IPPB5/423-854/11-2/AJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu uczestnictwa w polskim zamkniętym funduszu inwestycyjnym uzyskanych w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, a także uzyskanych w wyniku likwidacji funduszu.
IPPB5/423-854/11-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. fundusz
 4. likwidacja
 5. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.09.2011 r. (data wpływu 12.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu uczestnictwa w polskim zamkniętym funduszu inwestycyjnym uzyskanych

 • w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe,
 • bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe,
 • w wyniku likwidacji funduszu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu uczestnictwa w polskim zamkniętym funduszu inwestycyjnym uzyskanych w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, a także uzyskanych w wyniku likwidacji funduszu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką cypryjską (osoba prawna) z siedzibą na Cyprze, gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich przychodów (dalej: Wnioskodawca lub Spółka).

W ramach inwestycji Spółka planuje objąć certyfikaty Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego mającego siedzibę w Polsce działającego na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. nr 146 poz. 1546 z póz. zm., dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych). W związku z objęciem certyfikatów może nastąpić wypłata przychodów ze zbycia lokat funduszu w drodze:

 1. wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych albo
 2. bez ich wykupienia i umorzenia.

Z uwagi na regulację art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych istnieje również możliwość umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych w przypadku likwidacji Funduszu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego zasadne jest twierdzenie, że przychód ze zbycia lokat w drodze wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, wypłacany na rzecz Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu w Polsce ...
 2. Czy w związku z możliwością likwidacji Funduszu i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zasadne jest twierdzenie, że tego rodzaju przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Przychód ze zbycia lokat funduszu na skutek umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Sposoby wypłacania przychodów z lokat funduszu

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych istnieje możliwość wypłaty przychodu ze zbycia lokat bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Wskazuje na to art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach stanowiący, że statut określa zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu - w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów. Wnioskodawca zaznaczył należy, że w przedstawionym stanie faktycznym statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego określa takie zasady. Z kolei art. 121 ust. 5 ustawy o funduszach wskazuje, że certyfikaty inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. Natomiast cytowany wyżej art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach dotyczący możliwości wypłacania dochodów nie kreuje w takim przypadku ustawowego obowiązku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Z powyższego wynika zatem, że wypłata przychodu ze zbycia lokat bez umorzenia certyfikatów inwestycyjnych jest możliwa w sytuacji, gdy statut przewiduje zasady wypłacania takich dochodów oraz gdy nie dojdzie do wykupienia certyfikatów. Zgodnie bowiem z art. 139 ust. 6 ustawy o funduszach wykupienie certyfikatów inwestycyjnych jest równoznaczne z ich umorzeniem.

Fundusz nie jest spółką mającą siedzibę w Polsce

Zdaniem Wnioskodawcy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie jest spółką mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca (uczestnik Funduszu i potencjalny beneficjent wypłaconych przychodów) posiada siedzibę na Cyprze należy odwołać się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem z dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, zwana dalej „umową o UPO”). Zgodnie z art. 10 umowy o UPO dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”.

W myśl natomiast art. 4 umowy o UPO w rozumieniu niniejszej umowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu lub miejsce, w którym faktycznie wykonywany jest zarząd, siedzibę prawną albo z uwagi na inne kryteria o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Z powyższego wynika zatem, że ocena dotycząca przesłanki posiadania przez spółkę siedziby w Umawiającym się Państwie, dla której z uwagi na definicję zawartą w art. 4 umowy o UPO istotny jest fakt podlegania opodatkowaniu”, powinna nastąpić zgodnie z ustawodawstwem polskim.

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada osobowość prawną ocenę przesłanki „podlegania opodatkowaniu” należy przeprowadzić w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: updp) „ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej podatnikami”. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 10 updp „zwalnia się od podatku Fundusz Inwestycyjny działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.” Zwolnienie niniejsze ma zatem charakter podmiotowy. W związku z powyższym na gruncie ustawy o updp, a w konsekwencji również w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie można uznać, że Fundusz Inwestycyjny Zamknięty podlega opodatkowaniu, a tym samym że jest spółką posiadającą siedzibę w Umawiającym się Państwie.

Przychód Wnioskodawcy nie jest dywidendą

Zauważyć należy, że nawet przy uznaniu, że założenie Wnioskodawcy opierające się na stwierdzeniu, że Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie jest spółką mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie jest błędne w świetle umowy o UPO, to kwalifikacja przychodu na podstawie art. 7 umowy o UPO, a nie na podstawie art. 10 umowy o UPO pozwala na stwierdzenie, że przedmiotowy przychód nie jest opodatkowany w Polsce. Zgodnie bowiem z definicją dywidendy wynikającą z art. 10 ust. 3 umowy o UPO, użyte w niniejszym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca podziału ma siedzibę. Także w tym zakresie umowa odsyła do rozumienia pojęcia „dywidenda” na gruncie ustawodawstwa polskiego. Przepisy ustawy updp nie zawierają definicji legalnej pojęcia „dywidenda”. W tym zakresie pomocniczo należy odwołać się do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póz. zm., zwanej dalej „k.s.h.”) W myśl art. 192 k.s.h. oraz art. 348 k.s.h. mianem dywidendy określana jest kwota zysku przeznaczona do podziału między wspólników (akcjonariuszy) spółki. Oczywiste jest zdaniem Wnioskodawcy, że przychód uzyskany na skutek wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym jak również przychód uzyskany w drodze wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki, nie stanowi dywidendy w rozumieniu ustawodawstwa polskiego. Zauważyć bowiem należy, że Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie jest spółką w rozumieniu przepisów k.s.h. (co wynika z art. 1 § 2 k.s.h.), inny jest także charakter certyfikatów inwestycyjnych w porównaniu z udziałami bądź akcjami, a spółki mające osobowość prawną są uczestnikami Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, a nie wspólnikami czy akcjonariuszami, co potwierdza art. 6 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych wskazujący podmioty mogące być uczestnikami funduszu. Reasumując, tego rodzaju przychód nie będący dywidendą, znajduje się również poza zakresem definicji dywidendy zawartej we wskazanej umowie o UPO.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy zasadna jest kwalifikacja tego rodzaju przychodu na podstawie umowy o UPO, tj. na podstawie art. 7 umowy o UPO określającego zyski przedsiębiorstw, a nie na podstawie art. 10 umowy o UPO dotyczącego opodatkowania dywidend. Zgodnie z art. 7 powołanej umowy o UPO zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (czyli na Cyprze), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Kwalifikacja na podstawie art. 7 umowy o UPO, czyli jako zysków przedsiębiorstwa, które mogą być opodatkowane tylko na Cyprze, potwierdza stanowisko o braku opodatkowania tego rodzaju przychodu w Polsce.

Konkludując, przychód ze zbycia lokat funduszu uzyskany na skutek wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, jak również przychód uzyskany w drodze wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Wnioskodawcy, w Polsce nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Ad. 2

Odnośnie pytania 2 niniejszego wniosku, Wnioskodawca jest zdania, że tego rodzaju przychód również nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

W myśl art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych „likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczy posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Na mocy art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych możliwe jest zatem również umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu.

W tym miejscu Wnioskodawca zaznaczył, że rozważania i wnioski poczynione przy przedstawieniu stanowiska odnośnie pkt 1 zachowują swoją aktualność.

W szczególności Wnioskodawca twierdzi, że fundusz nie jest spółką mającą siedzibę w Polsce w rozumieniu przepisów ustawodawstwa polskiego oraz w świetle umowy o UPO oraz że tego rodzaju przychód nie jest dywidendą i należy kwalifikować go na podstawie art. 7 umowy o UPO jako zyski przedsiębiorstw.

Jednocześnie Wnioskodawca dodatkowo zwraca uwagę na fakt, że nie znajdzie w tym przypadku zastosowania art. 13 ust. 4 umowy o UPO, zgodnie z którym zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Przy likwidacji funduszu inwestycyjnego uczestnicy nie otrzymują majątku (mienia) funduszu, wartość którego mogłaby być opodatkowana, lecz ma miejsce umorzenie certyfikatów inwestycyjnych, z tytułu którego dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 updp. Takie stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21.04.2004 r., oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16.10.2003 r. sygn. III SA 3596/01. Podsumowując swoje stanowisko Spółka wyraziła opinię, iż przychód otrzymany w związku z likwidacją Funduszu i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych, w Polsce nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż stanowiska podatnika zostały potwierdzone w licznych interpretacjach organów podatkowych odnoszących się do identycznego stanu faktycznego i przykładowo wymienił:

 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r. sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ oraz
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1

Mimo, iż zgodnie zasadą autonomiczności prawa podatkowego ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje samodzielnej kwalifikacji prawnopodatkowej określonych dochodów, to z uwagi na okoliczność, iż opisany stan faktyczny dotyczy dochodów uzyskiwanych przez spółkę posiadającą siedzibę poza terytorium Polski przedmiotowy obowiązek podatkowy może zostać zmodyfikowany postanowieniami odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zespołem norm kolizyjnych mających na celu rozgraniczenie praw dwóch państw do opodatkowania danego przysporzenia. Umowy takie nie kreują jednak samodzielnie obowiązku podatkowego. W konsekwencji okoliczność, iż umowa przyznaje jednemu państwu prawo do opodatkowania danej kategorii dochodu, nie oznacza, że takie opodatkowanie będzie miało w praktyce miejsce, ponieważ jest to regulowane wyłącznie wewnętrznym ustawodawstwem tego państwa.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały zatem postanowienia umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej także: UPO).

Biorąc pod uwagę powyższe należy podkreślić, iż w procesie kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów uzyskiwanych w układzie transgranicznym (rozpatrując kwestię ograniczonego obowiązku podatkowego w odniesieniu do nierezydentów) należy przeprowadzić analizę:

 1. czy dane przysporzenie podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli tak, to
 2. czy Polska ma prawo do opodatkowania tego przysporzenia w świetle stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na mocy ust. 3 powołanego artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepisy ww. ustawy nie zawierają więc definicji przychodu. W odniesieniu do przychodów Ustawodawca zastosował technikę ustawodawczą polegającą na wymienieniu przykładowych kategorii pożytków, których otrzymanie implikuje powstanie przychodu podatkowego (art. 12 ust. 1 pkt 1-10 updop) pozostawiając katalog przysporzeń kreujących powstanie przychodu w rozumieniu ustawy otwartym. Jednocześnie Prawodawca ustanowił w art. 12 ust. 4 powołanej ustawy zamknięty katalog kategorii przychodów wyłączonych z opodatkowania. A contrario wszystkie inne przysporzenia majątkowe (zwiększające aktywa lub zmniejszające pasywa spółki) niż wymienione w art. 12 ust. 4 updop należy uznać za przychód skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 cytowanej ustawy do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

W konsekwencji za przychód należy uznać każde przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, definitywnym, bezzwrotnym. Przy czym w przypadku przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej już sam fakt, że przychód staje się należny powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 powołanej ustawy przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 updop). Według zasad ogólnych podatek dochodowy ustala się w wysokości 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 updop).

Jednocześnie należy stwierdzić, iż przedmiotowe dochody nie mieszczą się w dyspozycji normy prawnej wyrażonej w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji),
 2. (uchylony),
 3. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
 4. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,
 5. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
 6. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem,
 7. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d,
 8. wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca może uzyskiwać przychody związane z posiadaniem certyfikatów Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego z siedzibą w Polsce:

 1. w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub
 2. bez ich wykupienia i umorzenia.

Ustawodawca na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4a updop zalicza enumeratywnie do przychodów podatkowych opodatkowanych na zasadach ogólnych dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż inny charakter ma spółka kapitałowa działająca w ramach prawnych zakreślonych przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), a inny fundusz inwestycyjny działający w oparciu o uregulowania ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 146 poz. 1546 ze zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny kategoria przychodów w zyskach osób prawnych obejmuje wszelkie dochody wynikające z uprawnień korporacyjnych przysługujących w danej osobie prawnej. Certyfikaty inwestycyjne natomiast co do zasady nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów - co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych.

Łączna subsumcja powołanych przepisów art. 12 ust. 1 pkt 4a i 10 ust. 1 updop nie pozostawia wątpliwości, iż skoro Ustawodawca zdecydował się na wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym udziału w zysku funduszu, to tym bardziej brak jest podstaw, aby do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 updop zaliczyć dochody uzyskane w wyniku zbycia na rzecz funduszu jednostek uczestnictwa i ich umorzenia.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż dochody spółki objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, która objęła certyfikaty polskiego Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego z tytułu zbycia na rzecz funduszu i umorzenia jednostek uczestnictwa w polskim funduszu inwestycyjnym lub też uzyskane bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlegają co do zasady opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2, 19 ust. 1, 14 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 updop.

W tym stanie rzeczy należy przeanalizować, czy stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie ogranicza lub nie wyłącza prawa Polski do opodatkowania ww. dochodów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 UPO zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Podkreślić przy tym należy, iż w myśl ust. 7 art. 7 UPO jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu. Przy czym na podstawie art. 3 ust. 1 lit. f UPO określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie oraz przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Stosownie do treści art. 10 ust. 3 UPO użyte w niniejszym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Należy przy tym zauważyć, iż zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 UPO przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo jakiekolwiek określenie nie zdefiniowane w niniejszej umowie będzie miało takie znaczenie, jakie ma według prawa tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza umowa.

W świetle powołanych norm prawnych, biorąc pod uwagę odmienne traktowanie przez polskiego ustawodawcę dochodów z akcji i udziałów spółek kapitałowych oraz dochodów związanych z posiadaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, brak jest podstaw prawnych do zakwalifikowania dochodów związanych z posiadaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jako dywidend w rozumieniu art. 10 UPO.

Strony UPO postanowiły w art. 13 ust. 1-3 umowy, iż

 • zyski, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie;
 • zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu, odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie;
 • zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, samolotów lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków, samolotów lub pojazdów drogowych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa.

Natomiast w ust. 4 art. 13 UPO postanowiono, iż zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Punkt 5 Komentarza do art. 13 Modelowej Konwencji OECD stanowi, iż artykuł ten nie zawiera dokładnej definicji określenia zysków majątkowych. Wyrazy „przeniesienie własności majątku” są użyte w celu objęcia nimi szczególnie zysków z majątku pochodzących ze sprzedaży, zamiany, a również z częściowej sprzedaży, wywłaszczenia, przekazania spółce w zamian za akcje, sprzedaży praw, darowizny, a nawet pośmiertnego przekazania majątku (str. 201 Komentarza do Modelowej Konwencji OECD w wersji z 15.07.2005 r., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006).

W tym stanie rzeczy należy uznać, iż zbycie prawa majątkowego – jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym mieści się w zakresie przedmiotowym art. 13 UPO (capital gains – zyski z przeniesienia własności majątku). Potwierdza to także jednoznacznie Komentarz do Konwencji Modelowej OECD w wersji z 2008 r., gdzie w punkcie 28.10 Komentarza do art. 13 analizuje się możliwość umownego wyłączenia drobnych inwestorów z opodatkowania w państwie położenia nieruchomości na podstawie danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania sporządzonej na bazie art. 13 ust. 4 Konwencji Modelowej OECD dochodów uzyskanych od podmiotów zbiorowego inwestowania (o charakterze funduszy inwestycyjnych) inwestujących w nieruchomości (REIT – Real Estate Investment Trust).

Zatem w przypadku, gdy jednostki uczestnictwa są zbywane na rzecz funduszu zastosowanie będzie miał art. 13 ust. 4 UPO. Nie ma przy tym znaczenia, iż zgodnie z art. 139 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.

Reasumując, dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Zamkniętym Funduszu Inwestycyjnym uzyskane

 1. w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na podstawie art. 13 ust. 4 UPO;
 2. bez ich wykupienia i umorzenia - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 lit. f UPO.

Ad. 2

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Stosownie do treści art. 246 ust. 3 tej ustawy rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.

Zatem, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie w zakresie pytania oznaczonego nr 1, dochody Wnioskodawcy uzyskane w wyniku likwidacji funduszu jako uzyskane bez zbycia certyfikatów inwestycyjnych - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. f UPO.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którym

 • przychód ze zbycia lokat funduszu w drodze wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz przychód uzyskany bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nie podlega opodatkowaniu w Polsce - należy uznać za prawidłowe (mimo częściowo odmiennego uzasadnienia prawnego),
 • przychód uzyskany w wyniku likwidacji Funduszu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu w Polsce - należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.