzyskany przez Inwestora w związku z likwidacją Funduszu nie będzie mieścił się w zakresie regulacji art . 11 Traktatu.
 7. Zgodnie z art . 3 ust . 2 Traktatu, przy stosowaniu niniejszej konwencji przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie nie zdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja. Oznacza to, że w zakresie zasad opodatkowania wypłat z Funduszu, w tym wypłat z tytułu likwidacji, należy odnieść się do uregulowań zawartych w updop.
 8. Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu wypłat w związku z likwidacją Funduszu stanowią przychody, o których mowa w art . 12 updop.
 9. Zgodnie z art . 249 ust . 1 ustawy o funduszach likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.
 10. Art . 246 ust . 3 ustawy o funduszach przewiduje, że rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.
 11. Zgodnie z art . 12 ust . 1 pkt 4a updop do przychodów podatkowych opodatkowanych na zasadach ogólnych dla uczestników funduszy inwestycyjnych zaliczane są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. W związku z likwidacją Funduszu dochodzi do umorzenia certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz, jednak umorzenie to odbywa się bez wykupu tych certyfikatów, na co jednoznacznie wskazują przytoczone wyżej art . 249 ust . 1 oraz 246 ust . 3 ustawy o funduszach. Analogiczne zapisy zawiera statut Funduszu. Zatem ewentualny przychód otrzymywany przez Inwestora w związku z likwidacją Funduszu będzie wypłacany na podstawie statutu, jednak bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych. W ocenie Wnioskodawcy, będzie to przychód o którym w art . 12 ust . 1 pkt 4a updop, a więc przychód rozpoznawany na zasadach ogólnych.
 12. Jako że Traktat nie odnosi się szczególnie do przychodów z likwidacji funduszu inwestycyjnego, Wnioskodawca uważa, że przychód z tego tytułu będzie opodatkowany jako tzw. „zysk przedsiębiorstwa”, tj. na zasadach określonych w art . 7 Traktatu. Zgodnie z art . 7 Traktatu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Oznacza to zatem opodatkowanie tego rodzaju przychodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym.
 13. Zatem, przedmiotowe dochody Inwestora nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop. Na podstawie art . 7 Traktatu ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Inwestora tj. w Luksemburgu.
 14. W konsekwencji Fundusz nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego pdop w rozumieniu art . 26 ust. 1 updop od dokonywanych na rzecz Inwestora wypłat w związku z likwidacją Funduszu.
 15. Podniesiono, że powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Wskazano przykładowo:
  1. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 stycznia 2014 r., sygn. IPPB5/423-926/13-2/AJ, w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko, że: „(...) nie ulega wątpliwości, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art . 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód niepodłegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji. (...) Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez B S. z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art . 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych”;
  2. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB5/423-11/14-3/IŚ, w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko, że:
   „przychód Spółki z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych a nie dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, oraz UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności jako przychód nie będący przychodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest on ujęty w definicji dywidend określonej w art . 10 ust . 5 UPO)przedmiotowy przychód powinien zostać zakwalifikowany jako przychód, o którym mowa w art . 7 (zyski przedsiębiorstw), art. 13 ust . 5 (zyski z przeniesienia własności majątku) lub ewentualnie 22 UPO (inne dochody).
   Biorąc pod uwagę treść wskazanych powyżej przepisów, oraz w związku z okolicznością, iż Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu UPO należy uznać, że w każdym z tych przypadków zyski osiągnięte przez Spółkę z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz są opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga.”
  3. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 lutego 2013 r., sygn. IPPB5/423-1175/12-2/AJ, w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko, że „wypłaty pieniężne z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uzyskiwane przez Wnioskodawcę od likwidowanego Funduszu, w tym wypłaty dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Inwestora i Funduszu, będą kwalifikowane jako przychody w rozumieniu art . 12 Ustawy o PDOP, nie będą kwalifikowane jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art . 10 ust . 1 Ustawy o PDOP, a z tego względu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art . 7 ust. 1 Umowy z Luksemburgiem.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie braku obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora (rezydenta podatkowego Luksemburga) w związku z likwidacją Funduszu – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art . 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.