ITPB3/423-289/14/DK | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę mieszkaniową, o zwrocie części środków z funduszu remontowego właścicielom lokali na cel, który obciąża indywidualnie każdego właściciela a nie Wspólnotę, Wspólnota jako jednostka organizacyjna (osoba ustawowa) będzie musiała odprowadzić podatek dochody od osób prawnych od zwróconych kwot?
2. Czy w sytuacji otrzymania kwoty uzyskanej z funduszu remontowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, właściciele lokali winni wykazywać kwotę otrzymaną jako dochód i odprowadzić od niej podatek, zgodnie z obowiązującą danego właściciela skalą podatkową?
3. Czy zakup od Gminy niezabudowanego gruntu przyległego, który stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie stanowił z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym Wspólnoty jedną nieruchomość, jest opodatkowany podatkiem VAT w skali 23%, czy też 8% – jak dla sprzedaży lokali mieszkalnych na rynku wtórnym?
ITPB3/423-289/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. członek wspólnoty mieszkaniowej
 2. fundusz remontowy
 3. wydatek
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. zwolnienie
 6. zwrot
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) dotyczącym wydania pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego – uzupełnionym w dniu 23 września 2014 r. – w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – uzupełniony w dniu 23 września 2014 r. – w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wspólnota Mieszkaniowej w nieruchomości przy ul. X, utworzyła, na podstawie uchwały właścicieli lokali, fundusz remontowy, z przeznaczeniem na bieżące i ewentualne przyszłe remonty. Jest to opłata obowiązkowa, której wysokość członkowie wspólnoty ustalają corocznie, w planie finansowym wspólnoty przyjmowanym na dany rok, stosowną uchwałą. Uchwała ta jest podstawą do obciążania właścicieli lokali, miesięczną kwotą zaliczki, wpłacaną na rachunek bankowy wspólnoty, zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy o własności lokali – zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

Budynek mieszkalny przy ul. X w Y, posadowiony jest na gruncie, stanowiącym nieruchomość wspólną. Jest to grunt pod budynkiem, który nie spełnia funkcji działki budowlanej, wg. postanowień art. 4 pkt 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, co uniemożliwia właścicielom lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową, prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynku i urządzeń z nim związanych. Prawo do udziału w części wspólnej nieruchomości występujące jako prawo współwłasności każdego właściciela lokalu i związane jest nieodłącznie z odrębną własnością lokali ale w zakresie gruntu ograniczone jest tylko do działki pod budynkiem. Wywołuje to konieczność korzystania przez właścicieli lokali z niezabudowanej działki przyległej nr geod. XXX obr. XX o pow. XXXha, stanowiącej własność Gminy Y. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie objętym postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego osiedla P w Y, zatwierdzonego uchwałą RM z dnia 28.02.2011 r. Zgodnie z nim działka nr XXX w obr. XX oraz część nieruchomości sąsiadujących z nią od strony południowej znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz urządzoną zielenią.

W 2013 roku Zarząd Wspólnoty, skorzystał z prawa określonego w art. 32a ustawy o własności lokali i podjął stosowne działania w kwestii wykupu od Gminy Y przyległego gruntu nr geod. XXX o pow. XXXha, zgodnie z indywidualnym trybem roszczeniowym, przysługującym właścicielom lokali, a nie wspólnocie jako jednostce organizacyjnej (osobie ustawowej), z mocy art. 209a ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość sprzedana w tym trybie będzie włączona do księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej budynkiem Wspólnoty. Po dokonaniu tej czynności obydwie działki staną się jedną nieruchomością pod względem formalnym i prawnym. Dotychczasowy właściciel – Gmina, uznała prawo do roszczenia właścicieli lokali mieszkalnych o działkę przyległą i dokonała jej wyceny na rzecz właścicieli, stosownie do wysokości posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości wspólnej. Do ceny sprzedaży przedmiotowej działki Gmina Y chce doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Celem zapłaty należności jaka wynikałaby z potencjalnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży Wspólnota, zamierza podjąć uchwałę, o częściowej likwidacji istniejącego Funduszu Remontowego. Zlikwidowana część Funduszu Remontowego przekazana zostanie właścicielom w kwotach proporcjonalnych do udziałów każdego z nich, aby następnie mogli oni, jako poszczególne osoby fizyczne dokonać wpłaty kwot należności za przeniesienie prawa własności przyległego gruntu. W związku z powyższymi planami, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ma wątpliwości dotyczące ewentualnych podatków, które z tytułu zakupu przyległego gruntu, ze środków otrzymanych z Funduszu Remontowego będą musieli zapłacić, właściciele lokali.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę mieszkaniową, o zwrocie części środków z funduszu remontowego właścicielom lokali na cel, który obciąża indywidualnie każdego właściciela a nie Wspólnotę, Wspólnota jako jednostka organizacyjna (osoba ustawowa) będzie musiała odprowadzić podatek dochody od osób prawnych od zwróconych kwot...
 2. Czy w sytuacji otrzymania kwoty uzyskanej z funduszu remontowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, właściciele lokali winni wykazywać kwotę otrzymaną jako dochód i odprowadzić od niej podatek, zgodnie z obowiązującą danego właściciela skalą podatkową...
 3. Czy zakup od Gminy niezabudowanego gruntu przyległego, który stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie stanowił z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym Wspólnoty jedną nieruchomość, jest opodatkowany podatkiem VAT w skali 23%, czy też 8% – jak dla sprzedaży lokali mieszkalnych na rynku wtórnym...

We własnym stanowisku w sprawie Wspólnota w odniesieniu do pytania pierwszego wskazała, , będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy, ponieważ, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód ten nie został przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), która określa zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

W myśl art. 14 ustawy o własności lokali, na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 5. wynagrodzenie członków zarządu i zarządcy.

W myśl art. 3 ww. ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej: Ustawa, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Z art. 7 ust. 2 Ustawy, wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy, przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, niewymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej, czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób.

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty (bądź są wpłacane do kasy), bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód.

Zatem uiszczane zaliczki przez członków Wspólnoty, na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, czy też innych kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym w tym na fundusz remontowy, stanowią dla Wspólnoty przychód w dacie ich otrzymania.

W tym kontekście środki gromadzone przez właścicieli lokali mieszkalnych zawsze będą przychodami Wspólnoty, a kwestia ewentualnej możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego dotyczy dochodów, które jak wskazano powyżej stanowią wynik różnicy pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b Ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie (...).

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa Ustawy należy rozumieć:

 • znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:
  1. dźwigi osobowe i towarowe,
  2. aparaty do wymiany ciepła,
  3. kotłownie i hydrofornie wbudowane,
  4. klatki schodowe,
  5. strychy, piwnice, komórki,
  6. balkony, loggie,
  7. garaże,
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:
  1. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,
  2. kotłownie i hydrofornie wolno stojące,
  3. osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:
  1. zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  2. rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
  3. sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
  4. budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
  5. budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
  6. inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody podmiotów, o których mowa w tym przepisie otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wpłaty właścicieli lokali mieszkalnych Wspólnoty, na fundusz remontowy należy uznać za środki z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, aby jednak móc skorzystać z przedmiotowego zwolnienia konieczne jest ich przeznaczenie i wydatkowanie na cele związane z tymi zasobami. Zgodnie bowiem z treścią art. 17 ust. 1a ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Odpowiadając zatem na pytanie sformułowane we wniosku, należy stwierdzić, że przekazanie środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym na rzecz członków Wspólnoty w celu nabycia przez nich własności przyległego gruntu, nie będzie spełniało warunku wydatkowania na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy, konsekwentnie Wspólnota będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości wypłaconych środków pieniężnych z funduszu remontowego, stosownie do brzmienia art. 25 ust. 4 Ustawy, zgodnie z którym, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym – podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.