IPTPB1/4511-532/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika
IPTPB1/4511-532/15-2/APinterpretacja indywidualna
 1. fundusz remontowy
 2. przychód
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „X” (dalej jako: Spółdzielnia, Wnioskodawca) zamierza przeprowadzić w posiadanych zasobach mieszkaniowych inwestycję związaną z przebudową instalacji gazowej.

Do chwili złożenia wniosku w budynkach Spółdzielni funkcjonuje instalacja ogrzewania wody gazem, ponadto do instalacji przyłączone są również kuchenki gazowe. Inwestycja ma być prowadzona w budynkach z lat 70-tych ubiegłego wieku. Konieczność przeprowadzenia inwestycji wynika z braku dostępu i możliwości kontroli pionów instalacji gazowej w ramach rocznych przeglądów i zaleceń pokontrolnych uprawnionych służb. Do tej pory funkcjonująca w budynkach instalacja gazowa umieszczona została w tzw. zamkniętych szachtach, bez możliwości swobodnego do niej dostępu. Istnieje jednocześnie pilna potrzeba remontu instalacji z uwagi na bezpieczeństwo lokatorów, a także dostosowania do wymogów stawianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Generalny remont obecnej instalacji wiązałby się z koniecznością dobudowy indywidualnych przewodów kominowych w miejsce obecnie funkcjonujących grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych oraz zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej. Ponadto remont musiałby być prowadzony poprzez pomieszczenia łazienek i kuchni lokatorów, powodując w wielu z nich zniszczenia i konieczność kosztownych prac remontowych.

Z powyżej wskazanych względów ekonomicznych podjęto decyzję, że inwestycja polegała będzie na usunięciu instalacji gazowej zastąpieniu jej instalacją elektryczną o zwiększonej mocy dla zasilania urządzeń odbiorczych w postaci przepływowych podgrzewaczy wody w łazienkach oraz grzewczych urządzeń odbiorczych w kuchniach.

Ponieważ obowiązkiem Spółdzielni względem lokatorów jest minimalizacja uciążliwości związanych z realizacją robót remontowych i zapewnienie maksimum bezpieczeństwa, w związku z prowadzoną inwestycją lokatorzy będą zmuszeni do wymiany grzewczych urządzeń gazowych (kuchenki gazowe oraz gazowe podgrzewacze wody) na urządzenia elektryczne.

W przewidzianych w Regulaminach zasadach Spółdzielnia zobowiązana będzie do zwrotu z funduszu remontowego określonych kwot na pokrycie wydatków związanych z koniecznością dostosowania się przez lokatorów do odbioru nowego nośnika energii. Konieczność taka wynika z okoliczności związanych z ogólnym zarządem nieruchomością, w tym w szczególności z planowanych remontów zasobów mieszkaniowych w zakresie dostarczanych do budynków mediów. Zgodnie z regulaminem Spółdzielni, jeżeli konieczność poniesienia wydatków przez lokatora nie wynika z jego inicjatywy, ale z czynności podejmowanych przez Spółdzielnię w ramach ogólnego zarządu nieruchomością (np. zmiany medium grzewczego wymuszającego na użytkownikach mieszkań wymianę urządzeń odbiorczych) może zachodzić konieczność zrefundowania z funduszu remontowego, do określonej wysokości, poniesionych przez lokatorów wydatków.

Ze względów bezpieczeństwa lokatorów Spółdzielnia pełniła będzie szczegółowy nadzór nad zainstalowaniem urządzeń odbiorczych w celu ich odpowiedniego i bezpiecznego funkcjonowania oraz prawidłowego działania całej instalacji.

Lokatorami, którym przysługiwała będzie częściowa refundacja będą zarówno osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie oraz własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jak i prawo odrębnej własności lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawiania informacji PIT-8C z tytułu refundacji z funduszu remontowego dokonywanej w związku z prowadzoną inwestycją...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie będzie zobowiązany do wystawiania informacji PIT-8C na rzecz lokatorów z tytułu dokonanych refundacji.

Uzasadniając powyższe stanowisko należy w pierwszej kolejności wskazać na podstawę prawną obowiązku wystawiania informacji PIT-8C, wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Z kolei w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 następuje przykładowe wyliczenie przychodów z tzw. innych źródeł.

Istota sprawy polega więc na ustaleniu, czy dokonywany przez Spółdzielnię z funduszu remontowego zwrot kosztów ponoszonych przez lokatorów w związku z prowadzoną przez Spółdzielnię inwestycją w zasobach mieszkaniowych stanowił będzie dla lokatorów przysporzenie stanowiące przychód z tzw. innych źródeł.

Przez lokatorów Wnioskodawca rozumie przy tym zarówno osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie oraz własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jak i prawo odrębnej własności lokalu.

Poruszane we wniosku kwestie były już wielokrotnie przedmiotem analizy organów interpretacyjnych.

Ostatecznie w interpretacjach ogólnych: z dnia 17 marca 2009 r., Nr DD3/033/33/KDJ/09/209 oraz będącej uzupełnieniem powyższej, interpretacji z dnia 10 października 2013 r., Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-93536/13, Minister Finansów uznał, że w zakresie konsekwencji podatkowych lokatorzy, którym przysługują zarówno spółdzielcze lokatorskie oraz własnościowe prawo do lokalu, jak i lokatorzy, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, powinni być traktowani w analogiczny sposób.

Ponadto, zgodnie z powyższymi interpretacjami, wydatkowanie funduszy utworzonych przez spółdzielnie, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. Jednocześnie wskazano, że otrzymana przez lokatora refundacja od spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego nie stanowi przychodu z tzw. innych źródeł, ale jest jedynie zwrotem wydatków. Przedmiotowy zwrot wydatków jest natomiast obojętny podatkowo dla lokatora, gdyż w takim przypadku lokator otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych wydatków na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej.

Spółdzielnia stoi na stanowisku, że na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego nie będzie zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C lokatorom z tytułu dokonywanej częściowej refundacji kosztów poniesionych przez lokatorów w związku z prowadzoną przez Spółdzielnię inwestycją.

W ocenie Wnioskodawcy, spełnione zostały bowiem trzy podstawowe i kluczowe przesłanki przemawiające za brakiem obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

 1. Spółdzielnia dokonuje częściowej refundacji z funduszu remontowego. W „Regulaminie tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego oraz remontowego funduszu celowego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „X” oraz w „Regulaminie określającym obowiązki spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie naprawy lokali oraz rozliczeń z użytkownikami lokali zwalniającymi lokale” określono, że fundusz remontowy może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów koniecznych napraw obciążających użytkownika lokalu (tj. napraw w rozumieniu odpowiedniego obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw lokali i rozliczeń z użytkownikami lokali zwalniającymi lokale), jeżeli konieczność dokonania takich napraw wynika z okoliczności związanych z ogólnym zarządem nieruchomością, w tym w szczególności z przeprowadzonych lub planowanych przez Spółdzielnię remontów zasobów mieszkaniowych lub wprowadzania zmian w rodzaju dostarczanych do budynku mediów. Decyzja o przeznaczeniu funduszu na powyższy cel i wysokość maksymalnej kwoty refundacji leży po stronie Zarządu Spółdzielni prowadzącego gospodarkę funduszem remontowym. Ponadto, w katalogu koniecznych napraw, w rozumieniu przedmiotowego Regulaminu znajdują się wszelkie roboty mające na celu utrzymanie lokali we właściwym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, w tym remonty, wymiany poszczególnych elementów, urządzeń, instalacji służących do wyłącznego korzystania z poszczególnych lokali i ich konserwacja, obciążających użytkownika lokalu, jeżeli konieczność takich napraw wynika z okoliczności związanych z ogólnym zarządem nieruchomością, w tym w szczególności z przeprowadzanych lub planowanych przez Spółdzielnię remontów zasobów mieszkaniowych lub wprowadzania zmian w rodzaju dostarczanych do budynków mediów, które mogą być, w razie podjęcia takiej decyzji przez Zarząd Spółdzielni, finansowane do określonej wysokości z funduszu remontowego. Otrzymywane więc przez lokatorów zwroty wydatków z funduszu remontowego nie będą stanowiły przysporzeń powodujących powstanie przychodów z tzw. innych źródeł. Uznanie zwrotu lokatorom wydatków z funduszu remontowego za neutralne podatkowo zdarzenie, niegenerujące przychodu po stronie lokatorów, potwierdzone zostało również w orzecznictwie sądowym. Przykładowo w wyroku NSA z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1506/11, Sąd zwrócił uwagę, że „częściowy zwrot wydatków poniesionych na wymianę okien (sprawa dotyczyła w tym przypadku zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej) nie jest innym źródłem przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., nie wykazuje bowiem cech przysporzenia majątkowego po stronie podatnika. Stanowi natomiast formę realizacji ciążącego na spółdzielniach mieszkaniowych obowiązku. Właściciel lokalu mieszkalnego otrzymuje w takim przypadku zwrot poniesionych samodzielnie wydatków”. NSA w przedmiotowym wyroku słusznie zwrócił również uwagę na regulacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przede wszystkim na obowiązki lokatorów uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali oraz nieruchomości wspólnych, które to obowiązki wykonują poprzez wnoszenie opłat (art. 4 ust. 4). Podobne stanowisko przedstawione zostało w wyrokach NSA z 25 października 2011 r., sygn. akt II FSK 789/10 oraz z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1264/11. Przedstawione orzeczenia stały się przyczynkiem do wydania przez Ministra Finansów wspomnianej powyżej interpretacji ogólnej. Warto również przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 r., Nr ILPB2/415-199/14-4/ES, w której organ wskazał na istotne z punktu widzenia Spółdzielni wymogi regulowania zdarzeń skutkujących koniecznością zwrotu poniesionych przez lokatorów wydatków w Regulaminach wydawanych w oparciu o statut spółdzielni: „Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub niebędących członkami spółdzielni, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.” W przedstawionym przez Spółdzielnię zdarzeniu przyszłym, częściowy zwrot z funduszu remontowego wydatków poniesionych przez lokatorów w związku z koniecznością wymiany lub modernizacji odbiorników grzewczych oraz ich dostosowania dla potrzeb zasilania z nowego medium, tj. nowej instalacji elektrycznej o zwiększonej mocy (jako zdarzenia przewidzianego w Regulaminie Spółdzielni skutkującego obowiązkiem częściowego zwrotu z funduszu remontowego) bez wątpienia nie będzie stanowił przysporzenia majątkowego skutkującego powstaniem przychodu z tzw. innych źródeł, a co za tym idzie Spółdzielnia nie będzie zobowiązana do wystawiania z tego tytułu informacji PIT-8C. Przeciwnie, zwrot z funduszu remontowego będzie służył pokryciu powstających po stronie lokatora, niektórych kosztów spowodowanych czynnościami Spółdzielni, mieszczącymi się w ramach ogólnego zarządu nieruchomością, których poniesienie przez niego będzie konieczne dla zachowania aktualnego stanu lokalu, tj. zapewnienia możliwości podgrzania wody lub możliwości przygotowywania posiłków (wymiana urządzeń grzewczych, czy kuchennych na urządzenia dostosowane do nowego medium energii). Co więcej, pokrycie kosztów nastąpi z funduszu remontowego, który tworzony jest między innymi na ten cel z odpisów wnoszonych przez lokatorów.
 2. Konieczność przeprowadzenia inwestycji polegającej na usunięciu instalacji gazowej i zastąpieniu jej instalacją elektryczną podyktowana została istotnymi, uzasadnionymi zewnętrznie przyczynami, tj.:
  • przede wszystkim wymogami bezpieczeństwa samych lokatorów - z rocznych przeglądów budynków w zakresie instalacji gazowej i zaleceń pokontrolnych wynika obowiązek Spółdzielni wymiany instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, a ponadto Spółdzielnia zobowiązana jest do zachowania szczególnej dbałości o instalacje, w tym instalacje gazowe,
  • wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności art. 61 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.), które nakładają na zarządcę obiektu obowiązki w zakresie usuwania stwierdzonych uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a także katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z § 141 przytoczonego aktu prawnego, zabrania się stosowania grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych oraz zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej. Ponadto, zgodnie z § 171, grzewcze urządzenia gazowe, takie jak: kotły ogrzewcze, grzejniki wody przepływowej, niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia, o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe,
  • względami ekonomicznymi - dostosowanie się do wymogów prawnych, o których mowa powyżej. Konieczność przeprowadzenia generalnej modernizacji pionów z instalacją gazową, dobudowania indywidualnych kanałów spalinowych i wentylacyjnych, ale także konieczność partycypowania w kosztach generalnych remontów łazienek i kuchni lokatorów w związku z licznymi wyburzeniami oraz pracami budowalnymi, byłyby nieefektywne ekonomicznie. Zasilanie urządzeń odbiorczych energią elektryczną o zwiększonej mocy wraz z częściową refundacją poniesionych przez lokatorów kosztów wymiany lub modernizacji urządzeń odbiorczych, będzie zdecydowanie mniej kosztowne i bardziej efektywne finansowo. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, konieczność jej przeprowadzenia oraz fakt, że zwrot lokatorom części poniesionych kosztów w wyniku podobnych zdarzeń wynika bezpośrednio z Regulaminów Spółdzielni, w ocenie Wnioskodawcy nie będzie można tu mówić o powstaniu u nich przysporzenia skutkującego obowiązkiem wystawianie informacji PIT-8C przez Spółdzielnię.
 3. Dokonywana przez Spółdzielnię częściowa refundacja poniesionych przez lokatorów kosztów dotyczyć będzie zarówno lokatorów, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie oraz własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jak i prawo odrębnej własności lokalu. Mając na uwadze przytoczone wcześniej interpretacje ogólne Ministra Finansów bez znaczenie pozostanie jakim kategoriom lokatorów wypłacana będzie refundacja z funduszu remontowego; istotne będzie, że zwrot dokonywany będzie z funduszu remontowego prowadzonego przez Spółdzielnię z odpisów lokatorów posiadających prawa lokatorskie, własnościowe, a także odrębną własność lokali oraz będzie następstwem zdarzenia powodującego obowiązek częściowej refundacji, przewidzianego w obowiązujących w Spółdzielni Regulaminach.

Mając na uwadze powyżej przedstawione argumenty, Spółdzielnia stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C lokatorom (osobom fizycznym) z tytułu dokonanych na ich rzecz częściowych zwrotów z funduszu remontowego w związku z ponoszonymi przez lokatorów wydatkami dotyczącymi prowadzonej przez Spółdzielnię inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

Z kolei zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółdzielnia zamierza przeprowadzić w posiadanych zasobach mieszkaniowych inwestycję polegającą na usunięciu instalacji gazowej i zastąpieniu jej instalacją elektryczną o zwiększonej mocy dla zasilania urządzeń odbiorczych w postaci przepływowych podgrzewaczy wody w łazienkach oraz grzewczych urządzeń odbiorczych w kuchniach. Ponieważ obowiązkiem Spółdzielni względem lokatorów jest minimalizacja uciążliwości związanych z realizacją robót remontowych i zapewnienie maksimum bezpieczeństwa, w związku z prowadzoną inwestycją lokatorzy będą zmuszeni do wymiany grzewczych urządzeń gazowych (kuchenki gazowe oraz gazowe podgrzewacze wody) na urządzenia elektryczne. W przyjętych regulaminach Spółdzielnia zobowiązuje się do zwrotu z funduszu remontowego określonych kwot na pokrycie wydatków związanych z koniecznością dostosowania się przez lokatorów do odbioru nowego nośnika energii. Lokatorami, którym przysługiwała będzie częściowa refundacja będą zarówno osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie oraz własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jak i prawo odrębnej własności lokalu.

W myśl postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1 ustawy).

Osoby dysponujące spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 11 ustawy).

Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy.

W związku z tym, skoro wszystkie grupy mieszkańców (lokatorów) nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego Spółdzielni, to stwierdzić należy, że dokonywany częściowy zwrot wydatków związany z inwestycją dotyczącą przebudowy instalacji gazowej, finansowany z funduszu remontowego nie będzie stanowił dla lokatorów przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia dla tych osób informacji PIT-8C o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.