ITPP3/443-523/14/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „..” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gminne Zrzeszenie .... (dalej jako „Zrzeszenie”) w dniu 4 września 2014 r. zawarło z Samorządem Województwa ... umowę przyznania pomocy na realizację projektu pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizując umowę Zrzeszenie poniesie koszty związane z wynagrodzeniami za: prezentacje kapel ludowych, animacje dla dzieci, wynajem sprzętu (oświetlenie, nagłośnienie), usługę konferansjerką, nagrody, wynajem toalet, ochronę, występy gwiazd wieczoru, występ zespołu muzycznego, pokaz fajerwerków, zakup materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia). Wszystkie ww. koszty obejmują podatek od towarów i usług. Wydatki związane z realizacją projektu nie mają związku z wykonaniem czynności opodatkowanych. Celem realizacji projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, podniesienie jakości życia społeczności, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz integracja społeczności poprzez organizację imprezy kultywującej tradycje regionalne połączone z promocją lokalnych walorów.

Zgodnie z zawartą umową do kosztów kwalifikowalnych, związanych z jej realizacją, zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczony w płatnościach za nabywane usługi. Zrzeszenie nie jest „płatnikiem” VAT, nie figuruje w ewidencji podatników tego podatku. Ubiegając się o refundację poniesionych kosztów Zrzeszenie będzie zobowiązane do załączenia do wniosku o płatność podatkowej interpretacji indywidualnej o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie...

Czy Zrzeszenie, nie wykonując żadnych czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, może odzyskać uiszczony VAT w związku z wydatkami, które poniesie realizując zadanie wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „...” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy z dnia 4 września 2014 r. z Samorządem Województwa ......

Zdaniem Zrzeszenia, ponieważ w związku z realizacją zadań z wniosku Zrzeszenie nie prowadzi i nie będzie prowadziło działalności opodatkowanej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT, nie ma możliwości odzyskania VAT, zawartego w poniesionych kosztach zgodnie z zawartą umową w dniu 4 września 2014 r. z Samorządem Województwa ....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656), regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro usługi lub towary nabywane w ramach realizowanego projektu nie są wykorzystywane – jak wynika z wniosku – do wykonywania przez Zrzeszenie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie ma ono możliwości odliczenia (odzyskania) podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego projektu.

Zrzeszeniu nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami określonymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.