IPTPB3/423-301/12-4/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wolne od podatku dochodowego jest uzyskanie przez Spółkę z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie miejskiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2012 r. (data wpływu 31 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2012 r. (data wpływu 28 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dofinansowania Projektu otrzymanego ze środków Funduszu Spójności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania Projektu ze środków Funduszu Spójności.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 19 listopada 2012 r., wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, skutecznie doręczone dnia 23 listopada 2012 r., dnia 28 listopada 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka Miejska zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucją Wdrażającą w imieniu Ministra, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko umowę o dofinansowanie Projektu ,,...”.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 wynosić ma 37.700,5 mln euro (w cenach bieżących), z czego 35.322,5 mln euro stanowić ma wkład publiczny.

Wkład publiczny będzie składać się ze środków Unii Europejskiej wynoszących 28.338,0 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności - 22.387,2 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 5.950,8 mln euro), a także krajowych środków publicznych w wysokości 6.984,5 mln euro.

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno - ściekowa – 3.697,4 mln euro (w tym 3.142,8 mln euro z Funduszu Spójności - dalej w skrócie FS);
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1.208,1 mln euro (w tym 1.026,9 mln euro z FS);
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS);
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - 834,4 mln euro (w tym 250,0 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dalej w skrócie EFRR);
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR);
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T - 10.596,3 mln euro (w tym 8.843,2 mln euro z FS);
 7. Transport przyjazny środowisku - 11.589,5 mln euro (w tym 7.676,0 mln euro z FS);
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe - 3.596,1 mln euro (w tym 3.056,7 mln z EFRR);
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - 1.403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS);
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii - 1.693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR);
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe - 651,3 mln euro (w tym 553,6 mln euro z EFRR);
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawna efektywność systemu ochrony zdrowia - 456,6 mln euro (w tym 359,7 mln euro z EFRR);
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 690,0 mln euro (w tym 586,5 mln euro z EFRR);
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 52,1 mln euro (w tym 44,3 mln euro z EFRR);
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności - 462,9 mln euro z FS (w tym 393,5 mln euro z FS).

Umowa łącząca Spółkę z Instytucją Wdrażającą zawarta została z ramach 9 priorytetu nazwanego ,,Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, a więc częściowo tylko z Funduszu Spójności.

Zgodnie z zasadami dofinansowania inwestycji oraz zapisami umowy, Spółka jest beneficjentem tego Projektu i w jego ramach będzie Jej przekazywana m.in. ze środków Funduszu Spójności dotacja w ten sposób, że Spółka otrzymywać będzie w okresie od dnia 16 czerwca 2010 r. do dnia 30 września 2013 r. sukcesywnie zwrot poniesionych wydatków (nakładów) inwestycyjnych, przy czym dotacja sfinansuje jedynie część tych wydatków, zwanych kwalifikowanymi do wysokości 11.372.974,67 zł na podstawie złożonych przez Spółkę i zatwierdzonych przez instytucję wniosków. Pozostałe wydatki Spółka samodzielnie sfinansuje ze środków własnych. Globalnie dotacja wynieść ma 85% wydatków kwalifikowanych poniesionych na inwestycję, zaś pozostała część - 15% to środki własne podatnika.

Generalnie w roku 2011 Spółka poniosła wydatki kwalifikowane, o których mowa w umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zaliczyła je do kosztów uzyskania przychodów w 2011 r. Następnie w roku bieżącym złożyła wnioski o ich płatność do Instytucji Wdrażającej i po ich zatwierdzeniu zostały one w 2012 r. zrefundowane w ten sposób, że Spółka uzyskała na wskazany w umowie rachunek bankowy ich zwrot od Instytucji Wdrażającej. Dodać trzeba, iż Instytucji Wdrażającej, na podstawie umowy przysługuje możliwość niezatwierdzenia wydatków i tym samym odmowa ich zwrotu.

Konkretniej, od początku 2011 r. Spółka ponosiła wydatki na promocję projektu w wysokości 7.755,00 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowiły 85%, tj. dokładnie kwotę 6.591,75 zł. Tę kwotę w formie dotacji Spółka otrzymała w dniu 26 czerwca 2012 r. na podstawie wniosku o płatność, złożonego w dniu 14 lutego 2012 r.

W uzupełnieniu wniosku podano, iż w dniu 12 września 2011 r. Spółka zawarła umowę o dofinansowanie Projektu pt. "..." w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki a Instytucją Zarządzającą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Realizowany Projekt jest dofinansowany wyłącznie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Płatnikiem dofinansowania jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Stronami podpisanej umowy o dofinansowanie projektu są:

 • Wnioskodawca - jako Beneficjent w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712 ),
 • NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie - jako Instytucja Wdrażająca w rozumieniu art. 5 pkt 4 ww. ustawy.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 25.777.515,36 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 13.379.970,20 zł. Beneficjentowi czyli Spółce udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 11.372.974,67 zł, tj. 85 % wydatków kwalifikowanych. Resztę, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowanych Spółka pokrywa z własnych środków.

W 2011 r. Spółka poniosła wydatki kwalifikowane na promocję projektu, tj. koszty tablic informacyjnych, plakatów oraz ogłoszeń informacyjnych. Opisane wydatki dotyczące promocji projektu nie zwiększają wartości początkowej wytwarzanych w ramach inwestycji środków trwałych. Nie mają one bowiem bezpośredniego wpływu na wytworzenie środka trwałego. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach np: stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2011 r., nr IPTPB3/423-227/11-2/KJ.

W związku z powyższym koszty te zostały w 2011 roku zaliczone do kosztów pośrednich uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia na podstawie otrzymanych faktur.

W związku z powyższym zostały zadane następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 27 listopada 2012 r.):

 1. Czy wolne od podatku dochodowego jest uzyskanie przez Spółkę z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie miejskiego systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta...
 2. Czy w sytuacji kiedy Spółka poniosła wydatki kwalifikowane w ramach powyższej umowy w 2011 r. (wydatki na promocję projektu) i zaliczyła je do kosztów uzyskania przychodów w 2011 r., a następnie zostały one w 2012 r. zrefundowane otrzymaną dotacją, Spółka winna dokonać korekty tych kosztów na bieżąco tj. w 2012 r. czy poprzez korektę podatku dochodowego za 2011 r....

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki pozyskane na realizację Projektu ,,Przebudowa miejskiego systemu przesyłki i dystrybucji ciepła miasta ... w celu zmniejszenia strat energii” są zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego.

W myśl przywołanego przepisu wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wnioskodawca odwołuje się do przepisów ustawy o finansach publicznych, która w art. 5 ust. 1 pkt 2 za środki publiczne uważa środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Istotną zmianą wprowadzoną nową ustawą o finansach publicznych jest wprowadzenie w art. 2 pkt 5 przywołanej ustawy definicji ,,środków europejskich”, do których zalicza się środki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 czyli:

 • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego,
 • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA).

Wnioskodawca podkreślił, iż do dnia 31 grudnia 2009 r., obowiązywał art. 200 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zgodnie z którym unijne środki pomocowe zostały włączone do budżetu państwa.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadziła zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, co do zasady nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowić mają jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16 ww. ustawy, zgodnie z którym, ,,dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa”.

Na mocy art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Zaś art. 121 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej.

Zdaniem Wnioskodawcy niezaprzeczalnie zatem, otrzymana bezzwrotna dotacja w części pochodzi właśnie ze środków europejskich, w tym wymienionego Funduszu Spójności, co stanowi, iż podlega ona pod normę art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko takie, według Wnioskodawcy na kanwie tego samego programu pomocowego, prezentują organy skarbowe czego przykładem może być choćby interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 marca 2010 r., sygn. IPPB5/423-841/09-4/AS.

W uzupełnieniu Wnioskodawca dodał, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zatem, w świetle przywołanego przepisu, według Wnioskodawcy otrzymane przez Niego jako Beneficjenta Projektu realizowanego z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko środki finansowe, co do zasady, będą stanowiły przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednakże środki te będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania jako „środki europejskie” z budżetu środków europejskich stanowiących odrębną część budżetu państwa na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, na podstawie umowy zawartej dnia 12 września 2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzyma jako Beneficjent dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ze środków m.in. Funduszu Spójności.

W ramach umowy Spółce będzie przekazywana dotacja w ten sposób, że Spółka otrzyma sukcesywnie zwrot poniesionych wydatków (nakładów) inwestycyjnych, przy czym dotacja sfinansuje jedynie część tych wydatków, zwanych kwalifikowanymi.

Płatnikiem dofinansowania jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rozważając charakter środków finansowych, które otrzymał Wnioskodawca na realizację opisanego projektu należy odnieść się do regulacji wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do treści art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

Zgodnie z art. 117 ww. ustawy budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa.

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Stosownie do treści art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Jednak należy zauważyć, iż zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Uzyskana przez Wnioskodawcę kwota dofinansowania stanowi przychód podatkowy w dacie jej otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jednocześnie dochód z tytułu otrzymanego dofinansowania wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności, Wnioskodawca jest Beneficjentem, a płatnikiem dofinansowania jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Zatem, w odniesieniu do środków europejskich, jakie Spółka otrzyma za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie jak wskazuje Spółka z art. 17 ust. 1 pkt 53 tej ustawy.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 53 ww. ustawy wolne od podatku są środki otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 53 ww. ustawy nie znajduje zastosowania w opisanym we wniosku stanie faktycznym, bowiem zwalnia od podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (...), podczas gdy Wnioskodawca jest beneficjentem środków stanowiących przedmiot umowy o dofinansowanie projektu.

Reasumując, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż środki, które Spółka jako Beneficjent otrzymała z Funduszu Spójności tytułem dofinansowania Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało za nieprawidłowe wyłącznie z uwagi na to, iż podstawą prawną przedmiotowego zwolnienia jest art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a nie powołany przez Spółkę art. 17 ust. 1 pkt 53 tej ustawy.

Końcowo - odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę indywidualnej interpretacji podatkowej - wskazać należy, iż rozstrzygnięcie to nie jest wiążące dla tutejszego Organu, ponieważ dotyczy konkretnej, indywidualnej sprawy i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.