IBPBI/2/423-1065/14/AK | Interpretacja indywidualna

1. Czy środki finansowe otrzymane przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania projektu „...”, dofinansowanego ze środków dotacji rozwojowej mieszczącej się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa 2; Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Centrum Przedsiębiorczości, zawartej 29 grudnia 2009 r., nr ... korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?2. Czy przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetki umowne, odsetki standardowe i prowizje, zwiększające kapitał funduszu pożyczkowego, stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich otrzymania?3. Czy przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania projektu „...”, dofinansowanego ze środków dotacji rozwojowej mieszczącej się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 2; Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Centrum Przedsiębiorczości, zawartej 29 grudnia 2009 r., nr ..., stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-1065/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. dotacja unijna
 5. fundusz
 6. fundusze europejskie
 7. kapitał ludzki
 8. lokaty
 9. odsetki
 10. pożyczka
 11. programy
 12. przychód
 13. rachunek bankowy
 14. umowa
 15. zwolnienia przedmiotowe
 16. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu – jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetek umownych, odsetek standardowych i prowizji, zwiększających kapitał funduszu pożyczkowego oraz przychodów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu,
 • podstawy prawnej tego zwolnienia,
 • zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetek umownych, odsetek standardowych i prowizji, zwiększających kapitał funduszu pożyczkowego oraz przychodów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie:

 1. rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 2. eksportu,
 3. rozwoju turystyki i agroturystyki,
 4. rozwoju gospodarczego,
 5. ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska naturalnego człowieka,
 6. wykorzystania i transferu nowych technik i technologii,
 7. tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu.
 8. rozwoju zasobów ludzkich

Stowarzyszenie udziela pomocy członkom rzeczywistym w realizacji zadań, wymienionych (§ 4 Statutu Stowarzyszenia). Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Tworzenie i realizację programów aktywnej walki z bezrobociem.
 2. Świadczenie usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, lub też innych podmiotów, których celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego.
 3. Organizowanie szkoleń, seminariów, kursów.
 4. Świadczenie usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, lub innych podmiotów,
 5. Świadczenie usług finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 6. Organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, informacyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą.
 7. Gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i bezrobotnych w tym prowadzenie tzw. baz danych.
 8. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów i publikacji w szczególności z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju.
 9. Świadczenie usług eksperckich z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju organom samorządu terytorialnego.
 10. Przygotowywanie i realizację programów i projektów finansowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.
 11. Przygotowanie i realizację strategii rozwojowych, programów rozwojowych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych.
 12. Angażowanie instytucji regionalnych, firm i osób fizycznych we współpracę i współdziałanie na rzecz rozwoju drobnej przedsiębiorczości.

(§ 5 Statutu Stowarzyszenia).

W dniu 29 grudnia 2009 r. zawarto umowę nr ... pomiędzy Stowarzyszeniem a Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu „...”. Dofinansowanie to pochodzące ze środków dotacji rozwojowej mieści się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 2; Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach ww. projektu Stowarzyszenie udziela wsparcia przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym uruchomić własną działalność gospodarczą w postaci pożyczek oprocentowanych na warunkach rynkowych (oprocentowanie powyżej stopy referencyjnej).

W ramach realizowanego projektu został utworzony Fundusz Pożyczkowy pod nazwą X, który udziela pożyczek przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym uruchomiać działalność gospodarczą czy to indywidualną, czy w formie spółki działającej w oparciu o przepisy KSH. Pożyczki mogą być udzielane przedsiębiorcom należącym w momencie udzielania pożyczki do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, to znaczy spełniających kryteria mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. (§ 6 ust. 1 Umowy o dofinansowanie) - regulamin Funduszu doprecyzowuje grupę pożyczkobiorców jako wyłącznie mikroprzedsiębiorców ( § 3 ust. 4 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego). Pożyczki mogą być udzielone przedsiębiorcom, jeżeli:

 1. są na etapie powstawania,
 2. są we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji,
 3. działają we wszystkich sektorach za wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego, tytoniowego i monopolowego,
 4. posiadają siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub główne miejsce wykonywania działalności, na terytorium Województwa.

(§ 3 ust. 8 Regulaminu Funduszu)

Ponadto pożyczka nie może być udzielona przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE C 244 z 1 października 2004 r.) (§ 3 ust. 5 Regulaminu Funduszu).

Minimalna wartość pożyczki to 5.000,00 zł a maksymalna wartość pożyczki to 250.000,00 zł, przy czym maksymalne zaangażowanie Funduszu w przedsięwzięcia jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 5 % wartości kapitału jakim Fundusz dysponuje (§ 5 ust. 17 Regulaminu Funduszu).

Na mocy ww. umowy Stowarzyszenie (Beneficjent) realizuje projekt, którego wartość wynosi 11.398.574,97 zł (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 97/100). Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości: 11.393.574,97 zł (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 97/100), z czego:

 • środki europejskie to kwota 9.684.538,72 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych 72/100)
 • współfinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej to kwota 1.709.036,25 zł. (jeden milion siedemset dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych 25/100)

(§ 2 ust. 5a Umowy o dofinansowanie Projektu)

Kwota 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) stanowiła wkład własny Beneficjenta.

Kwota 9.995.000,00 zł została przekazana Beneficjentowi w formie zaliczki na wniesienie wkładu do Funduszu Pożyczkowego jednorazowo w formie dwóch płatności:

 • ze środków europejskich oraz
 • współfinansowania

odpowiednio w stosunku 85 % i 15 % (§ 5 ust. 1 a oraz § 2 ust. 5a Umowy o dofinansowanie Projektu).

Pozostała kwota dofinansowania przeznaczona na refundację poniesionych przez Beneficjenta kwalifikowanych kosztów zarządzania funduszem jest przekazywana na rachunek Stowarzyszenia po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność.

W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 wszystkie środki zwrócone do funduszu pożyczkowego z inwestycji przez niego dokonanych ze środków Programu, w tym w szczególności odsetki, spłaty pożyczek lub zyski kapitałowe, są wpłacane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1 pkt 12, powiększają kapitał funduszu pożyczkowego i nie mogą być spożytkowane na koszty zarządzania funduszem pożyczkowym - § 6 ust. 6 umowy. Kapitał funduszu pożyczkowego niezaangażowany w danym momencie w pożyczki dla podmiotów o których mowa w ust. 1, musi być zarządzany z uwzględnieniem bezpieczeństwa lokat lub inwestycji kapitałowych. Oznacza to, że niezaangażowany w pożyczki kapitał funduszu pożyczkowego musi być lokowany w bezpiecznych i płynnych instrumentach, w szczególności w obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski, depozytach bankowych, obligacjach komunalnych z gwarancją dojścia emisji do skutku udzieloną przez bank organizujący emisję - § 6 ust. 12 umowy.

Beneficjent jest zobowiązany zachować trwałość Projektu przez okres minimum 5 lat od rozliczenia finansowego Projektu rozumianego jako złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową - § 18 ust. 1 umowy.

Beneficjent ma prawo wykorzystywać dochody z odsetek oraz zysków kapitałowych, o których mowa w § 6 ust. 7 na koszty zarządzania funduszem, z zachowaniem limitów określonych w § 6 ust. 10 - § 18 ust. 2 pkt 2 umowy.

Przy czym zgodnie z zapisami § 6 ust. 9 umowy:

Koszty zarządzania funduszem pożyczkowym w ramach projektu nie mogą przekroczyć średniorocznie w stosunku do kapitału funduszu pożyczkowego wniesionego przez Program:

 1. 4% w przypadku funduszu pożyczkowego udzielającego pożyczek wyłącznie mikroprzedsiębiorcom w rozumieniu definicji Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,
 2. 3% w przypadku innego niż wymieniony w pkt 1 funduszu pożyczkowego. Zgodnie z zapisami § 19 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego X pkt 110.

Wszelkie przychody finansowe funduszu, w tym w szczególności odsetki, prowizje z tytułu udzielenia pożyczki, odsetki karne, przychody z odsetek od lokat i rachunku bankowego, a także przychody z tytułu inwestowania w instrumenty finansowe określone w punkcie 109 niniejszego paragrafu pomniejszone o należny podatek dochodowy zasilają kapitał funduszu pożyczkowego w okresie realizacji projektu pod nazwą Fundusz Pożyczkowy X.

Aneksem nr ... z 28 stycznia 2010 r. wprowadzono szereg zmian porządkowych oraz dostosowujących umowę do aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, między innymi poprawiono odnośniki do aktów prawnych krajowych i wspólnotowych

Aneksem nr ... z 24 maja 2010 r. zmniejszono kwotę dofinansowania do poziomu 11.393.574,97 zł oraz skrócono okres realizacji projektu do 31 maja 2013 r.

Aneksem nr ... z 26 maja 2011 r. zmieniono adres siedziby Stowarzyszenia.

Aneksem nr ... z 21 września 2011 r. wprowadzono zapis zobowiązujący beneficjenta do dostosowania regulaminu Funduszu Pożyczkowego wraz z załącznikami do obowiązujących przepisów prawa, zaleceń, instrukcji, itp. Ponadto punkt dotyczący wymierzania sankcji za nieprawidłową realizację projektu.

Stowarzyszenie nie korzysta ze zwolnień przedmiotowych z tytułu przeznaczenia dochodów na cele statutowe.

W chwili obecnej Stowarzyszenie nalicza i odprowadza podatek dochodowy od dochodów związanych z udzielonymi pożyczkami w postaci:

 • odsetek umownych, odsetek standardowych i prowizji, które zwiększają kapitał funduszu pożyczkowego,
 • odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym uzyskiwanych ze środków finansowych otrzymanych przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania zdeponowanych w banku.

Takie postępowanie Stowarzyszenia zostało zakwestionowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, który analizując sprawozdanie z realizacji analogicznego projektu nie uznał za wydatek kwalifikowany odprowadzonego podatku dochodowego w ww. zakresie, twierdząc, że podatek dochodowy w tych wypadkach jest nie należny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy środki finansowe otrzymane przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania projektu „...”, dofinansowanego ze środków dotacji rozwojowej mieszczącej się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa 2; Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Centrum Przedsiębiorczości, zawartej 29 grudnia 2009 r., nr ... korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych...
 2. Czy przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetki umowne, odsetki standardowe i prowizje, zwiększające kapitał funduszu pożyczkowego, stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich otrzymania...
 3. Czy przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania projektu „...”, dofinansowanego ze środków dotacji rozwojowej mieszczącej się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 2; Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Centrum Przedsiębiorczości, zawartej 29 grudnia 2009 r., nr ..., stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Ad. 1

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z póżn. zm.) środki finansowe otrzymane przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania projektu „...”, dofinansowanego ze środków dotacji rozwojowej mieszczącej się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 2; Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Centrum Przedsiębiorczości, zawartej 29 grudnia 2009 r., nr ..., korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ad. 2

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetki umowne, odsetki standardowe i prowizje, zwiększające kapitał funduszu pożyczkowego, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich otrzymania.

Ad. 3

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 24 w zw. z pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody Stowarzyszenia (Beneficjenta) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Stowarzyszenie (Beneficjenta) w formie dofinansowania projektu „...”, dofinansowanego ze środków dotacji rozwojowej mieszczącej się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 2; Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Centrum Przedsiębiorczości, zawartej 29 grudnia 2009 r., nr ..., korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich otrzymania.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 24 updop, wolne od podatku są odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych.

Z przywołanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 23 updop wynika, że dla zastosowania zwolnienia wynikającego z tego przepisu istotne jest określenie źródła, z którego Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie. Przepis ten bowiem obejmuje środki pomocowe pochodzące z bezzwrotnej pomocy. Warunkiem zastosowania tegoż przepisu jest zatem otrzymanie dofinansowania bezpośrednio z zagranicy lub podmiotu krajowego upoważnionego do ich rozdzielania.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że 29 grudnia 2009 r. zawarła zawarta umowa nr ... pomiędzy Stowarzyszeniem a Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu „...”. Dofinansowanie to pochodzące ze środków dotacji rozwojowej mieści się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 2; Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach ww. projektu Stowarzyszenie udziela wsparcia przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym uruchomić własną działalność gospodarczą w postaci pożyczek oprocentowanych na warunkach rynkowych (oprocentowanie powyżej stopy referencyjnej).

Na mocy ww. umowy Stowarzyszenie (Beneficjent) realizuje projekt, którego wartość wynosi 11.398.574,97 zł. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości: 11.393.574,97 zł, z czego;

 • środki europejskie to kwota 9.684.538,72 zł,
 • współfinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej to kwota 1.709.036,25 zł.

Kwota 5.000,00 zł stanowiła wkład własny Beneficjenta.

Kwota 9.995.000,00 zł została przekazana Beneficjentowi w formie zaliczki na wniesienie wkładu do Funduszu Pożyczkowego jednorazowo w formie dwóch płatności:

 • ze środków europejskich oraz
 • współfinansowania

odpowiednio w stosunku 85 % i 15 %.

Pozostała kwota dofinansowania przeznaczona na refundację poniesionych przez Beneficjenta kwalifikowanych kosztów zarządzania funduszem jest przekazywana na rachunek Stowarzyszenia po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność.

Rozważając charakter środków finansowych, które Wnioskodawca pozyskał na realizację projektu należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), która z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, 5a-5c.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

W tym miejscu wskazać należy, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.7.2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 25 ze zm.).

W perspektywie finansowej na lata 2007–2013 działały dwa fundusze strukturalne:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999; Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 1 ze zm.);
 2. Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 12 ze zm.).

Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca w ustawie o finansach publicznych wprowadził z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie (...).

Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym źródło dofinansowania realizowanego przez Wnioskodawcę projektu stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 omawianej ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (art. 117 ust. 2 ww. ustawy).

Dochody i wydatki budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej.

Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej (art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Na mocy art. 188 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa (art. 188 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.

Ponadto podkreślić należy, że w świetle przywołanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że przychód Wnioskodawcy z tytułu dofinansowania projektu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 updop.

Oceniając skutki podatkowe związane z zawartą przez Wnioskodawcę umową o dofinansowanie projektu, wskazać należy, że updop nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi podmiot może rozporządzać jak właściciel.

W związku z powyższym, otrzymana kwota dofinansowania stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy w dacie jej otrzymania (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop). Przychód ten jednak korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 updop.

W myśl ww. przepisów, wolne od podatku są odpowiednio:

 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 pkt 52 updop),
 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 updop).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w odniesieniu do:

 • środków europejskich jakie Wnioskodawca otrzymał będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z powołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 updop.
 • współfinansowania przekazanego w formie dotacji celowej będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z powołanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 47 updop,

Wobec powyższego, skoro dofinansowanie otrzymane przez Wnioskodawcę dotyczące projektu nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 updop, to również nie będzie miał zastosowania przepis art. 17 ust. 1 pkt 24 updop, na podstawie którego zwolnione są odsetki od tych środków lokowane na bankowych rachunkach terminowych.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 24 updop jest ściśle skorelowana z możliwością skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 updop. Skoro zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 23 updop, nie znajduje zastosowania w przypadku dofinansowania projektu otrzymanego przez Wnioskodawcę, to przychody z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetek umownych, odsetek standardowych i prowizji, zwiększających kapitał funduszu pożyczkowego oraz przychody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w formie dofinansowania projektu nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 updop.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu – jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetek umownych, odsetek standardowych i prowizji, zwiększających kapitał funduszu pożyczkowego oraz przychodów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych w formie dofinansowania projektu – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.