ITPP3/443-565/14/MD | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP3/443-565/14/MDinterpretacja indywidualna
  1. fundusz unijny
  2. odzyskanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z planowaną realizacją projektów o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym i kulturalnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z planowaną realizacją projektów o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym i kulturalnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie ... (dalej jako „Stowarzyszenie) ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację tzw. małych projektów, tj. przedsięwzięć w ramach ww. programu, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Projekty będą realizowane na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju wdrażaną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ... z siedzibą w H. Stowarzyszenie jest „płatnikiem” podatku od towarów i usług. W ramach projektów nie będzie prowadzona sprzedaż. Transze dotacji na poszczególne projekty będą przekazywane jednorazowo na podstawie wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność po zakończeniu realizacji oddzielnych przedsięwzięć. Dofinansowanie przedsięwzięć nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r., nr 212, poz. 1336, z późn. zm.).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Szczegółowych warunkach i trybie przyznawania pomocy oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również podatek od towarów i usług uiszczany w związku z ponoszeniem kosztów realizacji projektów, pod warunkiem, że nie może on być odliczony przez beneficjenta pomocy.

Planowane dotacje służyć będą sfinansowaniu wydatków związanych z organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym i kulturalnym. Zakresy projektów to:

  • podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR;
  • rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;
  • rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR;
  • promowanie, zachowanie, odtworzenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego;
  • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Część ww. wydatków jest objęta podatkiem od towarów i usług, jednak kupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy realizując projekty dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją przedmiotowych projektów...

Zdaniem Stowarzyszenia, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu w jakim nabywane są towary i usługi związane ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał, tym samym nie będzie spełniony warunek dający prawo Stowarzyszeniu do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z projektami opisanymi we wniosku. Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów związanych z realizacją przedmiotowych projektów, ponieważ nie będą one miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Takie stanowisko zostało potwierdzone wcześniejszą interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2013 r. ... .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656), regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż zakupy dokonywane przez Stowarzyszenie w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektów. Ponadto Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Należy przy tym zaznaczyć, że:

  • powołane przez Stowarzyszenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r., nr 212, poz. 1336, z późn. zm.), które regulowało powyższe kwestie w analogiczny sposób w rozdziale 10 oraz § 8 ust. 3 i 4, obowiązywało od dnia 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.;
  • niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Zagadnienie to bowiem regulują przepisy dotyczące zasad korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

fundusz unijny
ITPP3/443-523/14/MD | Interpretacja indywidualna

odzyskanie
ITPP1/443-1407/14/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.