IPPB3/423-936/12-4/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że w przypadku przekształcenia H w SKA, prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP będzie przysługiwało komplementariuszowi (komplementariuszom) oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA, w tym Funduszowi, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA?Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Funduszu przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2012r. (data wpływu 14.11.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytania nr 2, tj. potwierdzenia, że w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.11.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że w okresie korzystania przez Fundusz ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

H” Sp. z o.o. (dalej: H) należy do międzynarodowej grupy H (dalej: Grupa). W związku z planowaną restrukturyzacją Grupy planowane jest przeprowadzenie następujących transakcji:

 1. Jedyny udziałowiec H, H C GmbH (dalej: Spółka austriacka), spółka prawa austriackiego, wniesie aportem do I 62 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, całość lub część posiadanych udziałów w H (w ten sposób Fundusz stanie się udziałowcem H)
 2. Fundusz będzie działać na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: UFI).
 3. Polska spółka kapitałowa (dalej: Komplementariusz) nabędzie dwa udziały w H.
 4. Po wniesieniu udziałów w H do Funduszu oraz nabyciu dwóch udziałów w H przez Komplementariusza, dojdzie do przekształcenia H w spółkę osobową (spółkę komandytowo-akcyjną dalej: SKA)

H częściowo prowadzi działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: WSSE) oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: KSSE).

Podstawę działalności H na terenie WSSE stanowią:

 1. Zezwolenie nr 9 z dnia 15 lipca 1998r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE (dalej: „Zezwolenie 1998”) wydane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „I” Sp. z o.o. działającą w imieniu Ministra Gospodarki. Zezwolenie wydane zostało na podstawie art. 16 ust. 1, 5,8 i 9 oraz art. 20 ust. 1 USSE.
 2. Zezwolenie nr 227 z dnia 30 listopada 2011r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE (dalej: „Zezwolenie 2011”) wydane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „I” Sp. z o.o. działającą w imieniu Ministra Gospodarki. Zezwolenie wydane zostało na podstawie art. 16 ust. 4 USSE.

Zezwolenie zostało uzupełnione zezwoleniem z dnia 23 lutego 1999r., wydanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. na wniosek H (w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez H. w WSSE). Zgodnie z Zezwoleniem 1998 (uzupełnionym zezwoleniem nr 9/1 z dnia 23 lutego 1999r.), H uprawniona jest do prowadzenia na terenie WSSE działalności gospodarczej obejmującej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie produkcji określonej w zezwoleniu. W Zezwoleniu 1998 zawarto również warunki, do których przestrzegania zobowiązana jest H. Warunki te w szczególności dotyczą rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie WSSE w terminie do 1 czerwca 1999r. osiągnięcia określonego zezwoleniem stanu zatrudnienia w określonych terminach i jego utrzymania, poniesienia określonego zezwoleniem poziomu wydatków inwestycyjnych do 31 grudnia 1999r. oraz przestrzegania na terenie WSSE regulaminu WSSE i innych uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania WSSE. Zezwolenie 1998 na wniosek H zostało zmienione decyzją Ministra Gospodarki nr ..... z dnia 18 września 2007r. w związku z art. 6 ust. 1, 2 i 4 Ustawy zmieniającej z 2003r. Zezwolenie 1998 udzielone zostało do dnia 28 maja 2017r.

Zgodnie z Zezwoleniem 2011, H uprawniona jest do prowadzenia na terenie WSSE działalności gospodarczej obejmującej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie określonym w zezwoleniu. W Zezwoleniu 2011 zawarto również warunki, do których przestrzegania zobowiązana jest H. Warunki te w szczególności dotyczą poniesienia określonego zezwoleniem poziomu wydatków inwestycyjnych do 31 grudnia 2012r., zwiększenia dotychczasowego stanu zatrudnienia i jego utrzymania w określonym terminie oraz zakończenia inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.

Podstawę działalności H na terenie KSSE stanowi zezwolenie nr 181 z dnia 31 stycznia 2006r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSSE (dalej: Zezwolenie 2006) wydane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na podstawie art. 16 i art. 17 ust. 1 USSE. Zgodnie z Zezwoleniem 2006, H uprawniona jest do prowadzenia na terenie KSSE działalności gospodarczej obejmującej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie określonym w zezwoleniu. W Zezwoleniu 2006 zawarto również warunki, do których przestrzegania zobowiązana jest H. Warunki te dotyczą zatrudnienia na terenie KSSE określonej liczby pracowników i utrzymania zatrudnienia w określonym terminie, poniesienia określonego zezwoleniem poziomu wydatków inwestycyjnych do 31 sierpnia 2006r. oraz przestrzegania regulaminu KSSE i innych uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania KSSE. Zezwolenie 2006 zostało zmienione decyzjami Ministra Gospodarki wydanymi na wniosek H w zakresie podwyższenia poziomu wydatków inwestycyjnych i zmiany terminu ich poniesienia (decyzja z 25 października 2006 r., Nr ...., decyzja z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr .....oraz decyzja z 27 stycznia 2009 r., Nr .....). Zezwolenie 2006 udzielone zostało do dnia 8 sierpnia 2016 r.

H spełniła warunki wynikające z przepisów regulujących działanie specjalnych stref ekonomicznych, jak i warunki wskazane w Zezwoleniu 1998 i Zezwoleniu 2006, od których uzależnione było skorzystanie przez H z pomocy publicznej, w tym ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności, wskazać należy, że H w terminach określonych w Zezwoleniu 1998 i Zezwoleniu 2006 (z uwzględnieniem ich zmian) poniosła określone poziomy wydatków inwestycyjnych oraz spełniła warunek osiągnięcia określonego stanu zatrudnienia. H jest również w trakcie realizacji wymagań określonych w Zezwoleniu 2011. H przestrzega również regulaminów obowiązujących na terenie WSSE oraz KSSE oraz pozostałych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania WSSE i KSSE.

Na dzień 1 maja 2004r., tj. na dzień uzyskania przez Polskę członkowstwa w Unii Europejskiej, H. pozostawała dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001; dalej: Rozporządzenie WE z dnia 12 stycznia 2001r.) i posiada ten status do dnia złożenia niniejszego wniosku. Do dnia złożenia niniejszego wniosku H nie wykorzystała całej pomocy publicznej, która przysługuje jej na podstawie Zezwolenia 1998, Zezwolenia 2006 oraz Zezwolenia 2011. Po restrukturyzacji H planuje w dalszym ciągu prowadzić działalność na terenie WSSE i KSSE na podstawie odpowiednich zezwoleń.

Dla celów niniejszego wniosku Fundusz przyjmuje również założenia iż prowadzona przez niego działalność będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na gruncie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP. Stanowisko to zostało potwierdzone w odrębnej interpretacji indywidualnej wydanej na rzecz Funduszu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 2 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-591/12-2/AS. Kwestia ta nie stanowi przedmiotu zapytania Funduszu.

Dla celów niniejszego wniosku Fundusz przyjmuje również założenia, iż analizowana restrukturyzacja nie będzie miała negatywnego wpływu na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP - planowane transakcje restrukturyzacyjne nie spowodują cofnięcia Zezwolenia 1998, Zezwolenia 2006 oraz Zezwolenia 2011, ani utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie tych zezwoleń. Stanowisko to zostało potwierdzone w odrębnej interpretacji indywidualnej wydanej na rzecz H przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 16 października 2012 r., sygn. IPPB3/423-515/12-2/MS. Kwestia ta nie stanowi przedmiotu zapytania Funduszu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że w przypadku przekształcenia H w SKA, prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP będzie przysługiwało komplementariuszowi (komplementariuszom) oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA, w tym Funduszowi, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 2. Pytanie nr 1 rozstrzygnięto odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz.

Fundusze Inwestycyjne, działające na podstawie UFI zwolnione są podmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych. (art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP). Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 (...), są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1 UPDOP). Wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 USSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP). Dochody uzyskane przez przedsiębiorcę innego niż przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 (czyli przez przedsiębiorcę innego niż mały lub średni w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia WE z dnia 12 stycznia 2001r.), z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001r., są zwolnione z podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 USSE, z tym że:

 1. maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej wynosi:
  1. 30 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym,
  2. 75 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit. a na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2000r.,
  3. 50 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit. a na podstawie zezwolenia wydanego po dniu 31 grudnia 1999r.,
 2. przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej, o której mowa w pkt 1, uwzględnia się koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę w trakcie obowiązywania zezwolenia,
 3. przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się całkowitą wielkość pomocy publicznej, jaką uzyskał przedsiębiorca od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyłączeniem pomocy publicznej wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za rok 2000,
 4. do określenia wielkości pomocy publicznej z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przyjmuje się dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, pomniejszony o równowartość strat poniesionych na tej działalności przez przedsiębiorcę (art. 5 ust. 2 Ustawy zmieniającej z 2003 r.).

Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, jest osobową spółką handlową albo spółką cywilną, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2, ustala się z uwzględnieniem wielkości pomocy publicznej otrzymanej przez tę spółkę (art. 5 ust. 8 pkt 2 Ustawy zmieniającej z 2003r.).

Zdaniem Funduszu, w analizowanej sytuacji Fundusz, jako akcjonariusz SKA, będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, co wynika z powołanej powyżej interpretacji indywidualnej z dnia 16 października 2012r. (sygn. IPPB3/423-515/12-2/MS) oraz ze stanowiska Funduszu do pytania nr 1 - planowane transakcje restrukturyzacyjne nie spowodują cofnięcia Zezwolenia 1998, Zezwolenia 2006 oraz Zezwolenia 2011, ani utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie tych zezwoleń.

Fundusz, w okresie korzystania ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP będzie zwolniony z obowiązków nałożonych na niego przez UPDOP, w szczególności z obowiązku zapłaty podatku od całości swoich dochodów oraz złożenia deklaracji rocznej CIT-8. Zwolnienie wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP ma zastosowanie do wszystkich dochodów podatnika (bez względu na ich źródło). Fundusz, faktycznie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z PDOP z tytułu działalności SKA na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie będzie z tego zwolnienia korzystać. Dodatkowo na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej CIT-8, a zatem Fundusz nie będzie zobowiązany do określenia wysokości dochodu objętego zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP. Obecne regulacje nie zawierają przepisu, który wykluczałby przyznawanie pomocy publicznej podmiotom, które korzystają z podmiotowych zwolnień podatkowych.

W konsekwencji, zdaniem Funduszu, w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10, nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz.

Mając na uwadze powyższe, tut. organ stwierdza, co następuje:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie działać na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 ze zm. ; dalej –UFI) co oznacza, że będzie on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.; dalej: ustawa o PDOP). W wyniku realizacji szeregu transakcji przewidzianych w planie restrukturyzacji międzynarodowej grupy H, Wnioskodawca stanie się akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) na podstawie uzyskanych zezwoleń, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Artykuł 6 ustawy o PDOP, zawiera zamknięty katalog zwolnień podmiotowych. Podmioty literalnie wymienione w tym artykule, w tym fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych nie płacą podatku dochodowego (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy PDOP) i nie składają zeznań o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym (art.27 ust.1 ustawy). W tym zakresie organ podatkowy potwierdza więc stanowisko Funduszu zawarte w uzasadnieniu wniosku, podobnie jak stanowisko odnośnie uprawnienia Funduszu, będącego akcjonariuszem w SKA (powstałej w wyniku przekształcenia H), do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP (proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA) – czego potwierdzeniem jest interpretacja uznająca za prawidłowe stanowisko Funduszu odnośnie pytania nr 1 wniosku.

Organ nie potwierdza natomiast stanowiska Funduszu co do faktycznego „niekorzystania” ze zwolnienia z tytułu działalności prowadzonej na terenie WSSE i KSSE na podstawie art. 17 ust.1 pkt 34 z uwagi na objęcie Funduszu zwolnieniem podmiotowym wynikającym z art. 6 ust.1 pkt 10 ustawy.

W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie Funduszu należy mieć bowiem na uwadze także inne przepisy ustawy PDOP oraz samą konstrukcję ustawy, której kolejne artykuły stanowią:

 • art. 6 ust.1 pkt 10: zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.
 • art. 19 ust.1: podatek, (...) wynosi 19% podstawy opodatkowania;
 • art. 18 ust.1: podstawę opodatkowania (...) stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7, (...);
 • art. 7 ust. 1: przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty;
 • art. 7 ust.3: przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;
 • art. 17 ust.1 pkt 34: wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, (...)
 • art. 9 ust.1: podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Z literalnego brzmienia powołanych przepisów wynika więc, że zwolnienie podmiotowe z art. 6 ustawy PDOP nie zwalnia podatnika podatku dochodowego - a takim pozostaje Fundusz, jako akcjonariusz SKA na podstawie art. 1 ust.1 i 2 oraz ust.5 ustawy PDOP - od obowiązku wyliczenia podatku, od którego następnie podatnik jest zwolniony. Aby natomiast wyliczyć ten podatek trzeba uwzględnić wszystkie elementy kalkulacyjne podstawy opodatkowania jaką pozostaje dochód po wyłączeniu (w myśl ustawy, dokładniej: „nie uwzględnieniu”) dochodu zwolnionego m.in.na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy.

Gdyby ustawodawca dopuszczał odmienny sposób ustalania podstawy opodatkowania, w szczególności zaś jak twierdzi Wnioskodawca, „nie wykorzystywanie” zwolnienia z art. 17 ust.1 pkt 34, dla zwolnionego następnie z podatku podatnika wymienionego w art. 6 ust.1 ustawy, to wyraźnie stwierdziłby to w ustawie, przykładowo poprzez zastosowanie sformułowania „przepis nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy”.

O „obligatoryjności” zwolnienia z art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy PDOP może świadczyć orzeczenie z dnia 10 listopada 2010r. wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn akt III SA/Wa 1546/10, w którym stwierdzono, że: „W ocenie Sądu stanowisko Ministra Finansów jest uzasadnione treścią przepisu art. 17u.p.d.o.p., który w ustępie 1 brzmi: „wolne od podatku są”, a więc wyrażonym w imperatywie przyznającym zwolnienie bezdyskusyjnie, obligatoryjnie „ a w punkcie 34 - „dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na ternie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych sferach ekonomicznych.” Przepis art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, wskazuje, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy.”

Zatem spełnienie przez Spółkę komandytowo-akcyjną warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP oznacza, że dochody osiągnięte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z działalności gospodarczej, mieszczącej się w ramach uzyskanych zezwoleń są zwolnione z opodatkowania – w przypadku Funduszu jako akcjonariusza tej spółki, zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy PDOP, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku.

Uwzględniając powyższe, zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 6 ust.1 nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający określenie jego wysokości za dany rok podatkowy. Określając wysokość podatku z jakiego będzie zwolniony Wnioskodawca, należy uwzględnić zwolnienie dochodu stanowiącego podstawę wyliczenia podatku z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE. Tym samym organ podatkowy nie podziela stanowiska Wnioskodawcy, że w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 2 uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.