IBPB2/415-1048/08/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w sytuacji zwrotu członkom spółdzielni oraz osobom niebędącym jej członkami kosztów wymiany stolarki okiennej i remontów balkonów powstaje przychód po stronie tych osób?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 03 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu członkom spółdzielni i osobom niebędącym jej członkami wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i remontów balkonów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2008r. do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu członkom spółdzielni i osobom niebędącym jej członkami wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i remontów balkonów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Członkowie Spółdzielni mieszkaniowej oraz osoby nie będące jej członkami wnoszą opłaty na fundusz remontowy. Uzyskane przychody pokrywają koszty zaplanowanych remontów w tym zwroty kosztów z tytułu wymiany stolarki okiennej oraz remontów balkonów. Wymienione powyżej prace, członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące jej członkami mogą wykonać, po wcześniejszym uzyskaniu zgody i określeniu warunków wykonania przez Spółdzielnię, samodzielnie na własny koszt. Następnie zgłaszają wykonanie Spółdzielni, a wyliczona częściowa kwota (wg zasad określonych w przepisach wewnętrznych) zostaje im zwrócona ( w ramach zatwierdzonych planów).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji opisanej we wniosku członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące jej członkami uzyskują przychód z innych źródeł, a co za tym idzie, czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia dla nich informacji PIT–8C...

Zdaniem wnioskodawcy Spółdzielnia nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C. W świetle bowiem obowiązujących przepisów, częściowy zwrot (refundacja) z funduszu remontowego kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej – dla członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami nie stanowi przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z kolei zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatkowej za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Wskazany przez ustawodawcę w art. 20 ust. 1 ww. ustawy katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera on jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do innych źródeł. Z uwagi na to, iż w zwolnieniach przedmiotowych brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku kwoty, jakie spółdzielnia mieszkaniowa wypłaca lokatorom tytułem refundacji części kosztów przez nich poniesionych z tytułu wymiany stolarki okiennej oraz remontów balkonów, przyjąć należy, iż zwrócone kwoty podlegają opodatkowaniu.

W konsekwencji powyższych przepisów należy stwierdzić, iż kwota refundacji wypłaconych przez Spółdzielnię z tego tytułu jest źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mimo, iż Spółdzielnia dokonuje zwrotu z funduszu remontowego, który w całości finansowany jest ze składek członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami, to otrzymany od Spółdzielni zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym powstał przychód. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż z chwilą przekazania na fundusz remontowy składek przez członków, składki te tworzą przychód Spółdzielni, którym odtąd dysponuje ona jako samoistny podatnik. Członkowie Spółdzielni otrzymują zatem środki finansowe z rachunku innego podmiotu, z dochodów tego podmiotu.

W świetle zapisu art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art.20 ust.1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu karbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Na Spółdzielni, która dokonała zwrotu poniesionych wydatków remontowych ciąży zatem obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi, oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu, w terminie i na zasadach określonych w art. 42a ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.