ITPP3/4512-9/15/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu ... września 2014 r. Gmina ... (dalej jako „Gmina”) zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... – Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych umowę nr ... na dofinansowanie projektu pn. „...”, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

Wykonanie projektu nastąpi głównie w oparciu o umową cywilnoprawną zawartą w dniu ... grudnia 2014 r. ze ..., na wykonanie zadania „...” oraz na podstawie umów na przeprowadzenie audytu i promocji tego projektu.

Wykonawcy obciążą Gminę (jako zamawiającego) wynagrodzeniem obejmującym m.in. podatek od towarów i usług. Gmina nie będzie uzyskiwała przychodów z ww. inwestycji, ani też inwestycja nie zostanie zbyta, gdyż będzie służyć głównie Gminie w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... nadał Gminie NIP. Gmina figuruje w ewidencji podatników i płatników organu podatkowego. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT.

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odliczenia VAT, w całości lub w części, w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „...” (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług)...

Zdaniem Gminy, nie ma możliwości odliczenia VAT w całości lub w części, w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „...”, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych, nie zostanie również zbyta, gdyż służyć będzie realizacji zadań, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, ze względu na uzyskiwane przychody z tytułu sprzedaży i wynajmu lokali oraz sprzedaży i dzierżawy gruntów. Jest to jedyne źródło dochodów Gminy opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina uzyskała dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przedmiotowy pojazd użytkowany będzie przez Ochotniczą Straż Pożarną w ... Zakup i użytkowanie przez OSP samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie realizowane w ramach zadań własnych Gminy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro samochód ratowniczo-gaśniczy nabyty w ramach realizowanego projektu nie jest (nie będzie) wykorzystywany – jak wynika z wniosku – do wykonywania przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie ma ona możliwości odliczenia podatku naliczonego (ani w części, ani w całości) od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.