ITPP3/443-571/14/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Odzyskanie (odliczenie) podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zrzeszenie ... (dalej jako „Zrzeszenie”) uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów na projekt pt. „....”. Koszty realizacji projektu ponosi w całości Zrzeszenie. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom i turystom dostępu do przepisów potraw kuchni ... poprzez wydanie książki kucharskiej z daniami regionalnymi oraz organizację nietypowej promocji publikacji z wykorzystaniem innowacji technologicznych, mających na celu promocję regionu ..., wsparcie tożsamości kulturowej jego mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru, a także utrzymanie istniejących tradycji wpływających na potencjał ruchu turystycznego.

W ramach projektu wydano książkę kucharską z tradycyjnymi potrawami ..., zawierającą opisy obyczajów i tradycji ... oraz zorganizowano interaktywną imprezę promującą publikację, podczas której zorganizowane zostały pokazy gotowania potraw oraz degustacja, a także bitwa kulinarna między trzema trzyosobowymi drużynami. Wydarzenie miało miejsce w powiecie ..., w restauracji ... w .... Książka kucharska przeznaczona jest do bezpłatnej dystrybucji, podczas wydarzeń lokalnych.

Impreza promująca publikację była ogólnodostępna, tj. darmowa dla wszystkich zainteresowanych. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Zrzeszenie, które nie uzyska żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania. Stowarzyszenie jest „płatnikiem” podatku VAT. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu VAT zawartego w fakturach z realizacji zadania. Projekt został zrealizowany w jednym etapie, który kończy się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej Urzędu Marszałkowskiego .... Stowarzyszenie jest zobligowane dołączyć do wniosku o płatność interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poniesiony przez Zrzeszenie koszt VAT, w ramach wyżej opisanego projektu może zostać w jakikolwiek sposób przez Zrzeszenie odliczony lub zwrócony...

Zdaniem Zrzeszenia w przedmiotowej sprawie, na podstawie przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656), regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro usługi lub towary nabywane w ramach realizowanego projektu nie są (nie będą) wykorzystywane – jak wynika z wniosku – do wykonywania przez Zrzeszenie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie ma ono możliwości odliczenia (odzyskania) podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego projektu.

Zrzeszeniu nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami określonymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.