ITPP3/443-574/14/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem aparatury w ramach projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 18 grudnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem aparatury w ramach projektu pn. „...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem aparatury w ramach ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Z. (dalej jako „Uniwersytet”) jest uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności uczelni jest: kształcenie studentów i kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług naukowych i in. Koszty działalności uczelni finansowane są z: dotacji budżetu państwa, przychodów własnych uzyskiwanych za świadczone usługi edukacyjne i badawcze, wynajmu pomieszczeń, itp.

Na przestrzeni lat 2014-2015 Uniwersytet będzie realizował projekt o nazwie: „...” w ramach RPO WZ działanie 1.2.2. Projekt dotyczy doposażenia Laboratorium ..., w wysoko wyspecjalizowaną aparaturę naukowo-badawczą do charakterystyki powłok w skali nano i mikro, w celu prowadzenia zaawansowanych badań naukowych nad rozwojem technologii inteligentnych powłok dla potrzeb wielu gałęzi innowacyjnej gospodarki. Rola inteligentnych powłok i ich znaczenie praktyczne szybko rośnie, gdyż dzięki możliwości reagowania w sposób kontrolowany na bodźce zewnętrzne oraz zdolności do pracy w agresywnych warunkach nadają produktom cechę wielofunkcyjności oraz poprawiają ich potencjał aplikacyjny. Jest to jednak obszar nauki stosunkowo nowy i wymagający szerokich prac badawczych, częściowo ciągle o charakterze badań podstawowych. Projekt będzie realizowany na Wydziale ..., przez zespół o uznanej pozycji badawczej w obszarze inżynierii powierzchni, dysponujący nowoczesną aparaturą technologiczną. Będzie on również wspierał działalność innych zespołów badawczych Uniwersytetu i regionu pracujących nad rozwojem takich technologii. Zakup urządzenia planowany jest na I kw. 2015 r.

Celem projektu będzie wsparcie działalności badawczej związanej z rozwojem technologii inteligentnych wielofunkcyjnych powłok z przeznaczeniem na innowacyjne produkty, znajdujące zastosowanie we wszystkich sektorach gospodarki, głównie w budownictwie, medycynie, ochronie zdrowia, energetyce, automatyce, elektronice oraz transporcie. Miniaturyzacja, coraz bardziej złożone i zróżnicowane wymagania eksploatacyjne oraz coraz węższe reżimy aplikacyjne stawiają nowe wyzwania technologiom materiałowym. Inteligentne powłoki wychodzą naprzeciw potrzebom przemysłu i oczekiwaniom społecznym poprzez dostarczenie innowacyjnych produktów o wysokiej wartości dodanej dzięki kombinacji różnorodnych ściśle zdefiniowanych właściwości eksploatacyjnych. Zakupione urządzenie będzie wspierało badania nad nowymi technologiami pozwalając na zdobycie wiedzy o kinetyce osadzania inteligentnych powłok. Badania te dotyczą bardzo innowacyjnych technologii, co do których wiedza podstawowa jest bardzo ograniczona, ale które, jeżeli proces wytwarzania zostanie opanowany, mogą mieć w przyszłości ogromne znaczenie praktyczne w wielu obszarach gospodarki. Dlatego nie można wykluczyć, że w efekcie prowadzonych badań nad nowymi technologiami, w okresie trwałości projektu, dzięki wykorzystaniu nowo kupionego urządzenia dojdzie do powstania wiedzy, która będzie mogła być opatentowana. Szacuje się, że w okresie trwałości projektu może dojść do ok. 2 zgłoszeń patentowych w Europie i USA. Zakup aparatury pozwoli na lepszą i szybszą kontrolę efektów badań nad nowymi technologiami, a tym samym na skrócenie drogi od pomysłu do wdrożenia, pozwalając na zwiększenie oddziaływania na otoczenie gospodarcze, przyczyniając się do podniesienia innowacyjności regionu i kraju.

Przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy, szybszego rozwoju naukowo- badawczego zatrudnionych i pozytywnie wpłynie na zwiększenie środków z grantów badawczych przeznaczonych na działalność prorozwojową. Nie planuje się wykorzystania kupionego urządzenia do świadczenia usług na rzecz przemysłu. Natomiast zakłada się, że ponieważ urządzenie wesprze prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami powłokowymi zwiększy to zainteresowanie przemysłu współpracą z Uniwersytetem w postaci realizacji wspólnych projektów. Szacuje się, że w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu co najmniej 4 przedsiębiorstwa skorzystają w formie wspólnych projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych, z usług doposażonego laboratorium. W następnych latach liczba ta będzie rosła. Głównie jednak aparatura będzie wykorzystywana przez jednostki badawcze Uniwersytetu do prowadzenia prac B+R, także we współpracy z innymi instytutami badawczymi i uczelniami w ramach grantów badawczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od zakupów aparatury w ramach projektu przysługuje Uniwersytetowi prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Uniwersytetu, w związku z faktem, że zakupy realizowane w ramach projektu związane są głównie z prowadzoną działalnością statutową, a uczelnia nie jest w stanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie przewidzieć rezultatów podejmowanych zadań badawczych, nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupów realizowanych w ramach projektu. Jeżeli w trakcie rozliczeń podatku uczelnia uzna, że jest prawdopodobne uzyskanie rezultatów dających się skomercjalizować odpłatnie, będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowych za okresy, w których wystąpiło to prawo w terminie określonym w art. 86 ust. 13.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

Dla określenia prawa do odliczenia istotny jest zamiar, z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia. Wskazana zasada pozwala na 100% odliczenie podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi, a częściowe w przypadku transakcji opodatkowanych, zwolnionych z opodatkowania lub niepodlegających opodatkowaniu. Nie pozwala zaś na odliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami zwolnionymi od podatku, niepodlegającymi temu podatkowi oraz czynnościami nie podlegającymi ustawie.

We wskaźnikach realizacji projektu założono, że dzięki zakupionej aparaturze wsparte będą prace badawcze nad nowoczesnymi technologiami powłokowymi, a ich pośredni efekt może zostać zgłoszony do opatentowania. Zasadniczy cel projektu jakim jest wsparcie działalności badawczej w tym realizowanej we współpracy z przemysłem i innymi instytucjami badawczymi w ramach wspólnych grantów, dotyczy realizacji zadań statutowych uczelni, tj. czynności nieodpłatnych, nie dających prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Nie przewiduje się również na obecnym etapie świadczenia usług opodatkowanych VAT przy wykorzystaniu kupionego urządzenia badawczego. Ponadto aparatura, przy pomocy, której nakładane są inteligentne powłoki w oparciu o rozwijane technologie ma charakter urządzenia laboratoryjnego nie umożliwiającego nakładania powłok na wyroby użytkowe. Nie jest więc również możliwe świadczenie tego typu usług technologicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Według art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust.11 ustawy).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust.13 ustawy).

W świetle art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Uniwersytet (czynny podatnik podatku od towarów i usług) jest uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W latach 2014-2015 będzie realizował projekt o nazwie: „...” w ramach RPO WZ, działanie 1.2.2. Projekt dotyczy doposażenia Laboratorium ..., w wysoko wyspecjalizowaną aparaturę naukowo-badawczą. Zasadniczy cel projektu (tj. wsparcie działalności badawczej w tym realizowanej we współpracy z przemysłem i innymi instytucjami badawczymi w ramach wspólnych grantów) dotyczy realizacji zadań statutowych uczelni, tj. czynności nieodpłatnych. Jednak uczelnia nie jest wstanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie przewidzieć rezultatów podejmowanych zadań badawczych. Na obecnym etapie realizacji projektu nie przewiduje się świadczenia usług opodatkowanych VAT przy wykorzystaniu kupionego urządzenia badawczego (np. na rzecz przemysłu). Nie można wykluczyć, że w efekcie prowadzonych badań nad nowymi technologiami, w okresie trwałości projektu, dzięki wykorzystaniu nowo kupionego urządzenia dojdzie do powstania wiedzy, która będzie mogła być opatentowana.

Na tym tle Uniwersytet powziął wątpliwość dotyczącą prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem aparatury w ramach projektu pn. „...”.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że z wniosku złożonego przez Uniwersytet nie wynika aby aktualnie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż zakupy dokonywane przez Uniwersytet w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Uniwersytet nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją tego projektu. Gdyby jednak w przyszłości wystąpiły czynności opodatkowanie (czego Uniwersytet nie wyklucza), do których bezpośrednio lub pośrednio przyczyni się aparatura nabyta w ramach projektu, po stronie Uniwersytetu może pojawić się niejako wtórnie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednak inaczej niż to ocenił Uniwersytet, podstawą do skorzystania do tego prawa nie będzie art. 86 ust. 13 ustawy (dotyczy on sytuacji gdy takie prawo istniało do momentu dokonania danego zakupu, a podatnik z niego nie skorzystał), ale ewentualnie art. 91 ust. 7 ustawy (dotyczy on sytuacji gdy takiego prawo nie było w momencie dokonania zakupu, jednak potem wystąpiło w związku ze zmianą przeznaczenia uprzednio nabytych usługi lub towaru).

Wobec powyższego ustalenia całość stanowiska należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.