ITPP3/443-512/14/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie planuje realizację inwestycji pn. „...”. Celem projektu jest rewitalizacja miejscowości ... poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, który będzie spełniał funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Teren rekreacyjny stanie się miejscem, w którym będą organizowane różnego rodzaju imprezy o charakterze sportowo-kulturalnym, itp. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy .... Projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej związanej z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości .... W wyniku realizacji projektu powstanie miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców Gminy. Zagospodarowany teren jest położony w pobliżu lasu oraz jeziora. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy wizerunku i estetyki miejscowości ..., co wpłynie na rewitalizację miejscowości. Zakup wyposażenia wpłynie na wzrost funkcjonalności zagospodarowanego terenu oraz podniesienie jego walory użytkowe. Realizacja projektu przyczyni się do powstania siłowni ... fitness udostępnionej bezpłatnie na wolnym powietrzu dla mieszkańców Gminy, seniorów, turystów. Zagospodarowany teren stanie miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy .... Celem operacji jest również rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi ... Realizacja projektu przyczyni się do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców. Plac zabaw będzie pełnił funkcję rekreacyjną dla dzieci, jak również będzie to infrastruktura turystyczna, z której będą korzystać turyści (rodziny z dziećmi). Realizacja projektu przyczyni się do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców. Zakup wiat stadionowych oraz ławek dla kibiców wpłynie na wzrost atrakcyjności zagospodarowanego terenu. Realizacja projektu wpłynie na wzrost atrakcyjności miejscowości .... Operacja przyczyni się do poprawy wizerunku wsi. Zadanie wpłynie pozytywnie na zaspokajanie potrzeb społecznych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi ... oraz mieszkańców Gminy ....

Zarówno na chwilę obecną jak i w okresie 5 lat po zakończeniu ww. inwestycji, Stowarzyszenie nie prowadzi i nie będzie prowadziło działalności, której wykonywanie wiązałoby się z występowaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją. Zrealizowana inwestycja służyć będzie zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców wsi ... jak i Gminy ... i użytkowana będzie nieodpłatnie. Stowarzyszenie nie jest „płatnikiem” VAT i nie figuruje w ewidencji „płatników” tego podatku. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw od odliczenia lub zwrotu VAT zawartego w fakturach z realizacji zadania. Projekt realizowany jest w jednym etapie, który kończy się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa .... Do wniosku o płatność Stowarzyszenie zobligowane jest dołączyć interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie...

Czy przy realizacji ww. inwestycji Stowarzyszenie faktycznie nie ma możliwości odzyskania VAT zaliczonego do kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu...

Zdaniem Stowarzyszenie, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów w zakresu podatku od towarów i usług, nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku VAT. Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób podatku od towarów i usług stanowiącego koszt kwalifikowalny projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656), regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro usługi lub towary nabywane w ramach realizowanego projektu nie są (i nie będą) wykorzystywane – jak wynika z wniosku – do wykonywania przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Stowarzyszenie nie ma (nie będzie miało) możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego projektu.

Stowarzyszeniu nie przysługuje (nie będzie przysługiwało) również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r., ani w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Należy przy tym zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Zagadnienie to bowiem regulują przepisy dotyczące zasad korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.