IBPB-2-2/4511-418/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Sposób oraz termin rozliczenia dochodu uzyskanego z wykupu jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych zagranicznych.
IBPB-2-2/4511-418/15/MZMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. fundusz
 3. jednostka uczestnictwa
 4. kapitały pieniężne
 5. obowiązek podatkowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 27 lipca 2015 r. (data otrzymania 30 lipca 2015 r.), uzupełnionym 30 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu oraz terminu rozliczenia dochodu uzyskanego z wykupu jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych zagranicznych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu oraz terminu rozliczenia dochodu uzyskanego z funduszy kapitałowych zagranicznych.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 22 września 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-418/15/MZM wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 30 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 14 maja 2013 r. Wnioskodawca złożył poprzez Bank zlecenie nabycia jednostek funduszu. Z kolei 16 maja 2013 r. Wnioskodawca nabył jednostki subfunduszu. Siedziba funduszu zagranicznego mieści się w Luksemburgu a przedstawicielem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest D., F., F i wspólnicy Kancelaria Prawna.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 • kwota transakcji brutto to kwota wpłacona na zakup jednostek funduszu nie pomniejszona o kwotę prowizji z tytułu nabycia jednostek funduszu i wynosi 300.000 zł;
 • kwota transakcji netto to różnica kwoty brutto pomniejszona o kwotę prowizji i wynosi 297.375,00 zł. Za kwotę netto nabyto ilość jednostek funduszu;
 • koszty nabycia jednostek funduszu wyniosły 2.625,00 zł przy czym koszt nabycia jednostek funduszu to kwota prowizji pobieranej przez przedstawicieli danego funduszu. Jest to różnica pomiędzy kwotą brutto a kwotą netto.

Kwota brutto wykupu jednostek uczestnictwa w funduszu na 29 czerwca 2015 r. wynosi 323.985,19 zł.

Ponadto Wnioskodawca dodał, że wykup funduszu brutto obejmuje cenę za wykup wszystkich jednostek uczestnictwa tego funduszu a podatek za granicą z tytułu osiągniętego dochodu nie został potrącony.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób i kiedy Wnioskodawca ma się rozliczyć z dochodu uzyskanego z funduszy kapitałowych zagranicznych...
 2. Czy wyliczona kwota do opodatkowania jest prawidłowa...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od dochodu uzyskanego z wykupu jednostek funduszu rozliczy on w zeznaniu PIT-38 za 2015 r. w poz. 22 i 23.

Ponadto Wnioskodawca wskazał następujący sposób wyliczenia kwoty do opodatkowania:

Wykup brutto – kwota kupna netto – koszt kupna – podatek = dochód. Natomiast w przełożeniu na liczby rozliczenie wygląda następująco: 323.985,19 zł – 297.375,00 zł – 2.625,00 zł = 23.985,19 zł – 19% = 19.428,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy – powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisu wniosku wynika, że Wnioskodawca zakupił jednostki uczestnictwa w funduszach kapitałowych zagranicznych z siedzibą w Luksemburgu. Wnioskodawca dokonał wykupu wszystkich jednostek uczestnictwa tych funduszy.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia sposobu oraz terminu rozliczenia dochodu uzyskanego z funduszy kapitałowych zagranicznych.

Z uwagi na to, iż w omawianej sprawie Wnioskodawca dokonał zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, to należy odwołać się do Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 1995r. (Dz. U. z 1996r. Nr 110, poz. 527 ze zm.).

W sytuacji uzyskiwania dochodów z tytułu odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa zastosowanie znajdzie art. 13 ww. Konwencji zatytułowany „Zyski ze sprzedaży majątku”. Zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. Konwencji, zyski z tytułu przeniesienia własności jakiegokolwiek innego majątku niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 i 4 podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Odkupienie przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa jest właśnie przeniesieniem tytułu własności do tych jednostek z dotychczasowego inwestora na fundusz, a więc formą ich odpłatnego zbycia.

Zatem dochód osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz z siedzibą w Luksemburgu podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, a skutki podatkowe przedmiotowej transakcji należy ocenić w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Pojęcie funduszy kapitałowych zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych reguluje art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący, że od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

W myśl art. 30a ust. 6 ww. ustawy – zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

Dochodów (przychodów) z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zryczałtowanym podatkiem dochodowym opodatkowana będzie jedynie nadwyżka przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nad wydatkami na nabycie tytułów uczestnictwa w tych funduszach.

Uprawnienie do pomniejszenia przychodu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa o koszty uzyskania przychodu jest oceniane w kontekście art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższych przepisów jednoznacznie zatem wynika, że przy wykupie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych zagranicznych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych zagranicznych (określane przez Wnioskodawcę jako kwota transakcji netto), a także prowizję pobieraną przez przedstawicieli danego funduszu (określaną przez Wnioskodawcę jako koszt nabycia funduszu).

Odnosząc się z kolei do momentu powstania przychodu z tytułu wykupu ww. jednostek uczestnictwa zauważyć należy, że ogólna zasada dotycząca momentu powstania przychodu została wyrażona w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powyższy przepis pozwala na stwierdzenie, że wśród wyjątków od tzw. zasady kasowego ujęcia przychodu, ustawodawca nie wskazał art. 17 ust. 1 pkt 5, który dotyczy opodatkowania przychodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Tym samym w przypadku Wnioskodawcy przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych powstał w momencie otrzymania (postawienia do dyspozycji) rzeczywistego przysporzenia majątkowego, czyli w dacie otrzymania faktycznej zapłaty z tytułu wykupu jednostek uczestnictwa.

Odnosząc się do sposobu obliczenia dochodu (podstawy opodatkowania) – używając pojęć wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego – należy stwierdzić, że dochodem tym będzie różnica pomiędzy przychodem (wykup funduszu brutto) a kosztami uzyskania przychodu (kwota transakcji netto + koszt nabycia funduszu).

W następnej kolejności od wyliczonej w powyższy sposób podstawy obliczenia podatku Wnioskodawca obliczy 19% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ustawy. W niniejszej sprawie podatek z tytułu wykupu jednostek uczestnictwa w funduszu – jak sam wskazał Wnioskodawca – nie został potrącony w Luksemburgu, a zatem obliczona w powyższy sposób kwota zryczałtowanego podatku dochodowego stanowi kwotę podatku do zapłaty.

W przypadku dochodu z tytułu udziału w zagranicznych funduszach kapitałowych Wnioskodawca powinien rozliczyć podatek samodzielnie w stosownym zeznaniu rocznym, albowiem zagraniczne fundusze inwestycyjne nie mają obowiązku rozliczania podatników z dochodów z tytułu zysków kapitałowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje również odrębnego formularza zeznania rocznego do deklarowania zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów) uzyskanych za granicą. W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu udziału w zagranicznych funduszach kapitałowych rodzaj formularza, w którym wykazywany jest obliczony podatek, zależy od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatnika. Jeśli Wnioskodawca nie uzyskał żadnych innych dochodów lub uzyskał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, to właściwy będzie PIT-36. W przypadku uzyskiwania dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową odpowiedni będzie druk PIT-36L, natomiast w przypadku uzyskiwania innych dochodów z kapitałów pieniężnych właściwy jest PIT-38, a w sytuacji uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy właściwy będzie formularz PIT-39. W każdym przypadku obowiązuje identyczny termin złożenia zeznania rocznego i zapłaty należnego podatku – 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Podsumowując, w sytuacji, gdy u Wnioskodawcy doszło do uzyskania środków pieniężnych z tytułu wykupu jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu, to powstał u niego przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy. Wnioskodawca jest zobowiązany do samoopodatkowania, tzn. wyliczenia kwoty należnego podatku i wykazania jej w jednym z zeznań rocznych składanych w zależności od źródeł przychodów, z których uzyskuje inne dochody (formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39) w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Zatem jeżeli Wnioskodawca złoży zeznanie PIT-38 za 2015 r., to podatku od dochodu uzyskanego z wykupu jednostek funduszu nie wykaże – jak błędnie sądzi – w poz. 22 i 23, lecz w części E. tego formularza w poz. 37.

Za błędny uznać należy również zaprezentowany przez Wnioskodawcę sposób obliczenia dochodu (podstawy opodatkowania). Wnioskodawca wskazał, że dochodem będzie różnica pomiędzy wykupem funduszu brutto a kwotą transakcji netto, kosztem nabycia funduszu i podatkiem. Tymczasem dochodem będzie różnica pomiędzy wykupem funduszu brutto a kwotą transakcji netto i kosztem nabycia funduszu. To będzie podstawa obliczenia 19% zryczałtowanego podatku, od której w żadnym wypadku nie można odejmować samej kwoty podatku. Podatek zaś wyliczyć należy jako iloczyn podstawy opodatkowania i stawki 19%.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że Organ nie może potwierdzić prawidłowości obliczeń dokonanych przez Wnioskodawcę. Wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Organ nie dokonuje wyliczeń kwoty dochodu (straty) i ewentualnej wysokości podatku z tytułu np. wykupu jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych zagranicznych. W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie może na podstawie podanych przez Wnioskodawcę we wniosku kwot dokonać wyliczenia wysokości podatku do zapłaty przez Wnioskodawcę z tytułu wykupu jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych zagranicznych. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jego dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Obliczenia kwoty do opodatkowania powinien dokonać Wnioskodawca z uwzględnieniem zasad, które wskazał w uzasadnieniu interpretacji Organ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.