ITPP3/443-726/14/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 marca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina ... (dalej jako „Gmina”) w 2010 r. zakończyła realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, w ramach konkursu nr ..., Oś priorytetowa 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.2 – „Rewitalizacja miast”, pod nazwą „...”. Projekt miał na celu zagospodarowanie reprezentacyjnych przestrzeni w tkance urbanistycznej miasta, połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej związanych z przywróceniem im funkcji publicznych oraz poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych. Celem nadrzędnym projektu było stworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego ..., natomiast celem bezpośrednim – przywrócenie historycznej i tradycyjnej funkcji przestrzeni publicznej oraz zwiększenie liczby turystów zatrzymujących się na dłuższy pobyt w mieście i okolicach. Prawno-podatkowy status gminy w zakresie VAT wynika z wykładni przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 mara 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Gmina posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne i działa poprzez organy. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz, wykonujący zadania za pomocą urzędu miejskiego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) określa, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Powstały w ramach ww. projektu majątek (drogi publiczne – chodnik – w tym chodnik z kostki betonowej i cegły ceramicznej – ... m2, nawierzchnia ulicy w tym z kostki kamiennej i cegły ceramicznej – .. m2, chodnik – w tym chodnik z kostki betonowej – ... m2, powierzchnia wjazdu z kostki kamiennej – ... m2, chodnik – w tym chodnik z kostki betonowej – ... m2 oraz oświetlenie – latarnie uliczne 3m – ... szt. i latarnie uliczne 9 m – ... szt., a także kraty żeliwne na osłony drzew – ... szt.) jest własnością Gminy i jest ujęty w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w .... Majątek ten jest wykorzystywany przez wszystkich korzystający z dróg – pieszych i kołowych. W ramach ww. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonano zakupu usług obejmujących wykonanie: studium wykonalności, opracowania dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski i archeologiczny, usług promocyjnych i informacyjnych, robót budowlanych (przebudowa chodników ulic, przebudowa nawierzchni ulicy, przebudowa linii oświetleniowej z napowietrznej na podziemną z wymianą słupów oświetleniowych). Usługi i wytworzony w ramach zadania majątek w postaci dróg i oświetlenia ulicznego nie był, nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odzyskania VAT od towarów i usług kupionych w ramach projektu „...” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

Zdaniem Gminy (sformułowanym ostatecznie w uzupełnieniu do wniosku), Gmina nie ma możliwości odzyskania VAT od zakupu towarów i usług w ramach projektu „...” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ ww. usługi i majątek wytworzony w ramach zadania w postaci dróg i oświetlenia ulicznego nie był, nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Regulacja ta jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.), obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r., przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w ww. rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. powyższe kwestie reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656).

Przepisy rozdziału 4 tego rozporządzenia regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Z treści złożonego wniosku wynika, że w 2010 r. Gmina (czynny podatnik VAT) zakończyła realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013 pod nazwą „...”. Celem nadrzędnym projektu było stworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego ..., natomiast celem bezpośrednim – przywrócenie historycznej i tradycyjnej funkcji przestrzeni publicznej oraz zwiększenie liczby turystów zatrzymujących się na dłuższy pobyt w mieście i okolicach. W ramach ww. projektu dokonano zakupu usług obejmujących wykonanie: studium wykonalności, opracowania dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski i archeologiczny, usług promocyjnych i informacyjnych, robót budowlanych. Usługi i wytworzony w ramach zadania majątek w postaci dróg i oświetlenia ulicznego nie był, nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

Na tym tle Gmina powzięła wątpliwość dotyczącą odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro usługi lub towary nabywane w ramach projektu realizowanego przez Gminę nie były, nie są i nie będą związane – jak wynika z wniosku – wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego projektu. Gminie nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r., ani w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.