ILPB4/4510-1-544/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odliczenia podatku u źródła zapłaconego za granicą.
ILPB4/4510-1-544/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. Austria
 2. akcja
 3. dywidendy
 4. fundusz
 5. fundusz inwestycyjny
 6. objęcie (nabycie) akcji
 7. odliczenia od podatku
 8. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 9. zwolnienia podmiotowe
 10. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia podatku u źródła zapłaconego za granicą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia podatku u źródła zapłaconego za granicą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A (dalej: „Fundusz”) jest funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.; dalej: „UFI”).

Fundusz rozpoczął działalność w dniu 26 listopada 2010 r.

Fundusz powstał z przekształcenia (dalej: „Przekształcenie”) wskazanych poniżej funduszy inwestycyjnych otwartych:

 1. A1,
 2. A2,
 3. A3,
 4. A4,
 5. A5,
 6. A6,
 7. A7.

Wskutek Przekształcenia ww. fundusze inwestycyjne otwarte stały się subfunduszami Funduszu.

Przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych wymienionych powyżej w jeden Fundusz z wydzielonymi subfunduszami odbyło się za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia XX października 2010 r.

W dniu XX listopada 2010 roku Sąd Okręgowy dokonał wpisu Funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie z rejestru funduszy inwestycyjnych zostały wykreślone fundusze inwestycyjne otwarte podlegające przekształceniu.

W kolejnym etapie Przekształcenia, zakończonym 13 maja 2011 roku, do Funduszu włączone zostały jeszcze 3 fundusze, tj.:

 1. A8,
 2. A9,
 3. A10.

W dniu 13 maja 2011 roku nastąpiło przekształcenie trzech funduszy w nowe subfundusze: Sąd Okręgowy dokonał wykreślenia ww. trzech funduszy z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz wpisu wydzielonych w Funduszu subfunduszy:

 1. SA1,
 2. SA2 oraz
 3. SA3.

Przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych wymienionych powyżej odbyło się za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia XX marca 2011 roku.

W dniu 10 lutego 2012 roku zostały utworzone kolejne subfundusze Funduszu, a mianowicie:

 1. SA4 i
 2. SA5.

W dniu 13 października 2014 roku, w związku ze zmianami w polityce inwestycyjnej, nastąpiła zmiana nazw 3 subfunduszy:

 • SA2,
 • SA6,
 • SA5.

Z chwilą Przekształcenia, zgodnie z przepisami UFI:

 • Fundusz wstąpił w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych otwartych podlegających przekształceniu;
 • aktywa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się aktywami Funduszu wchodzącymi w skład aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem Funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
 • zobowiązania funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się zobowiązaniami Funduszu, obciążającymi subfundusze odpowiadające, zgodnie ze statutem Funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
 • jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się jednostkami uczestnictwa subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem Funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
 • rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się subrejestrami Funduszu;
 • rejestry aktywów funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się subrejestrami aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem Funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym.

Od dochodów (przychodów) Funduszu z tytułu dywidend uzyskiwanych przez Fundusz pobierany jest w Republice Austrii podatek u źródła.

Od dochodów (przychodów) 7 subfunduszy Funduszu, tj.:

 1. SAAP,
 2. SAZ,
 3. SASW,
 4. SAPD,
 5. SAAT,
 6. SAPS (dalej także jako: „SPS”),
 7. SAAE

(dalej łącznie: „Subfundusze”), będących przed Przekształceniem osobami prawnymi, funduszami inwestycyjnymi otwartymi w rozumieniu UFI, z tytułu dywidend uzyskanych przez Subfundusze w latach 2008-2011 pobrany został w Republice Austrii przez płatników podatek u źródła.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundusz albo jego subfundusz, SPS (w latach 2008-2011 działający jako odrębny fundusz A9), są/były uprawnione do odliczenia od podatku CIT w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii z tytułu dochodów dywidendowych osiąganych przez A9 w latach 2008-2011...

Zdaniem Wnioskodawcy zarówno:

 • Fundusz, będący osobą prawną, funduszem inwestycyjnym w rozumieniu UFI, podatnikiem CIT w Polsce zwolnionym podmiotowo z opodatkowania CIT oraz następcą prawnym funduszu A9, a także
 • SPS, funkcjonujący jako odrębny fundusz inwestycyjny (tj. A9) w latach 2008-2011,

nie są i nie były uprawnione do odliczenia od podatku CIT w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii z tytułu dochodów dywidendowych osiąganych przez A9 w latach 2008-2011.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UFI „fundusz inwestycyjny jest osobą prawną <podkreślenie Wnioskodawcy>, której wyłącznym <podkreślenie Wnioskodawcy> przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”.

Zgodnie z treścią art. 244 ust. 1 pkt 2 UFI „z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu z wydzielonymi subfunduszami powstałego w wyniku przekształcenia fundusz wstępuje w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu”.

Tym samym stwierdzić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym Fundusz jest następcą prawnym A9 (stanowiącego aktualnie jego subfundusz, tj. SPS).

Stosownie do treści art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej „osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki”.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że Fundusz jest prawnym sukcesorem, także na gruncie prawa podatkowego, A9 (stanowiącego aktualnie jego subfundusz, tj. SPS).

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 ustawy CIT „ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji”.

Tym samym stwierdzić należy, że Fundusz jest podatnikiem CIT w Polsce.

Podobnie podatnikiem CIT w Polsce był A9 (aktualnie SPS).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy CIT „podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu”.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 PL-AUT UPO „Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”.

W świetle art. 24 ust. 1 lit. b PL-AUT UPO „w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania będzie się unikać w następujący sposób: <...> jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Umowy mogą być opodatkowane w Austrii, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Austrii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Austrii”.

Zatem, w świetle PL-AUT UPO, do dochodów polskich rezydentów podatkowych jakim jest Fundusz (i był SPS przez Przekształceniem), uzyskiwanych w Austrii stosuje się metodę unikania podwójnego opodatkowania polegającą na proporcjonalnym odliczeniu od podatku dochodowego w Polsce podatku zapłaconego w Austrii.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy CIT „jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie <podkreślenie Wnioskodawcy>. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie”.

Jak wynika z powyższego, aby można było mówić o odliczeniu w Polsce kwoty równej podatkowi zapłaconemu w obcym państwie (w tym na przykład podatku u źródła z tytułu dywidend pobranego w Republice Austrii), podatnik posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musiałby podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze powyższe, Fundusz pragnie podkreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy CIT zwalnia się od podatku „fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)”.

Wskazane zwolnienie ma charakter podmiotowy, co oznacza, że obejmuje wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez fundusz inwestycyjny, jakim jest Fundusz oraz jakim był SPS przed Przekształceniem, w ramach działalności inwestycyjnej podejmowanej na podstawie UFI.

W konsekwencji stwierdzić należy, że wszelkie dochody osiągane przez Fundusz oraz Subfundusz Platinum Stabilny przed Przekształceniem, którego Fundusz jest następcą prawnym, w ramach ich działalności z tytułu lokowania środków pieniężnych na podstawie UFI podlegają zwolnieniu z opodatkowania CIT w świetle art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy CIT.

Powyższe oznacza, że zwolnieniu z opodatkowania CIT podlegają dochody Funduszu (w tym SPS) z tytułu dywidend oraz wszelkie inne dochody uzyskiwane przez Fundusz (i SPS przed Przekształceniem).

Podkreślenia wymaga, że powoływane w treści niniejszego wniosku przepisy UFI, a także przepisy innych powołanych aktów prawnych, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem i mającym znaczenie z perspektywy stanowiska Funduszu, funkcjonują niezmiennie od wielu lat. Tym samym wywody Funduszu zawarte w uzasadnieniu niniejszego wniosku odpowiadają zarówno obecnemu stanowi prawnemu, jak i stanowi prawnemu obowiązującemu nieprzerwanie w 2008 roku i w latach następnych.

Podsumowując stwierdzić należy, że Fundusz, będący osobą prawną, funduszem inwestycyjnym w rozumieniu UFI, podatnikiem CIT w Polsce zwolnionym podmiotowo z opodatkowania CIT oraz następcą prawnym funduszu A9, a także SPS, funkcjonujący jako odrębny fundusz inwestycyjny (tj. A9) w latach 2008-2011 nie są i nie były uprawnione do odliczenia od podatku CIT w Polsce pobranego w Republice Austrii podatku u źródła z tytułu dochodów osiąganych przez SPS (działający w latach 2008-2011 jako odrębny fundusz inwestycyjny, tj. A9, którego Fundusz jest następcą prawnym i podatkowym) z tytułu dywidend za lata 2008-2011.

Powyższe wynika z faktu, że Fundusz jest (a SPS przed Przekształceniem był) zwolniony z opodatkowania CIT w Polsce. Tym samym wobec faktu, że Fundusz nie płaci, a SPS przed Przekształceniem nie płacił w Polsce podatku CIT od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej przez siebie działalności, Fundusz nie ma, a SPS przed Przekształceniem nie miał możliwości dokonywania jakichkolwiek odliczeń na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy CIT. Nie jest możliwe zatem odliczenie przez Fundusz i nie było możliwe odliczenie przez SPS przed Przekształceniem podatku pobranego w Republice Austrii od dochodu z tytułu dywidend uzyskanego przez SPS (działający w latach 2008-2011 jako odrębny fundusz inwestycyjny, tj. A9) w Republice Austrii w latach 2008-2011 od podatku CIT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.