IBPB-1-2/4510-656/15/AK | Interpretacja indywidualna

1. Czy wypłaty przez Fundusz na rzecz A (Uczestnika) dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP?
2. Czy wypłaty przez Fundusz na rzecz A (Uczestnika) dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (UPO)?
3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez A?
IBPB-1-2/4510-656/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. fundusz
 5. fundusz inwestycyjny
 6. ograniczony obowiązek podatkowy
 7. podatnik
 8. przychód
 9. płatnik
 10. spółka osobowa
 11. uczestnicy
 12. wypłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP,
 • wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla niego przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (UPO),
 • Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez Uczestnika

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP,
 • wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla niego przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (UPO),
 • Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez Uczestnika.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Fundusz”) działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 r., Nr 146, poz. 1546, dalej: „UFI”). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI.

Uczestnikiem Funduszu jest m.in. spółka kapitałowa utworzona zgodnie z prawem cypryjskim (dalej jako: „Uczestnik” lub „A”). Uczestnik posiada siedzibę na Cyprze i jest rezydentem podatkowym na Cyprze. A nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 ze zm., dalej: „UPO”). Niewykluczone jest, że w przyszłości uczestnikami Funduszu będą inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Głównym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszu.

Dotychczasowe inwestycje Funduszu obejmują między innymi:

-akcje spółki B SKA po zarejestrowaniu zmiany firmy: C SKA. C SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. C SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) C SKA jest D S.A. Komplementariuszem C SKA jest spółka E Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku C SKA w następujący sposób:

 1. komplementariusz - 0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem C SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

-akcje spółki F SKA, po zarejestrowaniu zmiany firmy: G SKA. G SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. G SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) G SKA jest D S.A. Komplementariuszem G SKA jest spółka H Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku G SKA w następujący sposób:

 1. komplementariusz - 0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze -99,95% zysku netto.

G SKA planuje zakupić nieruchomość położoną w Polsce.

-akcje spółki I SKA po zarejestrowaniu zmiany firmy: J SKA. J SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. J SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) J SKA jest D S.A. Komplementariuszem J SKA jest spółka K Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku J SKA w następujący sposób:

 1. komplementariusz - 0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem J SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

-akcje spółki L SKA. L SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. L SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) L SKA jest D S.A. Komplementariuszem L SKA jest spółka Ł Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku L SKA w następujący sposób:

 1. komplementariusz - 0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem L SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

-akcje spółki M SKA. M SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. M SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) M SKA jest D S.A. Komplementariuszem M SKA jest spółka N Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku M SKA w następujący sposób:

 1. komplementariusz - 0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem M SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

-akcje spółki O SKA po zarejestrowaniu zmiany firmy: P SKA. P SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. P SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) P SKA jest D S.A. Komplementariuszem P SKA jest spółka R Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku P SKA w następujący sposób:

 1. komplementariusz - 0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze -99,95% zysku netto.

Głównym aktywem P SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

-akcje spółki S SKA po zarejestrowaniu zmiany firmy: T SKA. T SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. T SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) T SKA jest D S.A. Komplementariuszem T SKA jest spółka U Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku T SKA w następujący sposób:

 1. komplementariusz - 0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem T SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

-akcje spółki W SKA. W SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. W SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) W SKA jest D S.A. Komplementariuszem W SKA jest spółka Y Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku W SKA w następujący sposób:

 1. komplementariusz -0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem W SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

W przyszłości Fundusz planuje zainwestować w:

-udziały spółki Z Sp. z o.o. Z Sp. z o.o. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami Z Sp. z o.o. są D S.A. i Ż Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Z Sp. z o.o. w następujący sposób:

 1. D S.A. - około 99,90 % zysku netto,
 2. Ż Sp. z o.o. - około 0,10 % zysku netto.

Głównym aktywem Z Sp. z o.o. jest nieruchomość położona w Polsce,

-udziały spółki Ź Sp. z o.o. Ź Sp. z o.o. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami Ź Sp. z o.o. są D S.A. i Ż Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku w następujący sposób:

 1. D S.A. - około 99,90% zysku netto,
 2. Ż Sp. z o.o. - około 0,10% zysku netto.

Głównym aktywem Z Sp. z o.o. jest nieruchomość położona w Polsce,

-udziały spółki AA Sp. z o.o. AA Sp. z o.o. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami AA Sp. z o.o. są D S.A. i AB Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku AA Sp. z o.o. w następujący sposób:

 1. D S.A. - około 99,90% zysku netto,
 2. AB Sp. z o.o. - około 0,10% zysku netto.

Głównym aktywem AA Sp. z o.o. jest nieruchomość położona w Polsce,

-udziały spółki AC Sp. z o.o. AC Sp. z o.o. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami AC Sp. z o.o. są D S.A. i AD Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku AC Sp. z o.o. w następujący sposób:

 1. D S.A. - około 99,99 % zysku netto,
 2. AD Sp. z o.o. - około 0,01 % zysku netto.

Głównym aktywem AC Sp. z o.o. jest nieruchomość położona w Polsce,

-udziały spółki AE Sp. z o.o. AE Sp. z o.o. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami AE Sp. z o.o. są D S.A. i AF Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku AE Sp. z o.o. w następujący sposób:

 1. D S.A. - około 99,99 % zysku netto,
 2. AF Sp. z o.o. - około 0,01 % zysku netto.

AE Sp. z o.o. planuje zakupić nieruchomość położoną w Polsce,

-akcje spółki AG SKA po zarejestrowaniu zmiany firmy - AH SKA. AH SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. AH SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Akcjonariuszem AH SKA jest D S.A. Komplementariuszem AH SKA jest spółka AI Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku AI Sp. z o.o. w następujący sposób:

 1. komplementariusz - 0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem AH SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

-akcje spółki AJ SKA. AJ SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. AJ SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Akcjonariuszem AJ SKA jest Fundusz AK, fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą na terytorium Polski. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) AJ SKA jest D S.A. Komplementariuszem AJ SKA jest spółka AL Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku AL SKA w następujący sposób:

 1. komplementariusz - 0,05% zysku netto,
 2. akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem AL SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

-udziały spółki AŁ Sp. z o.o. AŁ Sp. z o.o. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami AŁ Sp. z o.o. są D S.A. i AM Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku AŁ Sp. z o.o. w następujący sposób:

 1. D S.A. - około 99,00 % zysku netto,
 2. AM Sp. z o.o. - około 1,00 % zysku netto.

Głównym aktywem AŁ Sp. z o.o. jest nieruchomość położona w Polsce.

-akcje spółki AN S.A. AN S.A. jest spółką kapitałową (spółką akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Akcjonariuszami AN S.A. są D S.A. i AO Sp. z o.o. Akcjonariusze uczestniczą w zysku AN S.A. w następujący sposób:

 1. D S.A. - około 99,99 % zysku netto,
 2. AO Sp. z o.o. - około 0,01 % zysku netto.

Głównym aktywem AN S.A. jest nieruchomość położona w Polsce,

(dalej razem dotychczasowe i przyszłe: Spółki inwestycyjne).

Niewykluczone, że w przyszłości D S.A. zbędzie część lub wszystkie posiadane przez siebie udziały/akcje w Spółkach Inwestycyjnych do Funduszu lub innej spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

GPD luksemburska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société ą responsabilité limitée) będąca rezydentem podatkowym w Wielkim Księstwie Luksemburga wraz z Funduszem założyły specjalną spółkę osobową zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga (société en commandite spéciale - SCSp) o nazwie X SCSp. Fundusz został wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za wszystkie zobowiązania X SCSp (associé commanditaire). Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za wszystkie zobowiązania X SCSp (associé commandité) jest GPD luksemburska Sp. z o.o. X SCSp posiada siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga. Wspólnicy uczestniczą w zysku X SCSp w następujący sposób:

 1. wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania - 0,01% zysku netto,
 2. wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania - 99,99% zysku netto. Zgodnie z luksemburską ustawą z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych (ze zmianami, dalej: Ustawa luksemburska o spółkach handlowych), spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

Podpisano umowę X SCSp, która reguluje funkcjonowanie i relacje pomiędzy wspólnikami SCSp (dalej: Umowa Spółki). Ustalono nazwę spółki na X SCSp. Początkowo działalność X SCSp będzie finansowana z kapitałów własnych wniesionych przez wspólników i pożyczek udzielonych jej w ramach grupy kapitałowej, a następnie z przychodów generowanych przez spółki, których X SCSp będzie wspólnikiem.

Niewykluczone jest, że w przyszłości wspólnikami GPD luksemburska Sp. z o.o. zostaną inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Ponadto X SCSp może w przyszłości posiadać również, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały lub akcje w spółkach osobowych lub kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działających na rynku nieruchomości.

Następnie, rozważana jest restrukturyzacja, która pozwoli na osiągnięcie m.in. następującego celu:

 • przygotowanie struktury kapitałowo-organizacyjnej, która ma zachęcić nowych, zagranicznych inwestorów do zainwestowania pośrednio lub bezpośrednio w certyfikaty FIZ.

Rozważana restrukturyzacja wymaga podjęcia kilku kroków prawnych w celu osiągnięcia pożądanej struktury działalności grupy, tj. między innymi.:

 • wniesienie akcji/udziałów Spółek Inwestycyjnych do X SCSp, może to być również zrealizowane w inny sposób np. przez sprzedaż udziałów,
 • przekształcenie wniesionych Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe, w których komplementariuszem będzie E Sp. z o.o., H Sp. z o.o., K Sp. z o.o., Ł Sp. z o.o., N Sp. z o.o., R Sp. z o.o., U Sp. z o.o., Y Sp. z o.o., PE1 Sp. z o.o., PE2 Sp. z o.o., PE3 Sp. z o.o., PE4 Sp. z o.o., PE5 Sp. z o.o., dalej: AI Sp. z o.o., AL Sp. z o.o., PE6 Sp. z o.o., PE7 Sp. z o.o. (Komplementariusze).

Podatnikami z tytułu przychodów/kosztów osiąganych przez spółki komandytowe w strukturze docelowej będą Komplementariusze oraz Fundusz i GPD luksemburska Sp. z o.o. jako wspólnicy odpowiednio spółek komandytowych i X SCSp. X SCSp jako podmiot transparentny podatkowo nie będzie podatnikiem z tytułu ww. przychodów/kosztów.

Zgodnie ze statutem Funduszu, Fundusz, poza wykupem certyfikatów, może dokonywać na rzecz uczestników wypłat m.in. z tytułu przychodów osiągniętych przez Fundusz z Zamknięcia Inwestycji (tj. z tytułu zbycia, w całości lub w części, lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu, w tym także zbycie akcji lub udziałów w celu umorzenia). Przychody takie są pomniejszane o odpowiednie koszty, zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu. Zgodnie ze statutem Funduszu, wypłata z wymienionych wyżej tytułów nie wymaga wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz może zatem dokonywać powyższych wypłat na rzecz A (Uczestnika) bez wykupywania od niego certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wypłaty przez Fundusz na rzecz A (Uczestnika) dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „UPDOP”)...
 2. Czy wypłaty przez Fundusz na rzecz A (Uczestnika) dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (UPO)...
 3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez A...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wypłata przez Fundusz na rzecz A z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „UPDOP”).

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 21 UFI, dochodami funduszu inwestycyjnego są w szczególności przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego. Zdaniem Funduszu, przychody z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu należy kwalifikować właśnie jako przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego.

W opinii Funduszu, przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle UPDOP stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Ponadto, przychody z funduszu inwestycyjnego określone w art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP zostały wprost wyłączone z katalogu przychodów z art. 10 ust. 1 UPDOP.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-17/14-3/IŚ z 3 kwietnia 2014 r.;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-688/13-4/KS z 20 listopada 2013 r.

Ad. 2

Wypłata przez Fundusz na rzecz A z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlega na mocy UPO opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze i nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 UPDOP, A (Uczestnik) może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów A jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w UPO. Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach - stronach UPO, wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego przez A (Uczestnika) dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.

Regulacja zawarta w UPO nie wskazuje wprost, w jaki sposób należy klasyfikować wypłaty dokonywane przez Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Funduszu, w związku z tym, że:

 • osiągnięty przez A (Uczestnika) przychód z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, oraz
 • UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takich przychodów,

przedmiotowe przychody powinny zostać zakwalifikowane jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) lub ewentualnie art. 22 UPO (inne dochody).

Zgodnie z art. 7 UPO (zyski przedsiębiorstw), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Unormowanie to dokonuje zatem rozgraniczenia jurysdykcji podatkowej pomiędzy państwa będące stronami umowy w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw będących w tych państwach rezydentami. W rezultacie co do zasady, tylko państwo, w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo (państwo siedziby), może opodatkować zyski tego przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład, to państwo położenia zakładu może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Natomiast zgodnie z art. 22 UPO (inne dochody), części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia powyższe nie mają jednak zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 UPO, jeżeli osoba uzyskująca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie działalność zarobkową przez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawa lub dobra, z których tytułu wypłacany jest dochód, są rzeczywiście związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia art. 7 lub art. 14 UPO.

Przepisem tym objęte są wszelkie dochody, które nie zostały wyliczone w katalogu źródeł nazwanych, a więc zdaniem Funduszu także zyski osiągnięte przez A (Uczestnika) z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Owe „inne dochody” mogą być opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania uprawnionego do ich uzyskania. Jeśli uprawnionym do uzyskania dochodu jest cypryjski rezydent podatkowy, to państwem posiadającym wyłączne prawo do nałożenia podatku jest Cypr.

Biorąc pod uwagę treść wskazanych powyżej przepisów, oraz w związku z okolicznością, że A nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu UPO należy uznać, że zyski osiągnięte przez A z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będą opodatkowane wyłącznie na terytorium Cypru.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie między innymi w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-688/13-4/KS z 28 listopada 2013 r.;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-687/13-2/KS z 20 listopada 2013 r.;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-550/13-2/AJ z 23 września 2013 r.

Ad. 3

Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz A (Uczestnik) z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskanego przez Uczestnika.

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 UPDOP, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Zgodnie ze stanowiskiem Funduszu przedstawionym w pkt 1, przychód osiągany przez A (Uczestnik) z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów stanowi w świetle UPDOP przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przychód ten w szczególności nie może zostać zaklasyfikowany jako wypłata należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (tj. przychody z tytułu odsetek, praw autorskich, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych itp.) oraz w art. 22 ust. 1 (tj. dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium (Rzeczypospolitej Polskiej).

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w pkt 2 powyższy przychód nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce na gruncie UPO. Prawo do opodatkowania tego przychodu na mocy przepisów UPO zostanie przyznane cypryjskiej jurysdykcji podatkowej.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji nie będzie żadnych podstaw do zastosowania art. 26 ust. 1 UPDOP i w konsekwencji Fundusz, jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Uczestnika z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskiwanego przez A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.