Fundusz sekurytyzacyjny | Interpretacje podatkowe

Fundusz sekurytyzacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz sekurytyzacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku, gdy na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z tytułu niespłaconych kredytów (pożyczek) udzielonych przez Bank, gdzie na mocy odpowiednich przepisów K.c. należności uboczne będą dzielić los należności głównej i przejdą tym samym na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego za cenę niższą od wartości niespłaconej części udzielonych (kredytów) pożyczek, całość ceny uzyskanej ze sprzedaży tych wierzytelności, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu?
Fragment:
(...) wymienione w ust. 4 pkt 15 lit c) nie mają zastosowania do przychodów ze zbycia wierzytelności w części dotyczącej odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Bank zamierza zawrzeć z funduszem sekurytyzacyjnym umowę na mocy której przeniesione zostaną wierzytelności z tytułu niespłaconej części kapitału kredytów (pożyczek). Przedmiotem umowy będą także należności uboczne (odsetki, prowizja), które przejdą na fundusz sekurytyzacyjny z mocy prawa na podstawie art. 509 § 2 Kodeksu cywilnego. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym podkreślono, że w umowie zostanie ustalona jedna cena, która będzie poniżej wartości niespłaconej części kapitału udzielonych kredytów (pożyczek) obejmująca całą wierzytelność wraz ze związanymi z nią pożytkami. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku zbycia wierzytelności wieloskładnikowej, kwotę uzyskaną ze sprzedaży (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Bank w wyżej opisanym stanie faktycznym należy zakwalifikować jako wydatki na reprezentację (w rozumieniu art.16 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) czy jako wydatki na reklamę?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 16 sierpnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkań z dotychczasowymi Klientami – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2010 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT czynności polegających na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności.
Fragment:
(...) Jednym z typów funduszy inwestycyjnych jest fundusz sekurytyzacyjny. W myśl art. 183 ust. 1 w/w ustawy, fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjny dokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Natomiast, zgodnie z art. 187 ust. 3, fundusz sekurytyzacyjny obowiązany jest lokować przynajmniej 75% wartości swoich aktywów w określone wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne i prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy przy rozliczaniu ceny ze sprzedaży funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności kredytowych, Bank powinien w pierwszej kolejności ustalić wynik na sprzedaży należności głównej (kapitału kredytu), a ewentualnie w dalszej kolejności alokować cenę sprzedaży wierzytelności do części dotyczącej odsetek oraz innych wydatków i opłat.
Fragment:
(...) całość uzyskanej ceny należy zaliczyć na poczet kwot głównych zbywanych wierzytelności, nie znajduje potwierdzenia w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż powołane przez Bank pismo Ministerstwa Finansów nie stanowi urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego i dotyczy innego stanu prawnego, w którym w ustawie podatkowej brak było uregulowań w zakresie rozliczeń z tytułu przeniesienia wierzytelności na fundusz sekurytyzacyjny. Natomiast przytoczony przez Bank fragment postanowienia wydanego przez Naczelnika tut. Urzędu jest częścią przedstawionego we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stanowiska podatnika, a nie organu podatkowego, które to nie było przedmiotem rozstrzygnięcia przez tut. organ.Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz prawny sprawy, Naczelnik tut. Urzędu nie potwierdza stanowiska Banku, iż w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym (...)
2011
1
kwi

Istota:
1) Czy płatność otrzymana przez Spółkę od Funduszu zgodnie z postanowieniami Umowy subpartycypacyjej stanowi dla Spółki przychód w roku podatkowym, w którym następuje jej otrzymanie?2) Czy świadczenia przekazywane z tytułu Umowy na rzecz Funduszu (w tym realizowane przez zapłatę kwot należnych z tytułu sekurytyzowanych wierzytelności przez dłużników Spółki bezpośrednio na rzecz Funduszu) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym następuje ich zapłata?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 28.12.2005 r. (wpłynęło do tut. urzędu 30.12.2005 r. ) postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE Spółka zamierza zawrzeć z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych "Fundusz" umowę subpartycypacyjną - "umowa" w rozumieniu art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 83 poz. 719) t.j. umowę w której Spółka występująca jako tzw. inwestor sekurytyzacji zobowiązuje się do przekazania Funduszowi wszystkich świadczeń otrzymanych z tytułu określonych w Umowie (...)
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.