IPPB3/423-36/12-2/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z wypłatą przez Fundusz wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji, w sytuacji gdy umorzenie ma charakter dobrowolny, ciąży na Funduszu obowiązek w postaci poboru podatku dochodowego, czy też wynagrodzenie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i przysporzenie z tego tytułu powinno zostać opodatkowane indywidualnie przez podmiot otrzymujący wynagrodzenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2012r. (data wpływu 20.01.2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego umorzenia udziałów– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego umorzenia udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz S.A. („Fundusz”) jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Fundusz rozważa możliwość dystrybucji posiadanych środków finansowych do akcjonariuszy w drodze dobrowolnego umorzenia akcji za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 12.1 statutu Funduszu akcje mogą być umarzane.

Procedura umorzenia akcji Funduszu będzie dokonana w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Funduszu o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego. Uchwały te będą określać, w szczególności liczbę umarzanych akcji, wysokość wynagrodzenia akcjonariuszy z tytułu umorzenia (zbycia akcji w celu umorzenia) oraz procedurę nabywania akcji własnych przez Fundusz. Ze względu na liczbę akcji, które Fundusz planuje skupić w celu umorzenia oraz aby umożliwić wszystkim akcjonariuszom udział w tym procesie. Fundusz planuje dokonać nabycia akcji w drodze publicznego wezwania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie spółki publiczne (art. 72 i następne ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Środki na wypłatę na rzecz akcjonariuszy Funduszu wynagrodzenia w zamian za zbyte w celu umorzenia akcje pochodzić będą z czystego zysku oraz z innych kapitałów. Umorzenie zostanie dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 par. 1 kodeksu spółek handlowych.

Kluczowe czynności Funduszu w ramach procesu umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego będą przebiegały w następującej kolejności:

 1. odbycie Walnego Zgromadzenia Funduszu i podjęcie uchwał o umorzeniu akcji i o obniżeniu kapitału zakładowego;
 2. przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego, tj. ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego wzywającego wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia;
 3. nabycie przez Fundusz własnych akcji w celu umorzenia, w szczególności w trybie publicznego wezwania;
 4. rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji.

Umorzenie akcji zostanie przeprowadzone w trybie „umorzenia dobrowolnego” zgodnie z art. 359 par. 1 w związku z art. 362 par. 1 punkt 5) kodeksu spółek handlowych, za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji własnych przez Fundusz. W ramach procesu umorzenia nie będzie stosowany tryb określony w 362 par. 1 punkt 8 kodeksu spółek handlowych. Cały proces rozpocznie uchwała o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego, w wykonaniu, której będą nabywane akcje.

Takie ukształtowanie procedury umorzenia akcji jest dopuszczalne na gruncie kodeksu spółek handlowych, który nie narzuca określonej sekwencji pomiędzy uchwałą o umorzeniu akcji, a czynnością nabycia akcji od akcjonariusza, która jest również niezbędnym elementem procesu tzw. dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 par. 1 kodeksu spółek handlowych). Podkreślenia wymaga, że akcje będą umarzane wyłącznie w ramach procedury umorzenia dobrowolnego tj. w drodze nabycia akcji przez Fundusz w celu umorzenia (za zgodą akcjonariusza). Statut Funduszu nie przewiduje i nie dopuszcza innych form umorzenia akcji tj. zarówno umorzenia przymusowego, czy automatycznego i taka formuła umorzenia akcji nie jest brana pod uwagę przez Fundusz.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy w związku z wypłatą przez Fundusz wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji, w sytuacji gdy umorzenie ma charakter dobrowolny, ciąży na Funduszu obowiązek w postaci poboru podatku dochodowego, czy też wynagrodzenie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i przysporzenie z tego tytułu powinno zostać opodatkowane indywidualnie przez podmiot otrzymujący wynagrodzenie...

Przedmiotowa interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ustawa kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., poz. 94, nr 1037) przewiduje możliwość umorzenia akcji w spółce akcyjnej. Zgodnie z art. 359 § 1 akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) w artykule 10 ust. 1, stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 2. uchylony;
 3. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej;
 4. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej;
 5. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 6. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 7. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d,
 8. wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Przepis art. 10 ustawy o CIT został zmieniony przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), który uchylił art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uchylenie tego przepisu, który stanowił, że dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji) należy interpretować w ten sposób, że dobrowolne umorzenie akcji zostało wyłączone z kategorii przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym wypłaty wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji dokonywane przez spółkę na rzecz akcjonariuszy powinny zostać rozliczone indywidualnie przez podatników uzyskujących dochód na zasadach ogólnych.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie, przykładowo, w interpretacji z dnia 11 maja 2011 sygnaturze IPPB3/423-160/11-2/GJ wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W związku z powyższym uznać należy, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dobrowolne umorzenie akcji generuje po stronie akcjonariusza dochód opodatkowany analogicznie jak w przypadku zbycia akcji, co po stronie spółki umarzającej swoje akcje skutkuje brakiem obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie, nie rodzi również obowiązków informacyjnych w tym zakresie. Podatek powinien być natomiast rozliczony przez podmiot otrzymujący wynagrodzenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.