IBPB-2-1/4511-251/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy Spółdzielnia dokonując zwrotu zgromadzonych na funduszu remontowym ww. nieruchomości środków pieniężnych na rzecz właścicieli lokali (osób fizycznych) położonych w obrębie tych nieruchomości w związku z powstaniem Wspólnot Mieszkaniowych i wypowiedzeniem sprawowania zarządu tymi nieruchomościami Spółdzielni, powinna wystawić tym podmiotom PIT-8C w roku następnym za rok 2015? Czy Spółdzielnia wypłacając nadwyżkę zgromadzoną na eksploatacji poszczególnych nieruchomości na rzecz właścicieli lokali położonych w obrębie tych nieruchomości (osób fizycznych) w związku z powstaniem Wspólnot Mieszkaniowych i wypowiedzeniem sprawowania zarządu tymi nieruchomościami, powinna wystawić tym podmiotom PIT-8C w roku następnym za rok 2015?
IBPB-2-1/4511-251/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. fundusz remontowy
  2. przychody z innych źródeł
  3. przychód
  4. spółdzielnie mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 23 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 7, 9 i 10 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu środków z funduszu remontowego oraz nadwyżki na eksploatacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu środków z funduszu remontowego oraz nadwyżki na eksploatacji.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 26 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-1-3/4510-135/15/PC, IBPB-2-1/4511-251/15/BD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 7 września 2015 r. (uiszczenie brakującej opłaty) oraz 9 i 10 września 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółdzielnia Mieszkaniowa) na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych tworzy fundusz remontowy. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

W dniu 15 grudnia 2014 r. właściciele lokali mieszkalnych i lokali garażowych nieruchomości położonych w miejscowości K., na zwołanych zebraniach powołali Wspólnoty Mieszkaniowe, tj.: Wspólnotę Mieszkaniową „Z”, Wspólnotę Mieszkaniową „Y” oraz Wspólnotę Mieszkaniową Obozowa „X”. Powyższe nieruchomości znajdowały się w zarządzie Wnioskodawcy (Spółdzielni Mieszkaniowej) do 31 grudnia 2014 r. Równocześnie został powołany przez ww. nowoutworzone Wspólnoty nowy zarządca, tj. Agencja (...). Zgodnie z powyższym Spółdzielnia z dniem 1 stycznia 2015 r. przestała zarządzać ww. nieruchomościami. Ustanowiony przez Wspólnoty Mieszkaniowe Zarządca na zlecenie Wspólnot 03 marca 2015 r. zwrócił się do Wnioskodawcy (Spółdzielni Mieszkaniowej) o dokonanie rozliczenia nadwyżki jaka powstała na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości i rozliczenie nadwyżki jaka powstała na eksploatacji poszczególnych nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż Wspólnota nie posiada kompetencji w zakresie reprezentowania właścicieli lokali w zakresie przysługujących im ewentualnych roszczeń o rozliczenie wpłat na fundusz remontowy nieruchomości dokonanych w okresie gdy Zarządcą nieruchomości była Spółdzielnia Mieszkaniowa (Wnioskodawca), zarząd Spółdzielni wskazał, iż z wnioskiem o rozliczenie powinien wystąpić właściciel lokalu. Wnioski właścicieli lokali położonych w miejscowości K. o rozliczenie funduszu remontowego wpłynęły do Spółdzielni 25 maja 2015 r. Środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym ww. nieruchomości na dzień 15 grudnia 2014 r. stanowiły następujące kwoty: „Z” posiada nadwyżkę w wysokości 39.719,51 zł; „Y” posiada nadwyżkę w wysokości 59.893,78 zł; a „X” posiada nadwyżkę w wysokości 65.814,01 zł.

W chwili obecnej brak jest przepisów prawnych obligujących Spółdzielnię Mieszkaniową do zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości na rzecz właścicieli lokali, którzy utworzyli Wspólnoty Mieszkaniowe i wypowiedzieli sprawowanie zarządu tymi nieruchomościami Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z powyższym zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawcy) zwrócił się 25 maja 2015 r. do Rady Nadzorczej z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Członków w zakresie podjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków uchwały o zwrocie na rzecz właścicieli lokali objętych Wspólnotą Mieszkaniową „Z”, „Y” i „X” nadwyżki zgromadzonej na funduszu remontowym tych nieruchomości.

Zgodnie z art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ww. ustawy. W wyniku powyższego, na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiła nadwyżka wpływów nad kosztami czyli wystąpiło saldo dodatnie, które dla poszczególnych nieruchomości kształtowało się następująco: „Z” posiada nadwyżkę w wysokości 6.588,92 zł; „Y” posiada nadwyżkę w wysokości 2.689,95 zł; a „X” posiada nadwyżkę w wysokości 6.958,62 zł. Powyższe nadwyżki, Spółdzielnia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych powinna rozliczyć w roku następnym. Z uwagi na to, iż powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnia chce rozliczyć nadwyżki na eksploatacji z poszczególnymi właścicielami lokali nowopowstałych Wspólnot Mieszkaniowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
  1. Czy Spółdzielnia dokonując zwrotu zgromadzonych na funduszu remontowym ww. nieruchomości środków pieniężnych na rzecz właścicieli lokali (osób fizycznych) położonych w obrębie tych nieruchomości w związku z powstaniem Wspólnot Mieszkaniowych i wypowiedzeniem sprawowania zarządu tymi nieruchomościami Spółdzielni, powinna wystawić tym podmiotom PIT-8C w roku następnym za rok 2015...
  2. Czy Spółdzielnia wypłacając nadwyżkę zgromadzoną na eksploatacji poszczególnych nieruchomości na rzecz właścicieli lokali położonych w obrębie tych nieruchomości (osób fizycznych) w związku z powstaniem Wspólnot Mieszkaniowych i wypowiedzeniem sprawowania zarządu tymi nieruchomościami, powinna wystawić tym podmiotom PIT-8C w roku następnym za rok 2015...

Zdaniem Wnioskodawcy, z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe. Opisane powyżej Wspólnoty Mieszkaniowe powstały na zasadach określonych w art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W świetle powyższego zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w związku ze złożonymi przez właścicieli lokali wnioskami o zwrot zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości niewykorzystanych środków pieniężnych, przedłożył Walnemu Zgromadzeniu Członków, stosowny projekt uchwały. Spółdzielnia prowadziła osobną ewidencję tych środków dla każdej nieruchomości zarówno w zakresie funduszu remontowego jak i dla eksploatacji, bez odrębnego konta bankowego. Kwoty zgromadzone na funduszu remontowym i eksploatacji pochodzą wyłącznie z wpłat dokonywanych przez poszczególnych właścicieli lokali. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy zwrot tych środków nie powoduje przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu. Tym samym zwracane środki nie są przychodem w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji kwoty te wypłacone przez Spółdzielnię z tytułu funduszu remontowego i z tytułu eksploatacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Brak więc jest podstaw do wystawienia tym osobom informacji PIT-8C.

Wnioskodawca na poparcie swojego stanowiska przywołał interpretację indywidualną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Jak wynika z treści art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.) spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonywać zwrotu środków zgromadzonych na funduszu remontowym oraz nadwyżki na eksploatacji.

Wobec ww. okoliczności należy uznać, iż dokonany przez Spółdzielnię zwrot środków zgromadzonych na funduszu remontowym i na eksploatacji – jako nadwyżki nad wniesionymi przez poszczególnych właścicieli lokali wpłatami a poniesionymi kosztami – nie będzie rodził po stronie tych osób przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie u nich przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści wniosku wynika bowiem, że Wnioskodawca chce się rozliczyć z właścicielami lokali w związku z powstaniem Wspólnot Mieszkaniowych. W konsekwencji kwoty wypłacone ww. osobom nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a na Wnioskodawcy – Spółdzielni Mieszkaniowej nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.