IPPB2/415-408/12-4/AS | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za aport akcji SA, w wyniku którego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji i udziałów w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość akcji SA przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Funduszu w zamian za udziały Funduszu wskutek czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub też Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy?
IPPB2/415-408/12-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. akcjonariusz
 3. aport
 4. fundusz
 5. Luksemburg
 6. produkcja
 7. spółki
 8. sprzedaż
 9. urządzenie
 10. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2012 r. (data wpływu 27.04.2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 28.06.2012 r. (data wpływu 02.07.2012 r.) na wezwanie z dnia 20.06.2012 r. Nr IPPB2/415-408/12-2/AS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu z tytułu wniesienia aportu w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej do spółki inwestycyjnej mającej siedzibę w Luksemburgu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu z tytułu wniesienia aportu w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej do spółki inwestycyjnej mającej siedzibę w Luksemburgu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada akcje w spółce akcyjnej „P. Polska” (dalej „SA”) oraz prawa i obowiązki w spółce „P. Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej „SK”) jako jej komandytariusz. Obie spółki mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

SA prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń elektronicznych, natomiast SK zajmuje się przede wszystkim działalnością deweloperską (dalej łącznie: „Spółki”). Wnioskodawca wraz ze swoim wspólnikiem, który również jest akcjonariuszem i wspólnikiem w powyższych Spółkach, planują podjęcie działań restrukturyzacyjnych w wyniku których akcje i prawa i obowiązki posiadane w Spółkach zostaną przeniesione przez Wnioskodawcę i drugiego wspólnika do wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego S. zarejestrowanego jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI. (dalej jako „Fundusz”), który zostanie powołany w Luksemburgu. Fundusz typu S. SI. będzie działał zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2007 r. o Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz będzie posiadał osobowość prawną. Fundusz zasadniczo będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Luksemburgu bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, których stroną jest Luksemburg. Zgodnie z luksemburskimi przepisami podatkowymi Fundusz będzie jednak podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na terytorium Luksemburga. Status podatkowy Funduszu jako rezydenta podatkowego Luksemburga będzie potwierdzony certyfikatem rezydencji wydanym przez odpowiednie władze podatkowe Luksemburga.

Planowane jest wniesienie przez Wnioskodawcę praw i obowiązków posiadanych w SK do Funduszu w formie darowizny. Z kolei jeżeli chodzi o wniesienie do Funduszu akcji SA, możliwe są następujące scenariusze:

 1. Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w zamian za udziały Funduszu, w wyniku czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub
 2. Wnioskodawca wniesie do Funduszu (posiadającego już bezwzględną większość praw głosu w SA wskutek wniesienia akcji przez drugiego ze wspólników) pozostałe akcje w SA w zamian za udziały Funduszu, w wyniku czego Fundusz zwiększy ilość akcji w SA, lub
 3. Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w formie darowizny.

Jak wskazano powyżej, w scenariuszu 1 i 2 transakcja będzie polegała na objęciu przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za akcje w SA. W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotowych akcji Fundusz albo uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA (scenariusz 1) albo też, posiadając już wcześniej bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji posiadanych w SA (scenariusz 2).

W scenariuszu 3 akcje SA zostaną wniesione przez Wnioskodawcę do Funduszu pod tytułem darmym, bez ekwiwalentnego świadczenia ze strony Funduszu na rzecz Wnioskodawcy (tj. analogicznie jak w przypadku wniesienia praw i obowiązków posiadanych w SK).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20.06.2012 r. Nr IPPB2/415-408/12-2/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez:

 • wyjaśnienie, czy fundusz inwestycyjny S. zarejestrowany jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI., który zostanie powołany w Luksemburgu i będzie posiadał osobowość prawną, do którego Wnioskodawca wniesie akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • uszczegółowienie zdarzenia przyszłego w zakresie dywidend wypłacanych Wnioskodawcy przez Fundusz. W opisie stanu faktycznego brak informacji dotyczącej ewentualnej wypłaty dywidendy, natomiast pytanie Nr 4 i stanowisko Wnioskodawcy do pytania odnoszą się do tego zdarzenia.

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 28.06.2012 r. (data wpływu 02.07.2012 r., data nadania w placówce pocztowej 28.06.2012 r.).

Niniejszym piśmie Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił:

 • Fundusz inwestycyjny S. zarejestrowany jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI., który zostanie powołany w Luksemburgu i będzie posiadał osobowość prawną, i do którego Wnioskodawca wniesie akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Uzupełniając opis zdarzenia przyszłego niniejszym potwierdzam, iż w przypadku uzyskania przez Fundusz zysków, planowana jest wypłata dywidendy na rzecz udziałowców Funduszu (a więc również na rzecz Wnioskodawcy).
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za aport akcji SA, w wyniku którego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji i udziałów w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość akcji SA przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Funduszu w zamian za udziały Funduszu wskutek czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub też Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja wniesienia do Funduszu w formie darowizny akcji SA, praw i obowiązków posiadanych w SK nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dywidenda uzyskiwana przez Wnioskodawcę z Funduszu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...

Odpowiedź na pytanie Nr 1 i 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytania Nr 3 i 4 została zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 1 i 2:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość udziałów w Funduszu uzyskanych w zamian za akcje SA wniesione w formie aportu, w wyniku którego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, albo Fundusz, posiadający bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy w wyniku aportu ilość akcji w tej spółce, zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy PDOF nie będzie zaliczana do przychodów Wnioskodawcy. Przychodem Wnioskodawcy nie będzie również wartość akcji przenoszonych przez Wnioskodawcę do Funduszu, co również wynika z art. 24 ust. 8a ustawy PDOF.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PDOF osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a ustawy PDOF przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PDOF źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych m.in. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOF uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy PDOF, jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 1. spółka nabywająca posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazywanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

W świetle art. 24 ust. 8b ustawy PDOF w przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibą lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie ze wskazanym załącznikiem Nr 3 przepisy wskazanej wyżej regulacji art. 24 ust. 8a zwalniającej z opodatkowania podatkiem dochodowym wartość otrzymanych przez udziałowców (akcjonariuszy) udziałów w wyniku wymiany udziałów mają zastosowanie m.in. do spółek utworzonych zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegających opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Fundusz będzie miał siedzibę w Luksemburgu, który jest krajem członkowskim UE. Fundusz będzie prowadził swoją działalność jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI. mającą osobowość prawną. Działalność Funduszu będzie prowadzona w oparciu o ustawę z dnia 13 lutego 2007 r. o Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych. Pomimo tego, że Fundusz będzie miał status funduszu inwestycyjnego (S.), to w dalszym ciągu pozostanie on spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną i podlegającą co do zasady, opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Luksemburgu bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku których stroną jest Luksemburg.

Zgodnie z luksemburskimi przepisami podatkowymi Fundusz będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na terytorium Luksemburga. Zwolnienie nie wpływa jednak na status Funduszu jako podatnika podatku dochodowego w Luksemburgu. W szczególności fakt uzyskania przez luksemburską spółkę statusu S. SI. nie wpływa na możliwość uzyskania certyfikatu rezydencji, co oznacza, ze Fundusz nadał będzie uznawany przez organy podatkowe w Luksemburgu za rezydenta podatkowego tego kraju. Tym samym, pomimo zwolnienia, podmiot ten nadal będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Luksemburgu. W konsekwencji uznać należy, iż warunek „podlegania opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych” w przypadku Funduszu będzie spełniony. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdza również interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 22 czerwca 2011 r. (sygn. IPPB2/415-303/11 2/AS).

Zgodnie z przyjętymi przez Wnioskodawcę założeniami w wyniku transakcji wniesienia do Funduszu wkładu niepieniężnego w postaci akcji w SA, Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której akcje są wnoszone, albo tez Fundusz posiadający bezwzględną większość praw głosu w SA zwiększy ilość swoich akcji w tej spółce. W konsekwencji, na podstawie regulacji art. 24 ust. 8a ustawy PDOF wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę jednostek inwestycyjnych upoważniających do udziału w zyskach Funduszu nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na gruncie powszechnie obowiązującego prawa podatkowego nie występuje definicja wkładu niepieniężnego (aportu). Również przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie zawierają definicji wkładu niepieniężnego, nie stanowią też wprost, co może być przedmiotem tego wkładu. Wskazują jedynie w art. 14 § 1, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Zatem przedmiotem aportu mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe, które posiadają tzw. zdolność aportową. Należy ją rozumieć jako zespół cech, które powinny być łącznie spełnione przez dane prawo, aby można je było uznać za przedmiot aportu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy, art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść posiadane przez siebie akcje w polskiej spółce akcyjnej do wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego S. zarejestrowanego jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI., mającej siedzibę w Luksemburgu. Przy wniesieniu do Funduszu akcji SA, możliwe są następujące scenariusze: Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w zamian za udziały Funduszu, w wyniku czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub Wnioskodawca wniesie do Funduszu (posiadającego już bezwzględną większość praw głosu w SA wskutek wniesienia akcji przez drugiego ze wspólników) pozostałe akcje w SA w zamian za udziały Funduszu, w wyniku czego Fundusz zwiększy ilość akcji w SA, lub Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w formie darowizny.

W scenariuszu 1 i 2 transakcja będzie polegała na objęciu przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za akcje w SA. W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotowych akcji Fundusz albo uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA (scenariusz 1) albo też, posiadając już wcześniej bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji posiadanych w SA (scenariusz 2).

Fundusz inwestycyjny S. zarejestrowany jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI., który zostanie powołany w Luksemburgu i będzie posiadał osobowość prawną, i do którego Wnioskodawca wniesie akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na to, iż w przedmiotowym wniosku Wnioskodawca zamierza wnieść posiadane przez siebie akcje w polskiej spółce akcyjnej do spółki kapitałowej, mającej siedzibę w Luksemburgu w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 14.06.1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527).

W sytuacji uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 4 ww. umowy zatytułowany „Zyski z przeniesienia własności majątku”, z treści którego wynika, że zyski osiągane z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

O tym czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych decydować będą każdorazowo postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Luksemburgiem, tj. państwem, w którym znajduje się siedziba spółki, której udziały objął Wnioskodawca pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od certyfikatem rezydencji. Przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz w kontekście zadanego pytania osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód podlegać będzie opodatkowaniu w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, a więc w Polsce, a zatem skutki podatkowe przedmiotowej transakcji należy ocenić w świetle ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Ustawodawca w przepisie art. 17 ust. 1a ustawy podatkowej wyraźnie przewidział moment powstania przychodu osoby fizycznej wnoszącej do spółki aport w postaci udziałów lub akcji, stanowiąc, iż przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo,
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny zostały zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, w którym ustawodawca kwalifikuje ten rodzaj przychodów do przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Z treści tego przepisu wynika, iż w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej po stronie udziałowca lub akcjonariusza powstaje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2011 r., jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotowce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Natomiast stosownie do treści ust. 8b art. 24 ww. ustawy, w przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3, w brzmieniu nadanym znowelizowaną ustawą mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

 1. art. 6 ust. 2 i 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
 2. art. 21b ust. 6 ustawy, o której nowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust 8a-8c wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z zacytowanego art. 24 ust. 8a oraz ust. 8b art. 24, który w swej treści, odsyła do złącznika Nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dodanego powołaną powyżej ustawą zmieniającą z dnia 25 listopada 2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) zawierającego listę podmiotów, do których zastosowanie mają art. 23 ust 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., a także treść przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz stanowiska Wnioskodawcy, iż spółka nabywająca jest podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organ podatkowy potwierdza prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, iż w momencie wniesienia przez Wnioskodawcę akcji w polskiej spółce akcyjnej do Spółki inwestycyjnej z siedzibą w Luksemburgu w sytuacji, kiedy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotowych akcji Fundusz albo uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA (scenariusz 1) albo też, posiadając już wcześniej bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji posiadanych w SA (scenariusz 2) po stronie Wnioskodawcy w momencie wniesienia akcji w polskiej spółce akcyjnej do Spółki inwestycyjnej z siedzibą w Luksemburgu nie powstanie przychód.

Reasumując, stwierdzić należy, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawcę akcji polskiej spółki akcyjnej do Spółki mającej siedzibę na terytorium Luksemburga, jako podmiotu wymienionego w załączniku Nr 3 do ustawy, w wyniku którego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji i udziałów w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu.

Wartość akcji polskiej spółki akcyjnej przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Funduszu w zamian za udziały Funduszu wskutek czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub też Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczyły konkretnych indywidualnych spraw, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.