Fundusz sekurytyzacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz sekurytyzacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
maj

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy sekurytyzacyjnych wierzytelności.

Fragment:

W związku z powyższym, Bank planuje dokonanie sprzedaży Wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Bank będzie uprawniony do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów straty ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy sekurytyzacyjnych Wierzytelności, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek, przekracza 12 miesięcy, zgodnie z art. 15 ust. lh pkt 2 updop? Zdaniem Wnioskodawcy, Bank będzie uprawiony do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów straty ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy sekurytyzacyjnych Wierzytelności, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek, zgodnie z art. 15 ust. lh pkt 2 updop. Zgodnie z art. 15 ust. 1 h pkt 2 updop, w bankach kosztem uzyskania przychodów jest także strata ze zbycia funduszowa sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością wierzytelności z tytułu udzielonego przez bank kredytu (pożyczki) − do wysokości kwoty udzielonego kredytu (pożyczki), z wyłączeniem odsetek, prowizji i opłat, jeżeli opóźnienie w spłacie kapitału tego kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 12 miesięcy.

2017
11
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do przychodów z tytułu spłaty wierzytelności przez podmioty transparentne podatkowo

Fragment:

(...) fundusze sekurytyzacyjne z wierzytelności przysługujących wobec spółek podatkowo transparentnych, które fundusze sekurytyzacyjne nabywają w ramach wykonywania swojej podstawowej działalności gospodarczej. Zasady funkcjonowania funduszu sekurytyzacyjnych, w tym Wnioskodawcy, określa Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z postanowieniami art. 187 ust. 3 pkt 1-3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany lokować nie mniej niż 75% wartości aktywów funduszu w: określone wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Jednocześnie inwestycje funduszu sekurytyzacyjnego w papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości aktywów netto funduszu zgodnie z art. 187 ust. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Charakterystyka funduszy sekurytyzacyjnych, w tym Wnioskodawcy, wskazuje, że fundusze sekurytyzacyjne nie służą optymalizacji podatkowej w oparciu o struktury, o których mowa w uzasadnieniu do Ustawy zmieniającej, ponieważ: Działalność gospodarcza funduszu sekurytyzacyjnego polega na nabywaniu od zewnętrznych kontrahentów pakietów wierzytelności, wśród których mogą znaleźć się wierzytelności przysługujące wobec spółek transparentnych podatkowo, polskich lub zagranicznych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przypadku, gdy na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z tytułu niespłaconych kredytów (pożyczek) udzielonych przez Bank, gdzie na mocy odpowiednich przepisów K.c. należności uboczne będą dzielić los należności głównej i przejdą tym samym na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego za cenę niższą od wartości niespłaconej części udzielonych (kredytów) pożyczek, całość ceny uzyskanej ze sprzedaży tych wierzytelności, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu?

Fragment:

Organ podatkowy w całości podzielił stanowisko podatnika, potwierdzając, iż „ jeżeli na podstawie umowy której przedmiotem będzie przelew wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów/pożyczek (tj. wierzytelności o zwrot kapitału udzielnych kredytów/pożyczek) Bank zbędzie takie wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego za cenę niższą niż wysokość niespłaconej części tych kredytów/pożyczek, wówczas kwota uzyskana przez Bank od funduszu sekurytyzacyjnego z tytułu zbycia przeterminowanych wierzytelności kredytowych/pożyczkowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym ”. Podsumowując, jeżeli na podstawie umowy z funduszem sekurytyzacyjnym, której przedmiotem będzie przelew wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek), Bank zbędzie takie wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, natomiast wierzytelności z tytułu należności ubocznych przejdą na fundusz z mocy prawa, wówczas, jeżeli kwota wierzytelności kredytowych (pożyczkowych) uzyskana przez Bank od funduszu sekurytyzacyjnego z tytułu zbycia przeterminowanych wierzytelności nie przekroczy niespłaconej części tych kredytów (pożyczek), kwota ta nie będzie w całości podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, co następuje: Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w bankach do przychodów nie zalicza się przychodów ze zbycia funduszowi sekurytazycyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) – do wysokości niespłaconej części udzielonych kredytów (pożyczek).

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez Bank w wyżej opisanym stanie faktycznym należy zakwalifikować jako wydatki na reprezentację (w rozumieniu art.16 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) czy jako wydatki na reklamę?

Fragment:

Zestawiając przytoczone znaczenia tych dwóch pojęć z przedstawionym stanem faktycznymi, Bank wyraża następujące stanowisko: za koszty reprezentacji, jako działania polegającego na promocji Banku poprzez budowanie pozytywnego wizerunku firmy należy uznać wydatki opisane w stanie faktycznym, poczynione przez Bank w związku ze spotkaniami budującymi lub wspierającymi relacje z dotychczasowymi Klientami banku, podczas których nie jest prezentowana oferta Banku, jak również nie są naświetlane bieżące problemy ekonomiczne i finansowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. u. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 wskazanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

2011
1
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT czynności polegających na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności.

Fragment:

Jednym z typów funduszy inwestycyjnych jest fundusz sekurytyzacyjny. W myśl art. 183 ust. 1 w/w ustawy, fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjny dokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Natomiast, zgodnie z art. 187 ust. 3, fundusz sekurytyzacyjny obowiązany jest lokować przynajmniej 75% wartości swoich aktywów w określone wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne i prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy rozliczaniu ceny ze sprzedaży funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności kredytowych, Bank powinien w pierwszej kolejności ustalić wynik na sprzedaży należności głównej (kapitału kredytu), a ewentualnie w dalszej kolejności alokować cenę sprzedaży wierzytelności do części dotyczącej odsetek oraz innych wydatków i opłat.

Fragment:

(...) funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny:a) pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności,b) kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności,c)kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności- objęte umową o subpartycypację.Jednakże przepisów ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od dnia wymagalności ich przekazania. Ponadto w myśl art. 16 ust. 1 pkt 10e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu przekazania przez bank funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny, środków pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek), objętych sekurytyzacją wierzytelności.Z powołanych przepisów wynika zatem, iż dla celów podatkowych istotnym jest, czy zbywana funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelność kredytowa obejmuje jedynie należność główną, tj. kapitał kredytu, czy również część odsetkową.

2011
1
mar

Istota:

1) Czy płatność otrzymana przez Spółkę od Funduszu zgodnie z postanowieniami Umowy subpartycypacyjej stanowi dla Spółki przychód w roku podatkowym, w którym następuje jej otrzymanie?2) Czy świadczenia przekazywane z tytułu Umowy na rzecz Funduszu (w tym realizowane przez zapłatę kwot należnych z tytułu sekurytyzowanych wierzytelności przez dłużników Spółki bezpośrednio na rzecz Funduszu) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym następuje ich zapłata?

Fragment:

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych treść przepisów art. 12 ustawy uzupełniona jest o przepisy art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c , ust. 4e oraz ust. 9 ust. 4 oraz ust. 9 ustawy, które to wyłączają przy zastosowaniu określonych ograniczeń, z kategorii przychodów niektóre kwoty związane z funkcjonowaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Jednak wyłączenia te dotyczą konkretnych przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności, jeżeli zbywcą jest bank. Wobec czego w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące przychodów. Płatność dokonywana na rzecz Spółki związana jest z działalnością Spółki. Wobec powyższego płatność otrzymana od Funduszu jest przychodem Spółki w momencie jej otrzymania - jako otrzymane pieniądze. 2) W kwestii pytania dotyczącego przekazywania świadczeń z tytułu Umowy na rzecz Funduszu należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku kosztów uzyskania przychodów zawierają szczególne regulacje dotyczące funduszy sekurytyzacyjnych. Jednak odnoszą się one do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w bankach. Przepisy te zawierają rozwiązania odnoszące się do przypadków zawierania przez banki z funduszami sekurytyzacyjnymi umów zarówno zbycia wierzytelności kredytowych jak i umów o subpartycypację ( art. 15 ust. 1h pkt 2 i pkt 3 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. e) ustawy). W przedmiotowej sprawie zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące kosztów uzyskania przychodów - art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.