IBPB-1-3/4510-401/15/JKT | Interpretacja indywidualna

Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodów tej części kosztów działalności brygady remontowej, które dotyczą wykonanych przez nią remontów we własnych zasobach mieszkaniowych obciążających Fundusz remontowy?
IBPB-1-3/4510-401/15/JKTinterpretacja indywidualna
 1. fundusz remontowy
 2. wspólnota mieszkaniowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących wykonywanych remontów we własnych zasobach mieszkaniowych obciążających Fundusz remontowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących wykonywanych remontów we własnych zasobach mieszkaniowych obciążających Fundusz remontowy.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia mieszkaniowa działa zgodnie z normami prawnymi zawartymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutem spółdzielni prowadzona jest przez spółdzielnię działalność w zakresie:

 1. gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
 2. działalności inwestycyjnej,
 3. nabywania potrzebnych jej terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste,
 4. działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 5. prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
 6. prowadzi działalność inwestycyjną,
 7. może nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
 8. może prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

Jako rok podatkowy spółdzielnia od początku jej powstania przyjęła rok kalendarzowy.

Spółdzielnia posiada Regulamin tworzenia i wykorzystania Funduszu remontowego, który dotyczy remontów zasobów mieszkaniowych.

Spółdzielnia tworzy Fundusz remontowy na zasoby mieszkaniowe i garaże, nie tworzy odpisów na lokale użytkowe.

Realizując zadania statutowe spółdzielnia w miarę potrzeb i zgodnie z planami remontowymi zatwierdzanymi przez Radę Nadzorczą prowadzi prace remontowe zasobów mieszkaniowych. Koszty remontów obciążają fundusz remontowy, który Spółdzielnia utworzyła w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Fundusz remontowy tworzony jest z odpisów, które zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zaliczane są do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wysokość odpisów corocznie ustalana jest uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni. W oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółdzielnia odpis na fundusz remontowy zalicza do kosztów podatkowych w okresie sprawozdawczym, w którym odpis został dokonany (100% odpisu na konto rodzajowe zespołu „4” - Dz. B poz. VII ( pozostałe koszty rodzajowe) rachunku zysków i strat. Kwota odpisu jest składnikiem opłaty eksploatacyjnej wnoszonej przez osobę zamieszkującą lokal. Dla realizacji zadań określonych w § 3 i § 4 Statutu.

Spółdzielnia realizuje zadania remontowe zgodnie z obowiązującym Regulaminem w następujący sposób:

 1. Remonty zasobów mieszkaniowych wykonywane są firmami zewnętrznymi. Faktury wystawione przez firmy zewnętrzne za wykonane prace remontowe obciążają bezpośrednio fundusz remontowy z pominięciem ewidencji na kontach kosztowych zespołu „4” i przy wyliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
 2. Remonty zasobów mieszkaniowych wykonywane są przez własną brygadę remontową składającą się z zatrudnionych w Spółdzielni pracowników. Brygada remontowa wykonuje prace na rzecz działalności eksploatacyjnej i prace remontowe obciążające fundusz remontowy. Podział świadczonych usług odbywa się na podstawie zleceń. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółdzielnia prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych na kontach zespołu „4” i „5”.

Koszty rozliczane - zespołu „5” dotyczące brygady remontowej obejmują koszty związane z zatrudnieniem, organizacją stanowiska pracy, materiałami zużytymi. Koszty te na podstawie zleceń rozliczane są za okresy miesięczne na działalność eksploatacyjną (konserwacje) i na fundusz remontowy (remonty). Obciążenie funduszu remontowego kosztami usług wykonywanych przez własną brygadę remontową ewidencjonowane jest za pośrednictwem kont pozabilansowego zespołu 7 - koszt własny obrotów wewnętrznych i przychody obrotów wewnętrznych.

Zapisy księgowe:

Odpis na FR (100% odpisu za każdy miesiąc obrachunkowy)

Wn 451 (odpis FR) Ma 490 (rozliczenie kosztów)

Wn (501 - budynki mieszkalne lub 507 - garaże ) analitycznie na poszczególne budynki Ma 856 (Fundusze specjalne - FR)

Sporządzając roczne wyliczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu Spółdzielnia nie uwzględnia przychodów Funduszu remontowego, jak i kosztów obciążających Fundusz. Powyższe wątpliwości dotyczą okresu od 2010 do 2015 (okres, za który Spółdzielnia może złożyć korektę CIT-8 i wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku jeżeli nieprawidłowo interpretuje przepisy prawa podatkowego w zakresie kosztów finansowanych z Funduszu remontowego wykonywanych we własnym zakresie).

Remonty finansowane odpisami na Fundusz remontowy dotyczą wyłącznie budynków mieszkalnych i polegają na utrzymaniu zasobów w należytym stanie niezagrażającym bezpieczeństwu i są to prace budowlane, ślusarskie, dekarskie, hydrauliczne, elektryczne, zgodnie z Planem remontów uchwalonym przez Radę Nadzorczą po uprzednim przeglądzie technicznym budynków.

Prace te wykonywane są każdego roku obrachunkowego do wysokości zgromadzonych środków na koncie Funduszu remontowego. Pokrycie kosztów remontu następuje każdego roku ze środków Funduszu remontowego niezależnie od rodzaju wykonawstwa (własnymi siłami, czy przez firmę zewnętrzną).

W celu ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielnia wyodrębnia:

 1. Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które rozliczane są bez wynikowo, w ten sposób, że różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwiększa odpowiednio przychody lub koszty tej gospodarki w roku następnym. Różnica ta nie wpływa na wynik finansowy w postaci zysku lub straty (jest przedmiotem rozliczeń międzyokresowych) i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 2. Koszty i przychody działalności gospodarczej (pożytki i inne przychody z najmów, dzierżaw terenu, reklam), podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, której wynik po opodatkowaniu stanowi nadwyżkę bilansową podlegającą podziałowi na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Koszty i przychody z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi i pozostała działalność operacyjna (koszty i przychody finansowe, pozostałe koszty i przychody operacyjne), której wynik po opodatkowaniu stanowi nadwyżkę bilansową podlegającą podziałowi na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodów tej części kosztów działalności brygady remontowej, które dotyczą wykonanych przez nią remontów we własnych zasobach mieszkaniowych obciążających Fundusz remontowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, postępuje on prawidłowo co wynika z zasad tworzenia funduszu remontowego, który to zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 6 ust. 3) tworzony jest z odpisów, które zgodnie z ww. ustawą zaliczane są do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Przepis powyższy, koresponduje z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiąc o obowiązku tworzenia funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej i wskazując, że odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” ale zgodnie z interpretacją ogólną Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 Ministra Finansów z 5 marca 2008 r. zdaniem MF przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć między innymi: znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażeniem technicznym jak np. dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie, hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże, pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych. W związku z tym, odpisy Spółdzielni dokonane na Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych stanowią koszt uzyskania przychodów dla spółdzielni mieszkaniowej w oparciu o art. 16 ust 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dlatego brak jest podstaw prawnych do ponownego zaliczania do nich tej części, które dotyczą remontów wykonanych przez własną brygadę remontową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Ponadto, zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych uzależnione jest od tego, czy nie mieści się on w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, który zawiera art. 16 ust 1 updop.

Wskazać należy, że stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.

Powyższy przepis dotyczy podstawowych odpisów i wpłat na poczet funduszy, jeżeli:

 1. obowiązek lub możliwość ich tworzenia określają odrębne ustawy, tj. musi istnieć akt prawny (ustawa), który określa obowiązek, ewentualnie możliwość utworzenia przez podatnika danego funduszu,
 2. w ustawie tej musi znaleźć się zapis, że odpisy i wpłaty na ten fundusz stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia tworzy Fundusz remontowy na zasoby mieszkaniowe i garaże, nie tworzy odpisów na lokale użytkowe. W oparciu o art. 6 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Fundusz ten tworzony jest z odpisów, które zgodnie z ww. ustawą zaliczane są do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Spółdzielnia odpis na Fundusz remontowy zalicza do kosztów podatkowych w okresie sprawozdawczym, w którym odpis został dokonany. Spółdzielnia realizuje zadania remontowe zgodnie z obowiązującym Regulaminem w następujący sposób: remonty zasobów mieszkaniowych wykonywane są firmami zewnętrznymi i przez własną brygadę remontową składającą się z zatrudnionych w Spółdzielni pracowników. Brygada remontowa wykonuje prace na rzecz działalności eksploatacyjnej i prace remontowe obciążające fundusz remontowy. Podział świadczonych usług odbywa się na podstawie zleceń.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części kosztów działalności brygady remontowej, które dotyczą wykonywanych przez nią remontów we własnych zasobach mieszkaniowych obciążających Fundusz remontowy.

Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.), zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są:

 • fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
 • fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie (§ 2 ww. przepisu).

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm., dalej: „usm”), celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Z art. 4 usm wynika, że członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 41 usm, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

 1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4;
 2. ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 usm, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższy przepis koresponduje zatem z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop, stanowiąc o obowiązku tworzenia funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej i wskazując, że odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Z nazwy funduszu remontowego wynika, że środki tego funduszu są przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontów budynków i innych obiektów zaliczanych do zasobów mieszkaniowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” w kontekście omawianego przypadku, oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. Natomiast, „zasób” to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem. Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

W związku z faktem, że jak wskazano powyżej ww. ustawa nie zawiera definicji wyżej przytoczonych pojęć, przyjąć należy, że zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zatem, przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego, funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki jak np.: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci,
 4. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

Uwzględniając przedstawiony zakres pojęcia „zasoby mieszkaniowe” należy stwierdzić, że odpisy na fundusz remontowy, dokonane od lokali mieszkalnych, stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop.

Skoro jednak odpisy te stanowią koszty uzyskania przychodów Spółdzielni, brak jest podstaw prawnych do ponownego zaliczenia do nich tej ich części, które dotyczą wykonanych przez własną brygadę remontów.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Podkreślenia wymaga, że interpretacja zawiera ocenę stanowiska Spółki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego w związku z czym, Organ nie odniósł się do zawartych w stanie faktycznym wniosku sposobów dokonywania zapisów na kontach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

fundusz remontowy
IBPB-1-1/4510-102/15/BK | Interpretacja indywidualna

wspólnota mieszkaniowa
ITPB3/4510-261/15/KK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.