IBPBII/1/415-558/14/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zwrócone środki z funduszu remontowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lipca 2014 r. (wpływ do Biura – 4 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu środków z funduszu remontowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu środków z funduszu remontowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ze Spółdzielni (Wnioskodawcy) wydzieliła się wspólnota mieszkaniowa na zasadach art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z tym wydzieleniem i przeprowadzoną inwentaryzacją Spółdzielnia Mieszkaniowa chce się rozliczyć z odchodzącymi członkami z tytułu wniesionych kwot na fundusz remontowy i w tym zakresie podjęła stosowne uchwały ustrojowe. Środki gromadzone były na funduszu remontowym Spółdzielni. Spółdzielnia prowadziła osobną ewidencję tych środków dla tej nieruchomości bez odrębnego konta bankowego. Na dzień powstania wspólnoty fundusz remontowy wykazuje saldo dodatnie. Po rozliczeniu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości powstało saldo ujemne. W związku z tym Spółdzielnia zamierza kwotę zwrotu z funduszu remontowego pomniejszyć o wynik eksploatacji i kwoty te przekazać konkretnym osobom. Na skutek zwrotu tych środków może powstać przychód i zatem Wnioskodawca może być zobowiązany do odprowadzenia podatku i sporządzenia informacji PIT-8C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z mającym nastąpić przez Spółdzielnię zwrotem części środków pieniężnych wpłacanych w ramach opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy przez osoby, które utworzyły wspólnotę mieszkaniową na zasadach z art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych...

Zdaniem Spółdzielni nie będzie ona zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

W tej sprawie istnieją różne interpretacje indywidualne prezentowane ze stanu faktycznego opisanego jak wyżej. Między innymi w swojej indywidualnej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach znak IBPB II/1/415-547/13/MCZ uznał, że spółdzielnia jest zwolniona od sporządzania informacji PIT-8C. Są także stanowiska odmienne, co uzasadnia ten wniosek o indywidualną interpretację z zapytania jak w tym wniosku podane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jak wynika z treści art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z powyższej przywołanych przepisów wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Z treści wniosku wynika, że ze Spółdzielni wydzieliła się wspólnota mieszkaniowa na zasadach określonych w art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z tym wydzieleniem i przeprowadzoną inwentaryzacją Spółdzielnia Mieszkaniowa chce się rozliczyć z odchodzącymi członkami z tytułu wniesionych kwot na fundusz remontowy i w tym zakresie podjęła stosowne uchwały. Środki gromadzone były na funduszu remontowym Spółdzielni. Spółdzielnia prowadziła osobną ewidencję tych środków dla danej nieruchomości, bez odrębnego konta bankowego. Na dzień powstania wspólnoty fundusz remontowy wykazuje saldo dodatnie. Po rozliczeniu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości powstało saldo ujemne. W związku z tym Spółdzielnia zamierza kwotę zwrotu z funduszu remontowego pomniejszyć o wynik eksploatacji i kwoty te przekazać konkretnym osobom.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że jeżeli rozliczenie kwot wynikających z utworzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową funduszu remontowego po pomniejszeniu o wynik eksploatacji (tj. po rozliczeniu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości – z wniosku wynika bowiem, że Spółdzielnia Mieszkaniowa chce się rozliczyć z odchodzącymi członkami z tytułu wniesionych kwot na fundusz remontowy) dotyczy wyłącznie kwot faktycznie wpłacanych przez ww. osoby na fundusz remontowy, to kwoty zwrócone tym osobom (jako różnica pomiędzy wpłaconymi przez nich kwotami na fundusz remontowy a rozliczonymi) nie powodują przysporzenia majątkowego a tym samym przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, kwoty, które zostaną wypłacone przez Wnioskodawcę z tytułu rozliczenia funduszu remontowego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem brak jest podstaw do wystawienia tym osobom informacji PIT-8C.

Zgodnie bowiem z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do wskazanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że interpretacja ta wydana została w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.