Fundusz założycielski | Interpretacje podatkowe

Fundusz założycielski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz założycielski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyłączenie z katalogu przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych otrzymanej przez Fundację utworzoną w Lichtensteinie (będącą rezydentem podatkowym Lichtensteinu) od Fundatora (osoby fizycznej będącej polskim rezydentem podatkowym) tytułem darowizny na fundusz założycielski Fundacji w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej
Fragment:
(...) darowizny na fundusz założycielski Fundacji w postaci Udziałów, po stronie Fundacji nie powstanie przychód do opodatkowania w Polsce. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wyłączenia z katalogu przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych otrzymanej przez Fundację utworzoną w Lichtensteinie (będącą rezydentem podatkowym Lichtensteinu) od Fundatora (osoby fizycznej będącej polskim rezydentem podatkowym) tytułem darowizny na fundusz założycielski Fundacji w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej należało uznać za prawidłowe. Końcowo zaznaczyć należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organy administracji zobowiązane są do czuwania nad tym, by prowadzone przez nie postępowania, jak i wydane rozstrzygnięcia, były zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Istotnym jest fakt, iż na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. (...)
2011
1
wrz

Istota:
Przekazanie majątku na rzecz fundacji na jej fundusz założycielski
Fragment:
(...) w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez zawarcie odrębnej umowy nieodpłatnego przekazania Fundacji wskazanych składników majątkowych w wykonaniu postanowień aktu założycielskiego Fundacji. jednocześnie zgodnie ze statutem Wnioskodawca będzie uprawniony do dożywotniego bezpłatnego użytkowania majątku przekazanego na fundusz założycielski. Reasumując należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, że obdarowanym będzie Fundacja (osoba prawna), przekazanie majątku na jej fundusz założycielski nie będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Końcowo należy nadmienić, iż projekt statutu fundacji dołączony do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie podlegał analizie (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy przekazaną kwotę dotacji na zakup środków trwałych zaksięgowaną na zwiększenie funduszu założycielskiego w 2008 r. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. ze zm. można nie zaliczać do przychodów podatkowych ?
Fragment:
(...) zwiększająca fundusz założycielski Wnioskodawcy nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe mimo błędnego określenia podstawy prawnej w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (nie istnieje art. 12 pkt 4.8c ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych). Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż prawidłowość „zaksięgowania” przedmiotowej dotacji na fundusz założycielski Wnioskodawcy nie podlegała ocenie – „przeznaczenie” dotacji na zwiększenie funduszu założycielskiego przyjęto jako element stanu faktycznego. W trybie przewidzianym w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Organ podatkowy nie posiada uprawnień do interpretowania (wprost, poza wykładnią systemową) innych przepisów niż prawa podatkowego (w tym prawa bilansowego, przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy wartość nieruchomości zabudowanych otrzymanych od Wojewody przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej , tworzących fundusz założycielski i przekazanych zakładowi w nieodpłatne użytkowanie kwalifikuje się do przychodu ?
Fragment:
(...) Lecznictwa uważa, że na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu założycielskiego nie zaliczane są do przychodów jednostki. Swoje stanowisko podmiot uzasadnił tym, iż otrzymane nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości zabudowane stanowią fundusz założycielski zakładu , a wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i praw w myśl zapisów art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do przychodów. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wartość gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Skarbu Państwa otrzymanych przez szpital w nieodpłatne użytkowanie stanowi przychód do opodatkowania?
Fragment:
(...) części mienia państwowego lub komunalnego. Z powyższego wynika, iż środki trwałe przekazane w nieodpłatne użytkowanie stanowiące fundusz założycielski ZOZ nie stanowią przychodów podatkowych, bowiem ich celem jest zapewnienie zgromadzenia środków niezbędnych dla funkcjonowania podatnika . Reasumując tut. organ stwierdza, iż w przedmiotowym zakresie do wartości środków trwałych oddanych wnioskodawcy przez organ założycielski w nieodpłatne użytkowanie, która stanowi fundusz założycielski zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy majątek Centrali przekazany Jednostce nie będzie stanowił przychodu podatkowego?
Fragment:
(...) majątek przekazany pomniejszony o przekazane zobowiązania, który pozostawał w faktycznym posiadaniu Centrali nie będzie stanowił przychodu podatkowego, ponieważ znajdzie w tym przypadku zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Majątek przekazany Podatnikowi, który był w jego faktycznym władaniu do dnia uzyskania osobowości prawnej i był odzwierciedlony w funduszu podstawowym jednostki samobilansującej będzie stanowił dla Wnioskodawcy fundusz założycielski. Wobec przedstawionego stanu faktycznego oraz zapisów zawartych w przepisach podatkowych, należy stwierdzić co następuje: Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1a pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodem jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik uważa, że przejęty nieodpłatnie majątek (środki trwałe, zapasy magazynowe, mienie ruchome i nieruchome) stanowi przychód na utworzenie funduszu założycielskiego jednostki, tj. zakładu budżetowego, który podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Fundusz założycielski występuje w przedsiębiorstwie i odzwierciedla wartość wydzielonej przedsiębiorstwu części mienia ogólnonarodowego. Fundusz założycielski w przedsiębiorstwie zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, a także inne środki przekazane przedsiębiorstwu przez organ założycielski lub przez Skarb Państwa. Fundusz statutowy w banku państwowym stanowi fundusz założycielski powiększany z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości nie niższej niż 10% tego zysku. Fundusz ten może być powiększony z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady tworzenia funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela określa ustawa z 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którą fundusz ten jest przeznaczony na utworzenie administracji zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci przedstawicielstw. Jak wynika z (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy kwalifikacji nakładów poniesionych na ulepszenie środków trwałych przekazanych przez organ założycielski szpitala w nieodpłatne użytkowanie
Fragment:
(...) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) określa ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.). Na podstawie art. 56 ust. 1 tej ustawy wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają fundusz założycielski i fundusz zakładu, co oznacza, iż w księgach rachunkowych SPZOZ powinny znaleźć się fundusz założycielski oraz fundusz zakładu. Stosownie do art. 56 ust. 2 tejże ustawy fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego lub komunalnego. Fundusz zakładu zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego . Jak z powyższego wynika, na mocy przepisów ustawy o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001 r. nie było podstaw do ujęcia w księgach rachunkowych SPZOZ nieruchomości oddanych w nieodpłatne użytkowanie, niestanowiących funduszu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.