Fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz świadczeń socjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy środki funduszu wykorzystywane przez pracowników Wnioskodawcy w ramach wspólnej działalności socjalnej ponad wartość dokonanych przez niego odpisów na fundusz świadczeń socjalnych będą stanowiły jego przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Fragment:
Środki Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. Pracodawcy (w tym Wnioskodawca) postanowili stosować jednakowe zasady przyznawania pomocy, o której mowa w Umowie i Regulaminie wobec Pracowników wszystkich spółek - stron Umowy (ze środków zgromadzonych na Wspólnym Funduszy Świadczeń Socjalnych może skorzystać na tych samych zasadach każdy uprawniony Pracownik niezależnie od tego jakiego Pracodawcy jest pracownikiem). Natomiast, mając na uwadze odmienną ilość Pracowników zatrudnionych u Pracodawców, kwoty przekazywanych środków na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych mogą się różnić, a w konsekwencji może się zdarzyć, że Pracownicy jednego Pracodawcy (w tym Wnioskodawcy) mogą otrzymać wartość świadczeń przewyższającą kwoty przekazanych środków na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z wprowadzeniem Wspólnej Działalności Socjalnej, Pracodawcy nie prowadzą już odrębnych rachunków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i jedynym wyodrębnionych rachunkiem jest "wspólny" Rachunek Bankowy. Konsekwentnie, środki zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych u każdego z Pracodawców (w tym u Wnioskodawcy) do dnia wejścia w życie Umowy (dalej: „ Środki ZFŚS z lat ubiegłych ”), każdy z Pracodawców zobligowany był przekazać na Rachunek Bankowy w terminie 30 dni od wejścia w życie Umowy.
2016
22
kwi

Istota:
Czy wartość świadczeń rzeczowych, których nie można zindywidualizować, powinna być uwzględniana dla zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy, do obciążenia podatkiem dochodowym, podczas gdy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia rzeczy?
Fragment:
Artykuły w całości zakupione zostały ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z uwagi na otwarty charakter imprezy nie sporządzono listy uczestników. W związku z tym nie ma możliwości ustalenia zindywidualizowanego świadczenia rzeczowego. Ww. pracownicy samorządowi są zatrudnieni przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, jednak niektórzy przez kierowników swoich jednostek. Dotyczy to: Gminny Ośrodek Kultury w ..., Gminna Biblioteka Publiczna w ..., Zespół Administracyjny Oświaty w ..., Gminny Ośrodek Pomocy w .... Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został utworzony przez Wnioskodawcę i jest prowadzony jeden rachunek bankowy na podstawie zawartego porozumienia. Porozumienie w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej zostało zawarte w dniu 13 grudnia 2011 r. z ww. jednostkami gminnymi. Zgodnie z § 7 Porozumienia straciły moc wcześniej zawarte umowy na prowadzenie wspólnej działalności. Jednostki, z którymi zawarto Porozumienie, przekazują środki ZFŚS na rachunek funduszu socjalnego Wnioskodawcy. Administratorem funduszu świadczeń socjalnych jest Wójt, który zapewnia obsługę administracyjną i techniczną poprzez stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj. stanowisko odpowiedzialne za prowadzenie spraw socjalnych oraz stanowisko ds. księgowości budżetowej.
2016
26
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka wraz z innymi spółkami Grupy, będącymi pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, wprowadziły wspólną działalność socjalną w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podstawą funkcjonowania Wspólnej Działalności Socjalnej jest umowa o prowadzeniu Wspólnej Działalności Socjalnej, zawarta pomiędzy spółkami, Regulamin Wspólnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz z przepisami wykonawczymi. Zakresem Wspólnej Działalności Socjalnej objęte są różnego rodzaju świadczenia na rzecz Pracowników. Środki gromadzone na Rachunku Bankowym tworzą wspólny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki gromadzone na Rachunku Bankowym (jednocześnie na Wspólnym Funduszu Świadczeń Socjalnych) pochodzą z corocznych odpisów oraz zwiększeń naliczanych przez każdego z Pracodawców, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ZFŚS oraz w Umowie. Strony Umowy, tj. Pracodawcy postanowili o ustanowieniu jednej ze spółek Grupy koordynatorem Wspólnej Działalności Socjalnej. Koordynator w imieniu Pracodawców pełni również obowiązki administratora Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatkowo Pracodawcy udzielają pełnomocnictwa Koordynatorowi i wyrażają zgodę na podpisywanie wszelkich dyspozycji pieniężnych, dotyczących środków zgromadzonych na Rachunku Bankowy).
2016
21
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na ZFŚS wnoszonych na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat (odpisów) na własny (osobny) ZFŚS przed wejściem w życie Umowy, oraz ustalenia, czy środki funduszu wykorzystywane przez pracowników ponad wartość dokonanych odpisów na ZFŚS będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód z nieodpłatnych świadczeń.
Fragment:
Jak wynika z art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, środkami Funduszu administruje pracodawca. Stosownie zaś do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, utworzenie funduszu jest operacją rachunkową polegającą na naliczeniu odpowiedniego odpisu, a odrębną kwestią jest przekazanie utworzonego funduszu na rachunek bankowy. Należy wskazać, że ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje sposobu prowadzenia rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z literalnego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisu art. 12 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wynika jedynie obowiązek złożenia takich środków na rachunku Funduszu, niezależnie od tego, czy działalność socjalną dany pracodawca prowadzi samodzielnie, czy wspólnie z innymi. Warunkiem ustawowym określonym w art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest jedynie zapis, że środkami funduszu dysponuje pracodawca.
2016
21
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń wypłaconych przez Koordynatora na rzecz pracowników Wnioskodawcy?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z innymi spółkami Grupy, będącymi pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, wprowadziły wspólną działalność socjalną w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podstawą funkcjonowania Wspólnej Działalności Socjalnej jest umowa o prowadzeniu Wspólnej Działalności Socjalnej, zawarta pomiędzy spółkami, Regulamin Wspólnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz z przepisami wykonawczymi. Zakresem Wspólnej Działalności Socjalnej objęte są różnego rodzaju świadczenia na rzecz Pracowników. Środki gromadzone na Rachunku Bankowym tworzą wspólny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki gromadzone na Rachunku Bankowym (jednocześnie na Wspólnym Funduszu Świadczeń Socjalnych) pochodzą z corocznych odpisów oraz zwiększeń naliczanych przez każdego z Pracodawców, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ZFŚS oraz w Umowie. Strony Umowy, tj. Pracodawcy postanowili o ustanowieniu jednej ze spółek Grupy koordynatorem Wspólnej Działalności Socjalnej. Koordynator w imieniu Pracodawców pełni również obowiązki administratora Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatkowo Pracodawcy udzielają pełnomocnictwa Koordynatorowi i wyrażają zgodę na podpisywanie wszelkich dyspozycji pieniężnych, dotyczących środków zgromadzonych na Rachunku Bankowy).
2015
1
gru

Istota:
Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) (dalej: PIT), wartość świadczenia finansowanego z ZFŚS w postaci kart PAYBACK doładowanych punktami powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku w którym wartość tego świadczenia nie przekraczałaby kwoty 380 zł w roku podatkowym.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach a zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak wynika z przytoczonego przepisu skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej, świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Pracownik otrzymywałby od pracodawcy świadczenie w postaci karty PAYBACK doładowanej punktami, których wartość nie przekraczałaby w roku podatkowym kwoty 380 zł. Punkty zgromadzone na karcie mają określoną wartość pieniężną, w szczególności punktami można zapłacić za zakupy u wybranych partnerów programu PAYBACK.
2015
24
lis

Istota:
Obowiązek płatnika.
Fragment:
(...) funduszu świadczeń socjalnych kart kinowych stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy zwolniony – do kwoty 380 zł w skali roku – z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek od ww. świadczeń jeżeli wartość świadczenia nie przekracza 380 zł w skali roku ”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 lipca 2013 r., znak: IBPBII/1/415-476/13/MK uznano, iż „ świadczenia w postaci sfinansowania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kart wstępu do obiektów sportowych stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy zwolniony – do kwoty 380 zł w skali roku – z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2012 r., znak IPPB4/415-714/10-2/MP wyrażono pogląd, iż: „ dofinansowanie przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakupu świadczeń takich jak zapewnienie pracownikom dostępu do świadczeń sportowo-rekreacyjnych, w sytuacji gdy pracownik otrzymuje dokument uprawniający do skorzystania z nich, tj. w niniejszej sprawie Kartę, stanowi przychód ze stosunku pracy, podlegający zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,00 zł ”.
2015
7
paź

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) funduszu świadczeń socjalnych kart kinowych stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy zwolniony – do kwoty 380 zł w skali roku – z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek od ww. świadczeń jeżeli wartość świadczenia nie przekracza 380 zł w skali roku ”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 lipca 2013 r., znak: IBPBII/1/415-476/13/MK uznano, iż „ świadczenia w postaci sfinansowania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kart wstępu do obiektów sportowych stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy zwolniony – do kwoty 380 zł w skali roku – z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2012 r., znak IPPB4/415-714/10-2/MP wyrażono pogląd, iż: „ dofinansowanie przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakupu świadczeń takich jak zapewnienie pracownikom dostępu do świadczeń sportowo-rekreacyjnych, w sytuacji gdy pracownik otrzymuje dokument uprawniający do skorzystania z nich, tj. w niniejszej sprawie Kartę, stanowi przychód ze stosunku pracy, podlegający zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,00 zł ”.
2015
25
wrz

Istota:
Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT finansowane przez Spółkę ze środków zgromadzonych w ZFŚS świadczenie w postaci przyznania punktów podlegających wymianie na karnety/wejściówki/bilety/kody wstępu na wydarzenia artystyczne, kulturalne oraz na usługi sportowe, rekreacyjne korzysta ze zwolnienia od opodatkowania, w związku z czym na Spółce nie będzie ciążył obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, przy założeniu, że wartość świadczeń socjalnych na rzecz jednego pracownika nie będzie przekraczała w roku podatkowym kwoty 380 zł?
Fragment:
(...) funduszu świadczeń socjalnych kart kinowych stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy zwolniony – do kwoty 380 zł w skali roku – z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek od ww. świadczeń jeżeli wartość świadczenia nie przekracza 380 zł w skali roku ”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 lipca 2013 r., znak: IBPBII/1/415-476/13/MK uznano, iż „ świadczenia w postaci sfinansowania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kart wstępu do obiektów sportowych stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy zwolniony – do kwoty 380 zł w skali roku – z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2012 r., znak IPPB4/415-714/10-2/MP wyrażono pogląd, iż: „ dofinansowanie przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakupu świadczeń takich jak zapewnienie pracownikom dostępu do świadczeń sportowo-rekreacyjnych, w sytuacji gdy pracownik otrzymuje dokument uprawniający do skorzystania z nich, tj. w niniejszej sprawie Kartę, stanowi przychód ze stosunku pracy, podlegający zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,00 zł ”.
2015
17
wrz

Istota:
Czy kwota dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów spotkań, imprez okolicznościowych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) funduszu świadczeń socjalnych spotkań z atrakcjami kulturalnymi dla pracowników i emerytów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE Dnia 20 sierpnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 20 maja 2008 r., uzupełniony w dniu 10 czerwca 2008 r., w którym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewidziano możliwość dofinansowania dla pracowników oraz emerytów spotkań, w czasie których przewidziane są występy zespołów muzycznych oraz inne atrakcje kulturalne. Uczestnicy spotkania będą w różnym stopniu korzystać z usług gastronomicznych i atrakcji. Wystawiona faktura obejmie łączny koszt imprezy (bez wyszczególnienia liczby osób) na wszystkich zaproszonych niezależnie od tego czy zaproszone osoby będą uczestniczyły w imprezie, czy też nie.
2015
11
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.