Fundusz Spójności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Fundusz Spójności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
22
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego lub prawo do otrzymania zwrotu tego podatku w związku z realizacją zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna) w ramach działalności nieodpłatnej.

Fragment:

Dofinansowanie, pochodzące ze środków Funduszu Spójności, zostanie przeznaczone na nieodpłatna działalność statutową Wnioskodawcy. Zainteresowany wskazuje, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu będzie nabywał towary i usługi. Zakupy towarów i usług będą udokumentowane fakturami, które będą zawierały kwotę podatku VAT. Dokonane zakupy nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a wytworzona w ramach projektu infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez beneficjenta (ani inny podmiot) w obszarach, które są opodatkowane VAT. Zakupy, które Wnioskodawca będzie dokonywał w związku z realizacją projektu, będą udokumentowane fakturami VAT lub rachunkami, na których jako nabywca będzie figurował Wnioskodawca. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego lub zwrotu podatku, w związku z realizacją zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

2015
7
sie

Istota:

Wynagrodzenie Wnioskodawczyni w części finansowanej ze środków Funduszu Spójności nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, ponieważ w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wypłaconego wynagrodzenia w części finansowanej ze środków Funduszu Spójności nie należy się zwrot podatku.

Fragment:

(...) Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wraz z Aneksem (G.), Umowa (G.) w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań sektora transportu za rok 2011 (G.) w ramach działania 15.4, priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wraz z Aneksem(G.). Za realizację programu odpowiedzialność ponosi G. (zgodnie z zapisami § 3 ww. Umów), tj. pracownicy zatrudnieni i przydzieleni do prowadzenia spraw związanych z technologią robót drogowo – mostowych na etapie wykonawstwa robót, zgodnie z opisem stanowiska pracy współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Finalnym beneficjentem Programu, zgodnie z zawartymi umowami, zgodnie z zapisami § 2 pkt 2, beneficjentem jest G., która podpisuje umowę z Instytucją Pośredniczącą, tj. Ministrem Infrastruktury, co za tym idzie pracownicy G., zgodnie z opisem stanowiska pracy współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2013
27
lut

Istota:

Czy uzyskana dotacja z UE z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 gospodarka wodno-ściekowa obsługiwana przez WFOŚiGW w ramach podpisanej umowy jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1, czy może zwolnienie z ustawy nie ma tu zastosowania?

Fragment:

Natomiast stosownie do treści art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b. Na podstawie art. 111 pkt 16 cytowanej ustawy dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są: środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa. Przez środki europejskie rozumie się natomiast środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 – art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż środki z Funduszu Spójności są środkami europejskimi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Zgodnie natomiast z art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się na następujące grupy wydatków: dotacje i subwencje; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki bieżące jednostek budżetowych; wydatki majątkowe; wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa; wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich; środki własne Unii Europejskiej.

2012
18
gru

Istota:

Czy wolne od podatku dochodowego jest uzyskanie przez Spółkę z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie miejskiego

Fragment:

(...) Fundusz Spójności - 462,9 mln euro z FS (w tym 393,5 mln euro z FS). Umowa łącząca Spółkę z Instytucją Wdrażającą zawarta została z ramach 9 priorytetu nazwanego ,,Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, a więc częściowo tylko z Funduszu Spójności. Zgodnie z zasadami dofinansowania inwestycji oraz zapisami umowy, Spółka jest beneficjentem tego Projektu i w jego ramach będzie Jej przekazywana m.in. ze środków Funduszu Spójności dotacja w ten sposób, że Spółka otrzymywać będzie w okresie od dnia 16 czerwca 2010 r. do dnia 30 września 2013 r. sukcesywnie zwrot poniesionych wydatków (nakładów) inwestycyjnych, przy czym dotacja sfinansuje jedynie część tych wydatków, zwanych kwalifikowanymi do wysokości 11.372.974,67 zł na podstawie złożonych przez Spółkę i zatwierdzonych przez instytucję wniosków. Pozostałe wydatki Spółka samodzielnie sfinansuje ze środków własnych. Globalnie dotacja wynieść ma 85% wydatków kwalifikowanych poniesionych na inwestycję, zaś pozostała część - 15% to środki własne podatnika. Generalnie w roku 2011 Spółka poniosła wydatki kwalifikowane, o których mowa w umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zaliczyła je do kosztów uzyskania przychodów w 2011 r.

2011
1
wrz

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków pomocowych Funduszu Spójności.

Fragment:

Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (art. 5 ust. 3 pkt 2 tej ustawy). W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego. Zatem w przypadku projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności środki pomocowe z Unii Europejskiej stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne. Zasadą finansowania projektów realizowanych w ramach poakcesyjnych Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności jest więc prefinansowanie wydatków na ich realizację ze środków budżetu Państwa, a zatem pomoc jaką otrzymują beneficjenci pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu Państwa.

2011
1
lip

Istota:

Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w części sfinansowanej z Funduszu Spójności korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Fragment:

Zgodnie z Umową w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań sektora transportu na lata 2007-2008 (C.) w ramach działań 15.1, 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zawartą w dniu 24 kwietnia 2009 roku, 85% wynagrodzenia Wnioskodawcy jest refundowane z Funduszu Spójności. Zatem w przypadku projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności środki pomocowe z Unii Europejskiej stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne. Zasadą finansowania projektów realizowanych w ramach poakcesyjnych Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności jest więc prefinansowanie wydatków na ich realizację ze środków budżetu Państwa, a zatem pomoc jaką otrzymują beneficjenci pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa. W związku z tym, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie zawarte w tym przepisie obejmuje dochody osób fizycznych finansowane z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (np. S, I, P), natomiast nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych lub Funduszu Spójności, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

2011
1
maj

Istota:

Czy wypłacane wynagrodzenie przez Spółkę S.A. w części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Europejskiej (Fundusz Spójności) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pani zatrudniona na umowę o pracę w Spółce S.A. na stanowisku tłumacza. Spółka S.A. jest Generalnym Wykonawcą przebudowy drogi krajowej nr 50 i beneficjentem środków unijnych z Funduszu Spójności w wysokości 75% wartości kontraktu, co wynika z pisma nr XXXXX/2006r. z dnia 22.02.2006r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - dysponenta środków pomocowych.Wynagrodzenie Pani jest finansowane w 75% ze środków unijnych z Funduszu Spójności, a 25% z budżetu Państwa.Pani zdaniem wynagrodzenie w części finansowanej ze środków unijnych powinno być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik ma wątpliwości na podstawie, jakiego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane środki z Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego

Fragment:

(...) Funduszu Spójności oraz rachunek odsetek od tych środków. Środki Funduszu Spójności przekazywane są przez NFOŚiGW do beneficjenta na rachunek bankowy środków Funduszu Spójności. Środki te Spółka może przeznaczyć na pokrycie 54% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia. Środki Funduszu Spójności mogą wpływać zarówno w postaci zaliczki przed poniesieniem wydatku, jak i w postaci refundacji po dokonaniu wydatku. Podatnik ma wątpliwości na podstawie, jakiego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane środki z Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego? Spółka stoi na stanowisku, iż właściwą podstawą prawną w zakresie opodatkowania środków z Funduszu Spójności jest przepis art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje: Zasady funkcjonowania Funduszu Spójności (FS) określają przepisy rozporządzenia Rady (WE) Nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994r. ustanawiającego Fundusz Spójności (Dz.Urz. WE L 130 z dnia 25.05.1994r.). Ze środków FS udzielana jest pomoc na finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i transportu.

2011
1
maj

Istota:

Zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usług finansowanych w 82% z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Fragment:

(...) Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju. Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) środki z Funduszu Spójności pochodzą z Unii Europejskiej i są środkami publicznymi. Stąd jednostki realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki na prefinansowanie, to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi, w tym przypadku ze środków Funduszu Spójności. Zasadą finansowania projektów realizowanych w ramach poakcesyjnych Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności jest więc prefinansowanie wydatków na ich realizacje ze środków budżetu Państwa, a zatem pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu Państwa. Dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust 7, części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii (art. 27 ust. 2 ww. ustawy).

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody uzyskane za wykonanie usługi zleconej, w części finansowanej z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, jako niezależnemu wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Starszego Inspektora Nadzoru ds. dróg korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca pełni funkcję Starszego Inspektora Nadzoru ds. dróg, na podstawie umowy zawartej z podmiotem, wykonującym zadanie współfinansowane w 83% z funduszu Spójności Unii Europejskiej. Status prawny środków pochodzących z Funduszu Spójności regulują przepisy Rozporządzeń Rady (WE) Nr 1164/94, 1264/99, 1265/99, 1386/2002, 16/2003, 1084/2006, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206). Ostatni z ww. aktów prawnych określa cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym wspierane cele rozwoju regionalnego oraz sposoby ich osiągania. Jak wynika z art. 8 ust. 1 tej ustawy, w celu realizacji Planu utworzono: sektorowe programy operacyjne, regionalne programy operacyjne, inne programy operacyjne, strategię wykorzystania Funduszu Spójności. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju programy, o których mowa w pkt 1-3 są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych. Natomiast strategia wykorzystania Funduszu Spójności jest współfinansowana z publicznych środków wspólnotowych; ponadto może być również współfinansowana ze środków prywatnych (art. 8 ust. 3 i 4 tej ustawy). Podobnie art. 24 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, iż realizacja Planu jest finansowana w szczególności z: publicznych środków krajowych, publicznych środków wspólnotowych, środków publicznych pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środków publicznych o charakterze bezzwrotnym pochodzących z innych międzynarodowych instytucji finansowych, środków prywatnych.