IPPB2/415-408/12-6/AS | Interpretacja indywidualna

4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dywidenda uzyskiwana przez Wnioskodawcę z Funduszu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
IPPB2/415-408/12-6/ASinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. akcjonariusz
 3. dywidendy
 4. fundusz
 5. Luksemburg
 6. produkcja
 7. spółki
 8. sprzedaż
 9. urządzenie
 10. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2012 r. (data wpływu 27.04.2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 28.06.2012 r. (data wpływu 02.07.2012 r.) na wezwanie z dnia 20.06.2012 r. Nr IPPB2/415-408/12-2/AS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy uzyskiwanej z funduszu inwestycyjnego S. - SI. powołanego w Luksemburgu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy uzyskiwanej z funduszu inwestycyjnego S. - SI. powołanego w Luksemburgu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada akcje w spółce akcyjnej „P. Polska” (dalej „SA”) oraz prawa i obowiązki w spółce „P. Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej „SK”) jako jej komandytariusz. Obie spółki mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

SA prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń elektronicznych, natomiast SK zajmuje się przede wszystkim działalnością deweloperską (dalej łącznie: „Spółki”). Wnioskodawca wraz ze swoim wspólnikiem, który również jest akcjonariuszem i wspólnikiem w powyższych Spółkach, planują podjęcie działań restrukturyzacyjnych w wyniku których akcje i prawa i obowiązki posiadane w Spółkach zostaną przeniesione przez Wnioskodawcę i drugiego wspólnika do wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego S. zarejestrowanego jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI. (dalej jako „Fundusz”), który zostanie powołany w Luksemburgu. Fundusz typu S. SI. będzie działał zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2007 r. o Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz będzie posiadał osobowość prawną. Fundusz zasadniczo będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Luksemburgu bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, których stroną jest Luksemburg. Zgodnie z luksemburskimi przepisami podatkowymi Fundusz będzie jednak podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na terytorium Luksemburga. Status podatkowy Funduszu jako rezydenta podatkowego Luksemburga będzie potwierdzony certyfikatem rezydencji wydanym przez odpowiednie władze podatkowe Luksemburga.

Planowane jest wniesienie przez Wnioskodawcę praw i obowiązków posiadanych w SK do Funduszu w formie darowizny. Z kolei jeżeli chodzi o wniesienie do Funduszu akcji SA, możliwe są następujące scenariusze:

 1. Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w zamian za udziały Funduszu, w wyniku czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub
 2. Wnioskodawca wniesie do Funduszu (posiadającego już bezwzględną większość praw głosu w SA wskutek wniesienia akcji przez drugiego ze wspólników) pozostałe akcje w SA w zamian za udziały Funduszu, w wyniku czego Fundusz zwiększy ilość akcji w SA, lub
 3. Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w formie darowizny.

Jak wskazano powyżej, w scenariuszu 1 i 2 transakcja będzie polegała na objęciu przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za akcje w SA. W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotowych akcji Fundusz albo uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA (scenariusz 1) albo też, posiadając już wcześniej bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji posiadanych w SA (scenariusz 2).

W scenariuszu 3 akcje SA zostaną wniesione przez Wnioskodawcę do Funduszu pod tytułem darmym, bez ekwiwalentnego świadczenia ze strony Funduszu na rzecz Wnioskodawcy (tj. analogicznie jak w przypadku wniesienia praw i obowiązków posiadanych w SK).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20.06.2012 r. Nr IPPB2/415-408/12-2/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez:

 • wyjaśnienie, czy fundusz inwestycyjny S. zarejestrowany jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI., który zostanie powołany w Luksemburgu i będzie posiadał osobowość prawną, do którego Wnioskodawca wniesie akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • uszczegółowienie zdarzenia przyszłego w zakresie dywidend wypłacanych Wnioskodawcy przez Fundusz. W opisie stanu faktycznego brak informacji dotyczącej ewentualnej wypłaty dywidendy, natomiast pytanie Nr 4 i stanowisko Wnioskodawcy do pytania odnoszą się do tego zdarzenia.

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 28.06.2012 r. (data wpływu 02.07.2012 r., data nadania w placówce pocztowej 28.06.2012 r.).

Niniejszym piśmie Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił:

 • Fundusz inwestycyjny S. zarejestrowany jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI., który zostanie powołany w Luksemburgu i będzie posiadał osobowość prawną, i do którego Wnioskodawca wniesie akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Uzupełniając opis zdarzenia przyszłego niniejszym potwierdzam, iż w przypadku uzyskania przez Fundusz zysków, planowana jest wypłata dywidendy na rzecz udziałowców Funduszu (a więc również na rzecz Wnioskodawcy).
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za aport akcji SA, w wyniku którego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji i udziałów w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość akcji SA przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Funduszu w zamian za udziały Funduszu wskutek czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub też Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja wniesienia do Funduszu w formie darowizny akcji SA, praw i obowiązków posiadanych w SK nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dywidenda uzyskiwana przez Wnioskodawcę z Funduszu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...

Odpowiedź na pytanie Nr 4 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytania Nr 1, 2 i 3 została zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 4:

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane Mu przez Fundusz dywidendy będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Wnioskodawca, jako polski rezydent podatkowy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PDOF podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania (tzn. podlega tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PDOF, od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy PDOF, art. 30a ust. 1 pkt 1-5 należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W przypadku wypłaty dochodów przez Fundusz na rzecz Wnioskodawcy zastosowanie znajdą odpowiednie regulacje Konwencji sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej „Umowa”). Ponieważ dystrybucja zysków przez Fundusz jest, na gruncie luksemburskiego prawa, uznawana za wypłatę dywidendy, zastosowanie znajdzie art. 10 Umowy określający zasady opodatkowania w przypadku wypłaty należności o charakterze dywidendowym.

Zgodnie z Umową (art. 10 ust. 1 i 2):

 1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 2. Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:
 1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
 1. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Umowa zatem przyznaje prawo do opodatkowania dywidend wypłacanych z Luksemburga do Polski tak państwu źródła (Luksemburg), jak państwu docelowemu. Z kolei art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, decydujący o sposobie unikania podwójnego opodatkowania stanowi, że „jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania”.

Tak więc, na mocy Umowy dywidendy ze źródła w Luksemburgu uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych mogą (aczkolwiek nie muszą) być opodatkowane w Luksemburgu i podlegają jednocześnie zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Przy czym zastosowanie, zgodnie z Umową, ma tzw. metoda wyłączenia z progresją, tj. Polska ma prawo uwzględnić zwolniony dochód przy ustalaniu stawki podatkowej dla innych dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych.

Na zastosowanie w Polsce zwolnienia od podatku dochodowego dywidend wypłacanych z Luksemburga nie ma wpływu faktyczne wykonywanie przez Luksemburg prawa do opodatkowania dywidend wypłacanych do Polski. Innymi słowy, dywidendy będą zwolnione z opodatkowania w Polsce, niezależnie od tego, czy i w jaki sposób są opodatkowane w Luksemburgu.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2010 r. (IPPB2/415-497/10-2/MK) Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem, że: „na zastosowanie w Polsce zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dywidend wypłacanych z Luksemburga nie ma wpływu fakt, czy Luksemburg aktualnie wykorzystuje prawo do opodatkowania dywidend wypłacanych do Polski. W rezultacie niezależnie czy i jak dywidendy są opodatkowane w Luksemburgu dochody te będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce”. Podobne stanowiska zostały wyrażone w wielu innych interpretacjach (np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2008 r. o sygn. IPPB1 /415-1128/08-2/AM, z 27 stycznia 2011 r. o sygn. IPPB2/415-963/10-2/AK, czy też w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 maja 2009 r. o sygn. IBPBII/2/415-130/09/NG).

Mając na uwadze przedstawione uzasadnienie, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 2 przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1 - 5 należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przypadku otrzymania dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu będzie to Konwencja z dnia 14 czerwca 1995 r. zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527).

W myśl art. 10 ust. 1 ww. Konwencji dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji, dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę (w niniejszej sprawie w Luksemburgu), ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

 1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
 2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Stosownie do art. 10 ust. 3 Konwencji określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Jednocześnie, mając na uwadze przepisy art. 10 ust. 1 Konwencji, dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce, przy czym w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w art. 24 Konwencji metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 12 może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Luksemburgu. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Luksemburgu.

W rezultacie zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji stosuje się w przypadku opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych uregulowanych w art. 11 oraz art. 12 Konwencji. Natomiast w przypadku opodatkowania dywidend stosuje się zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, przepis ten będzie miał także zastosowanie w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku.

Zgodnie z art. 1 Konwencji dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach, tj. w Polsce lub Luksemburgu, a zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt 2 Konwencja dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pojęcie osoba, zdefiniowane w art. 3 ust. 1 lit. e) Konwencji, obejmuje zarówno osoby fizyczne, spółki jak i każde inne zrzeszenie osób. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 Konwencji określenie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w tym Państwie.

W konsekwencji, użyte w Konwencji pojęcie „osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę” oznacza osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce lub Luksemburgu (czyli będącą rezydentem podatkowym).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca posiada akcje w spółce akcyjnej (S.A.) oraz prawa i obowiązki w spółce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (SK) jako jej komandytariusz. Obie spółki mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioskodawca wraz ze swoim wspólnikiem, który również jest akcjonariuszem i wspólnikiem w powyższych Spółkach, planują podjęcie działań restrukturyzacyjnych w wyniku których akcje i prawa i obowiązki posiadane w Spółkach zostaną przeniesione przez Wnioskodawcę i drugiego wspólnika do wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego S. zarejestrowanego jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI. (dalej jako „Fundusz”), który zostanie powołany w Luksemburgu. Fundusz typu S. SI. będzie działał zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2007 r. o Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz będzie posiadał osobowość prawną. Fundusz zasadniczo będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Luksemburgu bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, których stroną jest Luksemburg. Zgodnie z luksemburskimi przepisami podatkowymi Fundusz będzie jednak podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na terytorium Luksemburga. Status podatkowy Funduszu jako rezydenta podatkowego Luksemburga będzie potwierdzony certyfikatem rezydencji wydanym przez odpowiednie władze podatkowe Luksemburga.

Planowane jest wniesienie przez Wnioskodawcę praw i obowiązków posiadanych w SK do Funduszu w formie darowizny. Z kolei jeżeli chodzi o wniesienie do Funduszu akcji SA, możliwe jest, że Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w zamian za udziały Funduszu, lub Wnioskodawca wniesie do Funduszu pozostałe akcje w SA w zamian za udziały Funduszu, lub Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w formie darowizny.

W przypadku uzyskania przez Fundusz zysków, planowana jest wypłata dywidendy na rzecz udziałowców Funduszu (a więc również na rzecz Wnioskodawcy).

Na mocy Konwencji, dochody z dywidend ze źródła w Luksemburgu uzyskiwane przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, niezależnie od tego, w jakiej wysokości byłby pobrany podatek w Luksemburgu przy wypłacie takiej dywidendy.

Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednakże należy podkreślić, iż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu dywidend podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, które opodatkowane są 19% stawką podatku.

W myśl art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Uregulowania zawarte w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wyłącznie dochodów (przychodów) opodatkowanych 19% stawką podatku. Zatem dochody osiągnięte z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu, zwolnione z opodatkowania w Polsce w świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będą miały wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce z uwagi na brak zastosowania progresywnej skali opodatkowania w tym przypadku.

W konsekwencji otrzymane dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.