ITPP3/4512-9/15/MD | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP3/4512-9/15/MDinterpretacja indywidualna
  1. fundusz unijny
  2. odzyskanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu ... września 2014 r. Gmina ... (dalej jako „Gmina”) zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... – Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych umowę nr ... na dofinansowanie projektu pn. „...”, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

Wykonanie projektu nastąpi głównie w oparciu o umową cywilnoprawną zawartą w dniu ... grudnia 2014 r. ze ..., na wykonanie zadania „...” oraz na podstawie umów na przeprowadzenie audytu i promocji tego projektu.

Wykonawcy obciążą Gminę (jako zamawiającego) wynagrodzeniem obejmującym m.in. podatek od towarów i usług. Gmina nie będzie uzyskiwała przychodów z ww. inwestycji, ani też inwestycja nie zostanie zbyta, gdyż będzie służyć głównie Gminie w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... nadał Gminie NIP. Gmina figuruje w ewidencji podatników i płatników organu podatkowego. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT.

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odliczenia VAT, w całości lub w części, w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „...” (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług)...

Zdaniem Gminy, nie ma możliwości odliczenia VAT w całości lub w części, w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „...”, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych, nie zostanie również zbyta, gdyż służyć będzie realizacji zadań, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, ze względu na uzyskiwane przychody z tytułu sprzedaży i wynajmu lokali oraz sprzedaży i dzierżawy gruntów. Jest to jedyne źródło dochodów Gminy opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina uzyskała dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przedmiotowy pojazd użytkowany będzie przez Ochotniczą Straż Pożarną w ... Zakup i użytkowanie przez OSP samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie realizowane w ramach zadań własnych Gminy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro samochód ratowniczo-gaśniczy nabyty w ramach realizowanego projektu nie jest (nie będzie) wykorzystywany – jak wynika z wniosku – do wykonywania przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie ma ona możliwości odliczenia podatku naliczonego (ani w części, ani w całości) od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

fundusz unijny
ITPP3/4512-15/15/MD | Interpretacja indywidualna

odzyskanie
ITPP2/443-1648/14/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.