IPPB3/423-936/12-4/MS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że w przypadku przekształcenia H w SKA, prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP będzie przysługiwało komplementariuszowi (komplementariuszom) oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA, w tym Funduszowi, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA?Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz?
IPPB3/423-936/12-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. fundusz
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Funduszu przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2012r. (data wpływu 14.11.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytania nr 2, tj. potwierdzenia, że w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.11.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że w okresie korzystania przez Fundusz ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

H” Sp. z o.o. (dalej: H) należy do międzynarodowej grupy H (dalej: Grupa). W związku z planowaną restrukturyzacją Grupy planowane jest przeprowadzenie następujących transakcji:

 1. Jedyny udziałowiec H, H C GmbH (dalej: Spółka austriacka), spółka prawa austriackiego, wniesie aportem do I 62 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, całość lub część posiadanych udziałów w H (w ten sposób Fundusz stanie się udziałowcem H)
 2. Fundusz będzie działać na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: UFI).
 3. Polska spółka kapitałowa (dalej: Komplementariusz) nabędzie dwa udziały w H.
 4. Po wniesieniu udziałów w H do Funduszu oraz nabyciu dwóch udziałów w H przez Komplementariusza, dojdzie do przekształcenia H w spółkę osobową (spółkę komandytowo-akcyjną dalej: SKA)

H częściowo prowadzi działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: WSSE) oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: KSSE).

Podstawę działalności H na terenie WSSE stanowią:

 1. Zezwolenie nr 9 z dnia 15 lipca 1998r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE (dalej: „Zezwolenie 1998”) wydane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „I” Sp. z o.o. działającą w imieniu Ministra Gospodarki. Zezwolenie wydane zostało na podstawie art. 16 ust. 1, 5,8 i 9 oraz art. 20 ust. 1 USSE.
 2. Zezwolenie nr 227 z dnia 30 listopada 2011r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE (dalej: „Zezwolenie 2011”) wydane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „I” Sp. z o.o. działającą w imieniu Ministra Gospodarki. Zezwolenie wydane zostało na podstawie art. 16 ust. 4 USSE.

Zezwolenie zostało uzupełnione zezwoleniem z dnia 23 lutego 1999r., wydanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. na wniosek H (w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez H. w WSSE). Zgodnie z Zezwoleniem 1998 (uzupełnionym zezwoleniem nr 9/1 z dnia 23 lutego 1999r.), H uprawniona jest do prowadzenia na terenie WSSE działalności gospodarczej obejmującej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie produkcji określonej w zezwoleniu. W Zezwoleniu 1998 zawarto również warunki, do których przestrzegania zobowiązana jest H. Warunki te w szczególności dotyczą rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie WSSE w terminie do 1 czerwca 1999r. osiągnięcia określonego zezwoleniem stanu zatrudnienia w określonych terminach i jego utrzymania, poniesienia określonego zezwoleniem poziomu wydatków inwestycyjnych do 31 grudnia 1999r. oraz przestrzegania na terenie WSSE regulaminu WSSE i innych uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania WSSE. Zezwolenie 1998 na wniosek H zostało zmienione decyzją Ministra Gospodarki nr ..... z dnia 18 września 2007r. w związku z art. 6 ust. 1, 2 i 4 Ustawy zmieniającej z 2003r. Zezwolenie 1998 udzielone zostało do dnia 28 maja 2017r.

Zgodnie z Zezwoleniem 2011, H uprawniona jest do prowadzenia na terenie WSSE działalności gospodarczej obejmującej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie określonym w zezwoleniu. W Zezwoleniu 2011 zawarto również warunki, do których przestrzegania zobowiązana jest H. Warunki te w szczególności dotyczą poniesienia określonego zezwoleniem poziomu wydatków inwestycyjnych do 31 grudnia 2012r., zwiększenia dotychczasowego stanu zatrudnienia i jego utrzymania w określonym terminie oraz zakończenia inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.

Podstawę działalności H na terenie KSSE stanowi zezwolenie nr 181 z dnia 31 stycznia 2006r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSSE (dalej: Zezwolenie 2006) wydane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na podstawie art. 16 i art. 17 ust. 1 USSE. Zgodnie z Zezwoleniem 2006, H uprawniona jest do prowadzenia na terenie KSSE działalności gospodarczej obejmującej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie określonym w zezwoleniu. W Zezwoleniu 2006 zawarto również warunki, do których przestrzegania zobowiązana jest H. Warunki te dotyczą zatrudnienia na terenie KSSE określonej liczby pracowników i utrzymania zatrudnienia w określonym terminie, poniesienia określonego zezwoleniem poziomu wydatków inwestycyjnych do 31 sierpnia 2006r. oraz przestrzegania regulaminu KSSE i innych uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania KSSE. Zezwolenie 2006 zostało zmienione decyzjami Ministra Gospodarki wydanymi na wniosek H w zakresie podwyższenia poziomu wydatków inwestycyjnych i zmiany terminu ich poniesienia (decyzja z 25 października 2006 r., Nr ...., decyzja z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr .....oraz decyzja z 27 stycznia 2009 r., Nr .....). Zezwolenie 2006 udzielone zostało do dnia 8 sierpnia 2016 r.

H spełniła warunki wynikające z przepisów regulujących działanie specjalnych stref ekonomicznych, jak i warunki wskazane w Zezwoleniu 1998 i Zezwoleniu 2006, od których uzależnione było skorzystanie przez H z pomocy publicznej, w tym ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności, wskazać należy, że H w terminach określonych w Zezwoleniu 1998 i Zezwoleniu 2006 (z uwzględnieniem ich zmian) poniosła określone poziomy wydatków inwestycyjnych oraz spełniła warunek osiągnięcia określonego stanu zatrudnienia. H jest również w trakcie realizacji wymagań określonych w Zezwoleniu 2011. H przestrzega również regulaminów obowiązujących na terenie WSSE oraz KSSE oraz pozostałych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania WSSE i KSSE.

Na dzień 1 maja 2004r., tj. na dzień uzyskania przez Polskę członkowstwa w Unii Europejskiej, H. pozostawała dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001; dalej: Rozporządzenie WE z dnia 12 stycznia 2001r.) i posiada ten status do dnia złożenia niniejszego wniosku. Do dnia złożenia niniejszego wniosku H nie wykorzystała całej pomocy publicznej, która przysługuje jej na podstawie Zezwolenia 1998, Zezwolenia 2006 oraz Zezwolenia 2011. Po restrukturyzacji H planuje w dalszym ciągu prowadzić działalność na terenie WSSE i KSSE na podstawie odpowiednich zezwoleń.

Dla celów niniejszego wniosku Fundusz przyjmuje również założenia iż prowadzona przez niego działalność będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na gruncie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP. Stanowisko to zostało potwierdzone w odrębnej interpretacji indywidualnej wydanej na rzecz Funduszu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 2 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-591/12-2/AS. Kwestia ta nie stanowi przedmiotu zapytania Funduszu.

Dla celów niniejszego wniosku Fundusz przyjmuje również założenia, iż analizowana restrukturyzacja nie będzie miała negatywnego wpływu na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP - planowane transakcje restrukturyzacyjne nie spowodują cofnięcia Zezwolenia 1998, Zezwolenia 2006 oraz Zezwolenia 2011, ani utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie tych zezwoleń. Stanowisko to zostało potwierdzone w odrębnej interpretacji indywidualnej wydanej na rzecz H przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 16 października 2012 r., sygn. IPPB3/423-515/12-2/MS. Kwestia ta nie stanowi przedmiotu zapytania Funduszu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że w przypadku przekształcenia H w SKA, prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP będzie przysługiwało komplementariuszowi (komplementariuszom) oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA, w tym Funduszowi, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 2. Pytanie nr 1 rozstrzygnięto odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz.

Fundusze Inwestycyjne, działające na podstawie UFI zwolnione są podmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych. (art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP). Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 (...), są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1 UPDOP). Wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 USSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP). Dochody uzyskane przez przedsiębiorcę innego niż przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 (czyli przez przedsiębiorcę innego niż mały lub średni w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia WE z dnia 12 stycznia 2001r.), z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001r., są zwolnione z podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 USSE, z tym że:

 1. maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej wynosi:
  1. 30 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym,
  2. 75 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit. a na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2000r.,
  3. 50 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit. a na podstawie zezwolenia wydanego po dniu 31 grudnia 1999r.,
 2. przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej, o której mowa w pkt 1, uwzględnia się koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę w trakcie obowiązywania zezwolenia,
 3. przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się całkowitą wielkość pomocy publicznej, jaką uzyskał przedsiębiorca od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyłączeniem pomocy publicznej wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za rok 2000,
 4. do określenia wielkości pomocy publicznej z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przyjmuje się dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, pomniejszony o równowartość strat poniesionych na tej działalności przez przedsiębiorcę (art. 5 ust. 2 Ustawy zmieniającej z 2003 r.).

Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, jest osobową spółką handlową albo spółką cywilną, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2, ustala się z uwzględnieniem wielkości pomocy publicznej otrzymanej przez tę spółkę (art. 5 ust. 8 pkt 2 Ustawy zmieniającej z 2003r.).

Zdaniem Funduszu, w analizowanej sytuacji Fundusz, jako akcjonariusz SKA, będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, co wynika z powołanej powyżej interpretacji indywidualnej z dnia 16 października 2012r. (sygn. IPPB3/423-515/12-2/MS) oraz ze stanowiska Funduszu do pytania nr 1 - planowane transakcje restrukturyzacyjne nie spowodują cofnięcia Zezwolenia 1998, Zezwolenia 2006 oraz Zezwolenia 2011, ani utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie tych zezwoleń.

Fundusz, w okresie korzystania ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP będzie zwolniony z obowiązków nałożonych na niego przez UPDOP, w szczególności z obowiązku zapłaty podatku od całości swoich dochodów oraz złożenia deklaracji rocznej CIT-8. Zwolnienie wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP ma zastosowanie do wszystkich dochodów podatnika (bez względu na ich źródło). Fundusz, faktycznie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z PDOP z tytułu działalności SKA na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie będzie z tego zwolnienia korzystać. Dodatkowo na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej CIT-8, a zatem Fundusz nie będzie zobowiązany do określenia wysokości dochodu objętego zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP. Obecne regulacje nie zawierają przepisu, który wykluczałby przyznawanie pomocy publicznej podmiotom, które korzystają z podmiotowych zwolnień podatkowych.

W konsekwencji, zdaniem Funduszu, w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10, nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniony podmiotowo Fundusz.

Mając na uwadze powyższe, tut. organ stwierdza, co następuje:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie działać na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 ze zm. ; dalej –UFI) co oznacza, że będzie on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.; dalej: ustawa o PDOP). W wyniku realizacji szeregu transakcji przewidzianych w planie restrukturyzacji międzynarodowej grupy H, Wnioskodawca stanie się akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) na podstawie uzyskanych zezwoleń, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Artykuł 6 ustawy o PDOP, zawiera zamknięty katalog zwolnień podmiotowych. Podmioty literalnie wymienione w tym artykule, w tym fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych nie płacą podatku dochodowego (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy PDOP) i nie składają zeznań o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym (art.27 ust.1 ustawy). W tym zakresie organ podatkowy potwierdza więc stanowisko Funduszu zawarte w uzasadnieniu wniosku, podobnie jak stanowisko odnośnie uprawnienia Funduszu, będącego akcjonariuszem w SKA (powstałej w wyniku przekształcenia H), do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP (proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA) – czego potwierdzeniem jest interpretacja uznająca za prawidłowe stanowisko Funduszu odnośnie pytania nr 1 wniosku.

Organ nie potwierdza natomiast stanowiska Funduszu co do faktycznego „niekorzystania” ze zwolnienia z tytułu działalności prowadzonej na terenie WSSE i KSSE na podstawie art. 17 ust.1 pkt 34 z uwagi na objęcie Funduszu zwolnieniem podmiotowym wynikającym z art. 6 ust.1 pkt 10 ustawy.

W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie Funduszu należy mieć bowiem na uwadze także inne przepisy ustawy PDOP oraz samą konstrukcję ustawy, której kolejne artykuły stanowią:

 • art. 6 ust.1 pkt 10: zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.
 • art. 19 ust.1: podatek, (...) wynosi 19% podstawy opodatkowania;
 • art. 18 ust.1: podstawę opodatkowania (...) stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7, (...);
 • art. 7 ust. 1: przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty;
 • art. 7 ust.3: przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;
 • art. 17 ust.1 pkt 34: wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, (...)
 • art. 9 ust.1: podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Z literalnego brzmienia powołanych przepisów wynika więc, że zwolnienie podmiotowe z art. 6 ustawy PDOP nie zwalnia podatnika podatku dochodowego - a takim pozostaje Fundusz, jako akcjonariusz SKA na podstawie art. 1 ust.1 i 2 oraz ust.5 ustawy PDOP - od obowiązku wyliczenia podatku, od którego następnie podatnik jest zwolniony. Aby natomiast wyliczyć ten podatek trzeba uwzględnić wszystkie elementy kalkulacyjne podstawy opodatkowania jaką pozostaje dochód po wyłączeniu (w myśl ustawy, dokładniej: „nie uwzględnieniu”) dochodu zwolnionego m.in.na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy.

Gdyby ustawodawca dopuszczał odmienny sposób ustalania podstawy opodatkowania, w szczególności zaś jak twierdzi Wnioskodawca, „nie wykorzystywanie” zwolnienia z art. 17 ust.1 pkt 34, dla zwolnionego następnie z podatku podatnika wymienionego w art. 6 ust.1 ustawy, to wyraźnie stwierdziłby to w ustawie, przykładowo poprzez zastosowanie sformułowania „przepis nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy”.

O „obligatoryjności” zwolnienia z art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy PDOP może świadczyć orzeczenie z dnia 10 listopada 2010r. wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn akt III SA/Wa 1546/10, w którym stwierdzono, że: „W ocenie Sądu stanowisko Ministra Finansów jest uzasadnione treścią przepisu art. 17u.p.d.o.p., który w ustępie 1 brzmi: „wolne od podatku są”, a więc wyrażonym w imperatywie przyznającym zwolnienie bezdyskusyjnie, obligatoryjnie „ a w punkcie 34 - „dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na ternie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych sferach ekonomicznych.” Przepis art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, wskazuje, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy.”

Zatem spełnienie przez Spółkę komandytowo-akcyjną warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP oznacza, że dochody osiągnięte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z działalności gospodarczej, mieszczącej się w ramach uzyskanych zezwoleń są zwolnione z opodatkowania – w przypadku Funduszu jako akcjonariusza tej spółki, zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy PDOP, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku.

Uwzględniając powyższe, zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 6 ust.1 nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający określenie jego wysokości za dany rok podatkowy. Określając wysokość podatku z jakiego będzie zwolniony Wnioskodawca, należy uwzględnić zwolnienie dochodu stanowiącego podstawę wyliczenia podatku z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE. Tym samym organ podatkowy nie podziela stanowiska Wnioskodawcy, że w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 2 uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.