ITPB2/415-333/13/IB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy zwrócone Wnioskodawcy środki pieniężne z funduszu remontowego są dochodem i należy ten dochód ująć w zeznaniu podatkowym za 2012 rok, czy może zwrócone środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu ponieważ były to środki, które Wnioskodawca wpłacał w ramach opłat czynszowych na fundusz remontowy do spółdzielni mieszkaniowej, a pochodziły one z Jego pracy zarobkowej i były opodatkowane podatkiem dochodowym w latach poprzednich?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2013 r. (data wpływu 20 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z funduszu remontowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie .

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od czerwca 2009 r. Wnioskodawca zajmuje lokal mieszkalny i garaż. Początkowo lokale znajdowały się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Wnioskodawca dysponował spółdzielczym własnościowym prawem do każdego z nich. Odprowadzał czynsz określony przez spółdzielnię. W ramach czynszu co miesiąc płacił składkę na fundusz remontowy (był to jeden z dokładnie określonych i wyodrębnionych składników czynszu), oddzielną na mieszkanie, oddzielną na garaż. Lokale w naszych blokach były systematycznie wykupywane przez właścicieli i w sierpniu 2010 r. ostatni lokal z zasobów spółdzielni został aktem notarialnym przekazany właścicielowi. Od tego momentu (31 sierpnia 2012 r.) nieruchomość została wyłączona z zasobów spółdzielni i powstała wspólnota mieszkaniowa. Zarządcą wspólnoty została ta sama spółdzielnia mieszkaniowa. Podczas pierwszego zebrania wspólnoty mieszkaniowej prezes spółdzielni poinformował właścicieli, że dla ich bloków („w tym bloku Wnioskodawcy”) był prowadzony odrębny fundusz remontowy. Na koncie tego funduszu zebrała się pewna kwota, którą prezes obiecał przelać na konto nowoutworzonej wspólnoty. Tak się jednak nie stało, ponieważ jak się okazało w świetle obowiązującego prawa takie przekazanie środków pieniężnych nie mogło nastąpić. Konsekwencją tego było to, że w styczniu 2012 r. Wnioskodawca otrzymał dwa pisma ze spółdzielni mieszkaniowej, obydwa z dnia 25 stycznia 2012 r. Z pism wynikało, że kwota funduszu została podzielona pomiędzy poszczególnych właścicieli lokali we wspólnocie.

W piśmie pierwszym dotyczącym mieszkania spółdzielnia informowała Wnioskodawcę, że dokonała rozliczenia nadwyżki kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz pozostałych środków funduszu remontowego. Z rozliczenia wynikało, że pozostałe na koncie Wnioskodawcy środki funduszu remontowego wynoszą 282,60 zł, a nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi -92,80 zł. W wyniku rozliczenia pozostało 189,80 zł. W związku z powyższym spółdzielnia poprosiła o przesłanie numeru konta bankowego celem dokonania przelewu lub złożenie podania o przekazanie na rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej należnych środków z zarachowaniem na poczet wniesienia zaliczki na użytkowany lokal.

W piśmie drugim dotyczącym garażu spółdzielnia informowała Wnioskodawcę, że dokonała rozliczenia nadwyżki kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości od dnia 01.01.2010 do dnia 31.08.2010 r. oraz pozostałych środków funduszu remontowego. Z rozliczenia wynikało, że pozostałe na koncie Wnioskodawcy środki funduszu remontowego wynoszą 80,50 zł, a nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi -26,43 zł. W wyniku rozliczenia pozostało 54,07 zł. I w tym przypadku spółdzielnia poprosiła o przesłanie numeru konta bankowego celem dokonania przelewu lub złożenie podania o przekazanie na rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej należnych środków z zarachowaniem na poczet wniesienia zaliczki na użytkowany lokal.

Ponieważ Wnioskodawca przekazał spółdzielni numer konta bankowego w dniu 1 lutego 2012 r. na Jego konto wpłynęło 243,87 zł (189,80+54,07). Z pozostałych na „Jego koncie” środków funduszu remontowego potrącone zostały koszty utrzymania nieruchomości w wysokości 119,23 zł (92,80+26,43).

W dniu 26 lutego 2013 r. pracownik spółdzielni mieszkaniowej dostarczył Wnioskodawcy dwie informacje PIT-8C wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową. Jedna z nich dotyczyła mieszkania a druga garażu. W pozycji nr 34 ww. informacji zostało wpisane „zwrot nadwyżki z nieruchomości”. W pozycji nr 35 dotyczącej mieszkania została wpisana kwota 282,60 zł, natomiast w informacji dotyczącej garaży w pozycji nr 35 został wpisana kwota 80,50 zł, czyli łącznie 363,10 zł natomiast na konto zostało przelane tylko 243,87 zł.

Środki pieniężne wykazane w informacjach PIT-8C wystawionych przez spółdzielnię (choć inna kwota niż przelana na konto Wnioskodawcy) były wpłacane przez Wnioskodawcę jako składka do funduszu remontowego i gromadzone przez spółdzielnię na oddzielnym koncie. Konta funduszu remontowego nie zasilały żadne inne środki tylko środki ze składek mieszkańców na fundusz remontowy. Po zawiązaniu się wspólnoty środki pieniężne zostały zwrócone wszystkim właścicielom lokali według ich udziałów w zależności od odprowadzonych składek. Każdy z właścicieli otrzymał indywidualne rozliczenie ze spółdzielni. Dodatkowo u każdego z właścicieli środki, które zostały na koncie funduszu remontowego zostały pomniejszone o koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Do wniosku Wnioskodawca załączył:

  1. Pismo spółdzielni mieszkaniowej z dnia 25 stycznia 2012 r. (rozliczenie dot. mieszkania).
  2. Pismo spółdzielni mieszkaniowej z dnia 25 stycznia 2012 r. (rozliczenie dot. garażu).
  3. Informacja PIT-8C (dot. mieszkania).
  4. Informacja PIT-8C (dot. garażu).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zwrócone Wnioskodawcy środki pieniężne z funduszu remontowego są dochodem i należy ten dochód ująć w zeznaniu podatkowym za 2012 rok, czy może zwrócone środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu ponieważ były to środki, które Wnioskodawca wpłacał w ramach opłat czynszowych na fundusz remontowy do spółdzielni mieszkaniowej, a pochodziły one z Jego pracy zarobkowej i były opodatkowane podatkiem dochodowym w latach poprzednich...

Zdaniem Wnioskodawcy ponieważ zwrócone środki pieniężne były środkami, które wpłacał w ramach opłat czynszowych na fundusz remontowy do spółdzielni mieszkaniowej, pochodziły z Jego pracy zarobkowej i były opodatkowane podatkiem dochodowym w latach poprzednich, nie podlegają ponownemu opodatkowaniu, a więc nie należy ich ujmować w zeznaniu podatkowym PIT za rok 2012.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna IBPBI1/1/415-303/12/MK z dnia 22 czerwca 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Jak wynika z treści art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w związku z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej otrzymał od spółdzielni mieszkaniowej rozliczenie funduszu remontowego (dotyczące mieszkania oraz garażu) i zwrot części środków pieniężnych, które wpłacał w ramach opłat czynszowych na ten fundusz w spółdzielni mieszkaniowej. Konto funduszu remontowego zasilały wyłącznie środki ze składek mieszkańców. Po zawiązaniu się wspólnoty środki pieniężne zostały zwrócone wszystkim właścicielom lokali według ich udziałów w zależności od odprowadzonych składek. Dodatkowo u każdego z właścicieli środki, które zostały na koncie funduszu remontowego zostały pomniejszone o koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Wobec ww. okoliczności faktycznych nie sposób zatem uznać, iż w związku z dokonanym na rzecz Wnioskodawcy zwrotem części środków pieniężnych wpłacanych w ramach opłat czynszowych na fundusz remontowy, u Wnioskodawcy powstaje przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie należy ich uwzględniać w zeznaniu podatkowym za 2012 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.