Fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz świadczeń socjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
gru

Istota:

Czy dofinansowanie do wycieczki organizowanej przez Wnioskodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz członków ich rodzin powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu, a po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

W sytuacji, gdy nieodpłatne świadczenie w postaci dofinansowania przez pracodawcę do wycieczek dostępnych dla wszystkich uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie powoduje wystąpienia po stronie pracowników, biorących w nich udział przysporzenia w postaci uzyskania wymiernej korzyści majątkowej w postaci powiększenia aktywów, czy też w postaci zaoszczędzenia wydatku i jest spełnione w interesie pracodawcy, to wówczas nie można mówić o przychodzie z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, uznać należy, że jeśli Wnioskodawca zorganizuje wycieczki krajoznawczo-turystyczne, mające na celu integrację pracowników, zwiększenie motywacji, wydajności oraz jakości wykonywanej pracy, których koszt będzie dofinansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to po stronie pracowników nie wystąpi przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a co za tym idzie na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
11
maj

Istota:

Czy wycieczka sfinansowana częściowo ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spowoduje u pracownika powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Należy mieć jednak na uwadze, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zatem, jeżeli wysokość przyznanych pracownikowi świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym z tytułu dofinansowania wycieczki, nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 380 zł, to na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, wskazane w art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w sytuacji, gdy wysokość przyznanych pracownikowi w roku podatkowym świadczeń będzie wyższa niż 380 zł, to Wnioskodawca będzie obowiązany jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wskazać ponadto należy, że celem interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na konkretne pytanie podatnika w kontekście wskazanych we wniosku przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej.

2017
1
lut

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych imprez integracyjnych dla pracowników

Fragment:

(...) Funduszu Świadczeń Socjalnych imprez integracyjnych dla pracowników (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 listopada 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest jednostką oświatową, która tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz jest dysponentem jego środków. Wnioskodawca wskazuje, że kilka razy w roku dla wszystkich pracowników oraz emerytów organizuje poza siedzibą zakładu pracy spotkania integracyjne, które mają charakter kulturalno-oświatowy. Spotkania te połączone są z wieloma elementami kulturalnymi, które polegają na zaproszeniu zespołu muzycznego lub tanecznego, poety, pisarza itp. Wnioskodawca wskazuje, że imprezy te w całości finansowane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uczestnictwo w tych spotkaniach nie jest obowiązkowe, a osoby w nich uczestniczące nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem. Celem tych spotkań jest głównie integrowanie ze sobą współpracowników, wprowadzenie dobrego nastroju i pozytywnej atmosfery, co przekłada się na aktywność pracy w zakładzie oraz budowanie dobrych relacji interpersonalnych w miejscu wykonywania pracy.

2017
1
lut

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczek dla pracowników oraz członków ich rodzin.

Fragment:

(...) Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczek dla pracowników oraz członków ich rodzin (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 listopada 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest jednostką oświatową, która tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz jest dysponentem jego środków. Wnioskodawca wskazuje, że kilka razy w roku dla wszystkich pracowników oraz emerytów organizuje poza siedzibą zakładu pracy spotkania integracyjne, które mają charakter kulturalno-oświatowy. Spotkania te połączone są z wieloma elementami kulturalnymi, które polegają na zaproszeniu zespołu muzycznego lub tanecznego, poety, pisarza itp. Wnioskodawca wskazuje, że imprezy te w całości finansowane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uczestnictwo w tych spotkaniach nie jest obowiązkowe, a osoby w nich uczestniczące nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem. Celem tych spotkań jest głównie integrowanie ze sobą współpracowników, wprowadzenie dobrego nastroju i pozytywnej atmosfery, co przekłada się na aktywność pracy w zakładzie oraz budowanie dobrych relacji interpersonalnych w miejscu wykonywania pracy.

2017
1
lut

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyjazdu do teatru dla pracowników oraz członków ich rodzin

Fragment:

(...) funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Z powyższego przepisu wynika, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie świadczeń socjalnych i dofinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia dla pracowników związane z finansowaniem działalności socjalnej o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stwierdza, że dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do zakupu biletów wstępu do teatru oraz wykupienie usługi transportowej i gastronomicznej dla pracowników oraz członków ich rodzin, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy z nieodpłatnych świadczeń o którym mowa, w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy do kwoty 380 zł (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego).

2017
11
sty

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych imprez integracyjnych dla pracowników.

Fragment:

Wydatki związane z wyjazdem do teatru są częściowo finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stosowane jest w tym przypadku, zróżnicowanie ze względu na osiągany dochód w rodzinie pracownika. Stosownie do powyższego, pozostała część jest finansowana przez uczestników. Od kwoty dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych naliczana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Oferta wyjazdu do teatru adresowana jest do wszystkich pracowników, emerytów oraz członków ich rodzin. Uczestnictwo w niej nie jest obowiązkowe. Osoby zainteresowane deklarują chęć wyjazdu poprzez wpisywanie się na wcześniej przygotowana listę uczestników wyjazdu. Wnioskodawca ma zamiar wprowadzić do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowania dla pracowników oraz członków ich rodzin do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych (basen, siłownia, fitness itp.). Dofinansowanie do ww. zajęć odbywałoby się na podstawie stosownego wniosku złożonego przez pracownika o przyznanie dofinansowania do ww. zajęć wraz z dołączonym potwierdzeniem dokonanych wpłat. Wnioskodawca miałby dokonywać dofinansowania w zależności od wysokości osiągniętego dochodu na członka rodziny, tj. stosując zróżnicowanie.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczek dla pracowników oraz członków ich rodzin.

Fragment:

Wydatki związane z wyjazdem do teatru są częściowo finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stosowane jest w tym przypadku, zróżnicowanie ze względu na osiągany dochód w rodzinie pracownika. Stosownie do powyższego, pozostała część jest finansowana przez uczestników. Od kwoty dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych naliczana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Oferta wyjazdu do teatru adresowana jest do wszystkich pracowników, emerytów oraz członków ich rodzin. Uczestnictwo w niej nie jest obowiązkowe. Osoby zainteresowane deklarują chęć wyjazdu poprzez wpisywanie się na wcześniej przygotowana listę uczestników wyjazdu. Wnioskodawca ma zamiar wprowadzić do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowania dla pracowników oraz członków ich rodzin do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych (basen, siłownia, fitness itp.). Dofinansowanie do ww. zajęć odbywałoby się na podstawie stosownego wniosku złożonego przez pracownika o przyznanie dofinansowania do ww. zajęć wraz z dołączonym potwierdzeniem dokonanych wpłat. Wnioskodawca miałby dokonywać dofinansowania w zależności od wysokości osiągniętego dochodu na członka rodziny, tj. stosując zróżnicowanie.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyjazdu do teatru dla pracowników oraz członków ich rodzin.

Fragment:

(...) funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Z powyższego przepisu wynika, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie świadczeń socjalnych i dofinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia dla pracowników związane z finansowaniem działalności socjalnej – o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stwierdza, że dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do zakupu biletów wstępu do teatru oraz wykupienie usługi transportowej i gastronomicznej dla pracowników oraz członków ich rodzin, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy z nieodpłatnych świadczeń o którym mowa, w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy do kwoty 380 zł (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego).

2017
11
sty

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych dla pracowników.

Fragment:

(...) funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Z powyższego przepisu wynika, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie świadczeń socjalnych i dofinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia dla pracowników związane z finansowaniem działalności socjalnej – o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stwierdza, że dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do uczestnictwa pracownika w zajęciach rekreacyjno-sportowych stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy z nieodpłatnych świadczeń o którym mowa, w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy do kwoty 380 zł (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego).

2016
22
kwi

Istota:

Czy środki funduszu wykorzystywane przez pracowników Wnioskodawcy w ramach wspólnej działalności socjalnej ponad wartość dokonanych przez niego odpisów na fundusz świadczeń socjalnych będą stanowiły jego przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Fragment:

Środki Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. Pracodawcy (w tym Wnioskodawca) postanowili stosować jednakowe zasady przyznawania pomocy, o której mowa w Umowie i Regulaminie wobec Pracowników wszystkich spółek - stron Umowy (ze środków zgromadzonych na Wspólnym Funduszy Świadczeń Socjalnych może skorzystać na tych samych zasadach każdy uprawniony Pracownik niezależnie od tego jakiego Pracodawcy jest pracownikiem). Natomiast, mając na uwadze odmienną ilość Pracowników zatrudnionych u Pracodawców, kwoty przekazywanych środków na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych mogą się różnić, a w konsekwencji może się zdarzyć, że Pracownicy jednego Pracodawcy (w tym Wnioskodawcy) mogą otrzymać wartość świadczeń przewyższającą kwoty przekazanych środków na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z wprowadzeniem Wspólnej Działalności Socjalnej, Pracodawcy nie prowadzą już odrębnych rachunków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i jedynym wyodrębnionych rachunkiem jest "wspólny" Rachunek Bankowy. Konsekwentnie, środki zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych u każdego z Pracodawców (w tym u Wnioskodawcy) do dnia wejścia w życie Umowy (dalej: „ Środki ZFŚS z lat ubiegłych ”), każdy z Pracodawców zobligowany był przekazać na Rachunek Bankowy w terminie 30 dni od wejścia w życie Umowy.