IPPB2/4511-824/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

PIT- w zakresie obowiązków płatnika związanych z dokonaniem wykupu od uczestnika funduszu certyfikatów inwestycyjnych
IPPB2/4511-824/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. fundusz
  2. jednostka uczestnictwa
  3. kapitały pieniężne
  4. podstawa opodatkowania
  5. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa kilku subfunduszy tego samego funduszu oraz odrębnych funduszy inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa kilku subfunduszy tego samego funduszu oraz odrębnych funduszy inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Wnioskodawca”) jest towarzystwem działającym na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm„ dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo jest organem funduszu inwestycyjnego.

Stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Na podstawie art. 82 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne otwarte zbywają jednostki uczestnictwa i dokonują ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

W związku z art. 159 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zgodnie z art. 159 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.

Art. 87 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi, że fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu. Stosownie zaś do art. 162 ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, to fundusz wydziela w ramach rejestru, subrejestry uczestników funduszu dla każdego subfunduszu.

Zgodnie z art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty to jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy funduszu, na zasadach określonych w statucie. Stosownie do art. 162 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, przez tę zamianę rozumie się jednoczesne umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, jednostek uczestnictwa innego subfunduszu tego funduszu inwestycyjnego.

Wnioskodawca utworzył i zarządza funduszami inwestycyjnymi otwartymi i specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (dalej: „Fundusz inwestycyjny”), jak również funduszami inwestycyjnymi otwartymi i specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi z wydzielonymi subfunduszami, tzw. funduszami parasolowymi (dalej: „Fundusz z wydzielonymi subfunduszami”).

Uczestnik Funduszu z wydzielonymi subfunduszami może nabywać jednostki uczestnictwa różnych subfunduszy utworzonych w ramach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Oznacza to, że Fundusz z wydzielonymi subfunduszami zbywa na rzecz uczestników jednostki uczestnictwa różnych subfunduszy, zaś uczestnik może posiadać jednostki uczestnictwa kilku subfunduszy jednocześnie. Jednostki uczestnictwa zapisywane są na właściwych subrejestrach uczestnika Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, wyodrębnionych dla jednostek uczestnictwa danego subfunduszu.

Odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu realizowane jest przez Fundusz z wydzielonymi subfunduszami na żądanie zawarte w zleceniu, zgłoszone przez uczestnika.

W ramach prowadzonej działalności mogą występować przypadki, w których Fundusz z wydzielonymi subfunduszami będzie zobowiązany do odkupienia, na zlecenie lub zlecenia uczestnika, jednostek uczestnictwa różnych subfunduszy tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami w tym samym dniu wyceny (tj. w dniu, w którym zgodnie ze statutem Fundusz z wydzielonymi subfunduszami zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa). Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której Fundusz z wydzielonymi subfunduszami w wyniku realizacji jednego lub kilku zleceń złożonych przez uczestnika, dokona odkupienia w tym samym dniu wyceny jednostek uczestnictwa reprezentujących prawo do udziału w aktywach różnych subfunduszy tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami.

Ponadto, w praktyce występują również przypadki, że w tym samym dniu wyceny dochodzi do jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa dwóch lub więcej Funduszy inwestycyjnych, na skutek realizacji w danym dniu wyceny zleceń jednej osoby fizycznej będącej uczestnikiem tych Funduszy inwestycyjnych.

Na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, zarówno Fundusz inwestycyjny, jak Fundusz z wydzielonymi subfunduszami pełni funkcję płatnika w stosunku do uczestników będących osobami fizycznymi i są zobowiązani do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat z tytułu dochodu z udziału w funduszach inwestycyjnych (kapitałowych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy w przypadku gdy w tym samym dniu wyceny dochodzi do odkupienia jednostek uczestnictwa co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, na skutek realizacji w danym dniu wyceny jednego bądź kilku zleceń uczestnika Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych jednostek uczestnictwa subfunduszy tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami), a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych przez uczestnika na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa subfunduszy tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami)...
  2. Czy w przypadku gdy dochodzi do odkupienia jednostek uczestnictwa co najmniej dwóch odrębnych Funduszy inwestycyjnych, na skutek realizacji w danym dniu wyceny zleceń jednej osoby fizycznej będącej uczestnikiem tych Funduszy inwestycyjnych, podstawę opodatkowania (dochód) ustala się odrębnie dla każdego Funduszu inwestycyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy w tym samym dniu wyceny dochodzi do odkupienia jednostek uczestnictwa co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, na skutek realizacji w danym dniu wyceny jednego bądź kilku zleceń uczestnika Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych jednostek uczestnictwa subfunduszy tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami), a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych przez uczestnika na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa subfunduszy tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami).

Zgodnie z art. 5a pkt 14 ustawy o PIT, fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, są funduszami kapitałowymi w rozumieniu ustawy o PIT.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c ustawy o PIT nie ustala się przychodu z umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych są kosztem uzyskania przychodu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Według art. 23 ust. 3e ustawy o PIT, przepisu tego nie stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

Mając na uwadze powyższe przepisy, na gruncie prawa podatkowego, zamiana jednostek jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu (ale w ramach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami) jest zdarzeniem neutralnym podatkowo - nie rozpoznaje się z tego tytułu ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu. Zdarzeniem rodzącym skutki podatkowe (mogącym wygenerować dochód podatkowy) jest dopiero odkupienie przez Fundusz z wydzielonymi subfunduszami jednostek uczestnictwa subfunduszu.

Powyższe potwierdza uzasadnienie do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 25 lipca 2005 r. (dalej: „Uzasadnienie”), która wprowadziła art. 17 ust. 1c oraz art. 23 ust. 3e do ustawy o PIT. W uzasadnieniu wskazane zostało, iż wprowadzenie tych regulacji ma na celu opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami na „wyjściu” z funduszu inwestycyjnego. Ponadto, zaznaczono również, iż wprowadzone rozwiązanie w postaci art. 17 ust. 1c oraz art. 23 ust. 3e ww. ustawy ma na celu zapewnienie neutralności podatkowej przy zamianie jednostek uczestnictwa między subfunduszami tego samego funduszu inwestycyjnego. Co istotne, w Uzasadnieniu podkreślono również, iż dla celów podatku dochodowego zamiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami traktowana jest jako sposób inwestowania środków zgromadzonych w funduszu. Tym samym konsekwencją przyjętych rozwiązań (tj. wprowadzeniem art. 17 ust. 1c oraz art. 23 ust. 3e do ustawy o PIT) jest wskazanie, iż dochodem z tytułu udziału w Funduszu z wydzielonymi subfunduszami będzie różnica miedzy przychodem uzyskanym na „wyjściu” z takiego funduszu, a kosztami uzyskania poniesionymi na nabycie jednostek uczestnictwa przy wejściu do tego funduszu.

Zgodnie natomiast z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. W konsekwencji, w myśl art. 41 ust. 4 ustawy PIT, Fundusz z wydzielonymi subfunduszami, będący osobą prawną, obowiązany jest pobrać powyższy podatek od dochodu uzyskanego przez uczestnika tego funduszu w momencie wypłaty zysku zrealizowanego przez tego uczestnika. Zatem, obowiązek poboru podatku materializuje się w momencie wypłaty środków, który jest tożsamy z momentem odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

W opinii Wnioskodawcy, zgodnie ze wskazanymi przepisami ustawy o PIT, w przypadku odkupienia przez Fundusz z wydzielonymi subfunduszami jednostek uczestnictwa przynajmniej dwóch subfunduszy tego samego funduszu, w tym samym dniu wyceny, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych jednostek uczestnictwa subfunduszy tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami a sumą wydatków poniesionych przez uczestnika na nabycie jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu. Zasada ta będzie obowiązywać niezależnie od tego, czy odkupienie jednostek uczestnictwa nastąpi na podstawie jednego lub więcej zleceń uczestnika, o ile zlecenia te zostaną zrealizowane w tym samym dniu wyceny (jednostki uczestnictwa zostaną odkupione przez Fundusz z wydzielonymi subfunduszami w tym samym dniu wyceny).

Dla celów podatkowych, inwestycję w kilka subfunduszy w ramach jednego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami należy traktować jako inwestycję w jeden fundusz kapitałowy. Innymi słowy, osoba fizyczna nabywając jednostki uczestnictwa różnych subfunduszy ale tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami dokonuje, na gruncie ustawy o PIT, inwestycji w jeden fundusz kapitałowy. Potwierdza to fakt, że przy zamianie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa drugiego subfunduszu w ramach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami nie rozpoznaje się przychodu ani kosztu, w związku z tym należy łącznie traktować całą inwestycję i brać pod uwagę do opodatkowania realny efekt całej transakcji, a nie odrębne wyniki osiągnięte na poszczególnych subfunduszach. Inwestycja w dany subfundusz kontynuowana później poprzez zamianę na jednostki innego subfunduszu jest w dalszym ciągu jedną inwestycją w fundusz kapitałowy i powinna być traktowana łącznie. Innymi słowy brak jest podstaw do uznania, że kwoty wynikające z odkupu jednostek poszczególnych subfunduszy należy rozpatrywać każdorazowo jako odrębny przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Innymi słowy, w przypadku odkupienia na ten sam dzień wyceny jednostek uczestnictwa w kilku subfunduszach w celu ustalenia podstawy opodatkowania należy brać pod uwagę sumę zysków i strat wypracowanych przez środki zainwestowane w ramach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie podlegać dochód z odkupienia jednostek każdego subfunduszu oddzielnie. Dla potrzeb ustalenia dochodu do opodatkowania, nabycie oraz odkupienie jednostek uczestnictwa różnych subfunduszy jednego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami w ramach zlecenia (zleceń) realizowanego w tym samym dniu wyceny należy traktować jako jedność, niezależnie od tego w ile subfunduszy prowadzonych przez Fundusz z wydzielonymi subfunduszami została zainwestowana wpłata uczestnika.

Dlatego w przypadku odkupienia na ten sam dzień wyceny jednostek uczestnictwa nabytych przez uczestnika w różnym czasie, w ramach jednego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, możliwa jest kompensacja zysków i strat. Zatem jeśli uczestnik nabywał jednostki uczestnictwa w różnych cenach (w różnych okresach) i zleca ich odkupienie na ten sam dzień wyceny - podstawą opodatkowania będzie suma zysków i strat osiągniętych na poszczególnych jednostkach uczestnictwa. Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszu z wydzielonymi subfunduszami powinna być traktowana łącznie i nie może być dla celów podatkowych rozdzielana na kilka transakcji.

Brak jest w ocenie Wnioskodawcy uzasadnienia dla traktowania inwestycji w ten sam Fundusz z wydzielonymi subfunduszami, jako odrębnych inwestycji w fundusze kapitałowe. Konsekwentnie, nieprawidłowym byłoby ustalanie dochodów (strat) oddzielnie w stosunku do każdego subfunduszu w ramach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla obliczania w wyżej wymieniony sposób dochodu z odkupienia jednostek uczestnictwa w kilku subfunduszach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami nie ma znaczenia czy odkupienie jest dokonywane na podstawie jednego czy więcej niż jednego zleceń, o ile będą one zrealizowane w tym samym dniu a więc zostaną odkupione w tym samym dniu wyceny. Nie ma również znaczenia, że jednostki uczestnictwa różnych subfunduszy w ramach jednego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami posiadane przez jednego uczestnika (jedną osobę fizyczną) są zapisywane na oddzielnych subrejestrach tego uczestnika.

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy o PIT, dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

W opinii Wnioskodawcy, powyższy przepis nie będzie miał zastosowania do analizowanej sytuacji. Przepis ten dotyczy zakazu kompensowania straty poniesionej w innym funduszu kapitałowym, a nie w ramach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Ponadto warto podkreślić, że przepis ten zakazuje również pomniejszania dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych z innymi stratami z kapitałów pieniężnych. Taka konstrukcja tego przepisu pozwala sądzić, że zakaz obejmuje straty poniesione w innych funduszach w ogólności. Nie dotyczy jednak inwestycji w jeden fundusz kapitałowy (tu: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami).

Podsumowując, dochodem podlegającym opodatkowaniu w przypadku zlecenia (zleceń) odkupienia w tym samym dniu wyceny jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, jest różnica pomiędzy przychodem otrzymanym z tytułu odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa a wydatkami na nabycie wszystkich odkupowanych jednostek uczestnictwa.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, fundusz kapitałowy (tu: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami) jest zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Reasumując, w przypadku gdy w tym samym dniu wyceny dochodzi do odkupienia jednostek uczestnictwa co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, na skutek realizacji w danym dniu wyceny jednego bądź kilku zleceń uczestnika Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych jednostek uczestnictwa subfunduszy tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami), a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych przez uczestnika na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa subfunduszy tego samego Funduszu z wydzielonymi subfunduszami).

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 19 kwietnia 2011 r. (nr IPPB2/415-85/11-4/MG) uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: „W sytuacji, w której Fundusz z wydzielonymi subfunduszami, dokona jednoczesnego odkupienia nabytych w tym samym lub różnym czasie należących do tego samego Uczestnika jednostek uczestnictwa, w co najmniej dwóch subfunduszach wydzielonych w ramach tego Funduszu, w tym samym dniu wyceny na podstawie jednego lub kilku zleceń Uczestnika, podstawę opodatkowania stanowić będzie różnica pomiędzy przychodem tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w powyższych subfunduszach a kosztami stanowiącymi sumę wydatków poniesionych przez Uczestnika na nabycie odkupywanych w danym dniu wyceny jednostek uczestnictwa”.

Analogiczne stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaprezentował w interpretacji z 7 kwietnia 2011 r. (nr IPPB2/415-109/11-4/AS), jak również z 6 października 2009 r. (nr IPPB2/415-460/09-4/LK) oraz 27 maja 2009 r. (nr IPPB2/415-186/09-2/MG).

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy dochodzi do odkupienia jednostek uczestnictwa co najmniej dwóch odrębnych Funduszy inwestycyjnych, na skutek realizacji w danym dniu wyceny zleceń jednej osoby fizycznej będącej uczestnikiem tych Funduszy inwestycyjnych, podstawę opodatkowania (dochód) ustala się odrębnie dla każdego Funduszu inwestycyjnego.

Jak zostało wskazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1, podstawę opodatkowania ustala się odrębnie dla każdego funduszu kapitałowego. W rozpatrywanym stanie faktycznym mamy do czynienia z odrębnymi Funduszami inwestycyjnym stąd zdaniem Wnioskodawcy mimo, iż zlecenia odkupienia złożone przez osobę fizyczną będąca uczestnikiem kilku Funduszy inwestycyjnych zostaną zrealizowane w tym samym dniu wyceny, brak jest możliwości ustalenia łącznej podstawy opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe wynika bezpośrednio z art. 30a ust. 5 ustawy o PIT, zgodnie z którym dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Oznacza to, że dochód uzyskany z jednego funduszu kapitałowego nie może być kompensowany ze stratą wygenerowaną w innym funduszu kapitałowym. Pogląd taki prezentowany jest przez sądy administracyjne (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 2391/10 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2011 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 565/10).

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków NSA wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.