ITPP2/443-2/11/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup usług i materiałów służących do realizacji zadań statutowych lub do zwrotu różnicy podatku należnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2010 r. (data wpływu 3 stycznia 2010 r.), uzupełnionym dnia 24 stycznia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami strojów i akordeonu sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 24 stycznia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami strojów i akordeonu sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności Fundacji jest propagowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój turystyki oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania wartości kulturowych i podtrzymywanie tożsamości regionalnej. Powyższe zadania realizowane są jako działania statutowe, zgodne z celami określonymi w akcie założycielskim. Fundacja nie osiąga przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie wykonuje również czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie jest również zarejestrowanym czynnym podatnikiem tego podatku i korzysta ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy. Źródłem pozyskiwania środków na działalność statutową są m.in. dotacje z uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki te wykorzystywane są na zakup usług i materiałów niezbędnych do realizacji zadań statutowych. Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup strojów (damskich i męskich), akordeonu oraz artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku. Stroje i akordeon przekazano nieodpłatnie Zespołowi, poczęstunek był dla wykonawców i uczestników koncertu folklorystycznego, na który wstęp był bezpłatny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup usług i materiałów służących do realizacji zadań statutowych lub do zwrotu różnicy podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym. Ponadto wskazał, że realizacja uprawnień określonych w powołanych przepisach dokonuje się w składanej deklaracji rozliczeniowej. Brak rejestracji dla celów podatku od towarów i usług oraz brak związku dokonywanych zakupów z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyklucza możliwość odzyskania podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

W treści złożonego wniosku wskazano, iż Fundacja nie będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje cele statutowe. Środki na działalność pozyskuje z udziału w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W ramach realizacji zadań dokonała zakupu strojów, akordeonu oraz artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków. Stroje wraz z akordeonem zostały nieodpłatnie przekazane zespołowi pieśni i tańca, natomiast posiłki były przeznaczone dla wykonawców i uczestników koncertu folklorystycznego, na który wstęp był bezpłatny.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem, co również wyklucza możliwość dokonania odliczenia. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.