IBPB-1-3/4510-359/15/TS | Interpretacja indywidualna

Czy sfinansowanie z funduszu remontowego wydatków na realizację przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych związanych z uzyskaniem dofinansowania nie spowoduje dla Spółdzielni utraty zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44
IBPB-1-3/4510-359/15/TSinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja unijna
 3. fundusz remontowy
 4. spółdzielnie mieszkaniowe
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy sfinansowanie z funduszu remontowego wydatków na realizację wymienionych we wniosku przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych związanych z uzyskaniem dofinansowania, spowoduje utratę zwolnienia przedmiotowego i w konsekwencji konieczność opodatkowania dochodu Spółdzielni w części wydatkowanej na ten cel z funduszu remontowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy sfinansowanie z funduszu remontowego wydatków na realizację wymienionych we wniosku przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych związanych z uzyskaniem dofinansowania, spowoduje utratę zwolnienia przedmiotowego i w konsekwencji konieczność opodatkowania dochodu Spółdzielni w części wydatkowanej na ten cel z funduszu remontowego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (dalej również jako: „Spółdzielnia”, „Wnioskodawca”) planuje podjąć działania zmierzające do uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Opis Działania 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego”. Celem działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa, w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.

Wnioskodawca planuje osiągnąć cele działania przez realizację następujących przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych:

 • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych, ciągach piwnicznych i piwnicach,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie stropów piwnic,
 • izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż energooszczędnego oświetlenia,
 • częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne (OZE) wraz podłączeniem dodatkowego, nowego źródła czynnika cieplnego z OZE do istniejącego węzła kompaktowego,
 • montaż (budowa) kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby co i cwu w miejsce obecnie funkcjonujących wymiennikowi grupowych i wdrożenie systemu zarządzania energią,
 • montaż podzielników kosztów na cele centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych.

Planowane przedsięwzięcia związane z remontem, modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych będą miały wymiar kompleksowy zgodny z art. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów (Dz.U. z 2014 r., poz. 712).

Powyższe działania Spółdzielnia planuje realizować w ramach istniejącego funduszu remontowego tworzonego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przeznaczonego na remont zasobów mieszkaniowych. Wnioskodawca uważa również, że z funduszu remontowego, w ramach realizacji całego przedsięwzięcia, mogą być finansowane takie wydatki jak: koszty wykonania audytów energetycznych, koszty projektów budowlano-wykonawczych, koszt świadectw energetycznych, koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, koszty zarządzania projektem, studium wykonalności projektu. W tym celu właściwy organ statutowy spółdzielni zatwierdzi nowy regulamin lub rozszerzy obecny określający zasady gospodarowania funduszem remontowym, zakres prac, sposób finansowania prac i inne niezbędne zagadnienia umożliwiające Spółdzielni realizację celu działania i otrzymania z tego tytułu dofinansowania. Wnioskodawca zaznaczył, że w budynkach, które zostaną poddane poprawie efektywności energetycznej, zamieszkują właściciele lokali mieszkalnych niebędący członkami spółdzielni, członkowie spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali. Spółdzielnia nadmieniła, że prowadzi ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości zgodnie z art. 4 ust. 41 pkt 2 ww. ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sfinansowanie z funduszu remontowego wydatków na realizację przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych związanych z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Opis Działania 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego” takich jak:

 • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych, ciągach piwnicznych i piwnicach,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie stropów piwnic,
 • izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż energooszczędnego oświetlenia,
 • częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne (OZE) wraz z podłączeniem dodatkowego, nowego źródła czynnika cieplnego z OZE do istniejącego węzła kompaktowego,
 • montaż (budowa) kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby co i cwu w miejsce obecnie funkcjonujących wymiennikowi grupowych i wdrożenie systemu zarządzania energią
 • montaż podzielników kosztów na cele centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, jak również: koszty wykonania audytów energetycznych, koszty projektów budowlano-wykonawczych, koszt świadectw energetycznych, koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, koszty zarządzania projektem, studium wykonalności projektu,

spowoduje utratę zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji konieczność opodatkowania dochodu Spółdzielni w części wydatkowanej na ten cel z funduszu remontowego...

Zdaniem Spółdzielni, tworzy ona fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w oparciu o przepisy art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawowy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spoczywa na członkach spółdzielni, właścicielach lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobach niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali. Na mocy art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w powiązaniu z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a odpis ten obciąża koszty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, które stanowią koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższymi przepisami, kosztem podatkowym jest sam odpis na fundusz remontowy w momencie jego tworzenia, a nie wydatek z funduszu remontowego w dacie jego poniesienia. Ponadto, Spółdzielnia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 korzysta ze zwolnienia przedmiotowego dla dochodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi pod warunkiem przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Wszystkie wydatki, które Wnioskodawca planuje ponieść z funduszu remontowego są ściśle związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych i modernizacyjnych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, utworzony przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mogą być wykorzystywane na ww. zadania.

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawierają pierwotnych regulacji art. 6 ust. 5, które określały modernizację jako trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku lub lokalu, zwiększające wartość użytkową budynku lub lokalu. W obecnym stanie prawnym koszty modernizacji i ulepszeń budynków mieszkalnych i innych obiektów zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych obciążają fundusz remontowy i traktowane są jako bieżące remonty. Nie zwiększają one już wartości początkowej budynków i innych obiektów zaliczanych do gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym Spółdzielnia uważa, że sfinansowanie z funduszu remontowego wydatków na realizację przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych związanych z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Opis Działania 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego” takich jak:

 • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych, ciągach piwnicznych i piwnicach,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie stropów piwnic,
 • izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż energooszczędnego oświetlenia,
 • częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne (OZE) wraz z podłączeniem dodatkowego, nowego źródła czynnika cieplnego z OZE do istniejącego węzła kompaktowego,
 • montaż (budowa) kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby co i cwu w miejsce obecnie funkcjonujących wymiennikowi grupowych i wdrożenie systemu zarządzania energią,
 • montaż podzielników kosztów na cele centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych,
 • jak również: koszty wykonania audytów energetycznych, koszty projektów budowlano- wykonawczych, koszt świadectw energetycznych, koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, koszty zarządzania projektem, studium wykonalności projektu,

nie spowoduje utraty zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie wystąpi konieczność opodatkowania dochodu Spółdzielni w części wydatkowanej na ten cel z funduszu remontowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Przepisy updop nie zawierają definicji „gospodarki” i „zasobów mieszkaniowych”, zatem należy w tym zakresie zastosować wykładnię językową.

Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka” oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, uzasadnione jest twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, składają się wpływy z opłat (zaliczek) pobieranych od właścicieli oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (zaliczek) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe” nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy natomiast rozumieć:

 • budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki - doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),
 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne (lub inne urządzenia zapewniające ich funkcjonowanie).

Wyliczone wyżej obiekty służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i utrzymaniu zasobów mieszkaniowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółdzielnia sfinansuje z funduszu remontowego szereg wydatków na realizację przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Do wspomnianych wydatków należą:

 • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych, ciągach piwnicznych i piwnicach,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, docieplenie stropów piwnic,
 • izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż energooszczędnego oświetlenia,
 • częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne (OZE) wraz z podłączeniem dodatkowego, nowego źródła czynnika cieplnego z OZE do istniejącego węzła kompaktowego,
 • montaż (budowa) kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby co i cwu w miejsce obecnie funkcjonujących wymiennikowi grupowych i wdrożenie systemu zarządzania energią,
 • montaż podzielników kosztów na cele centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych,
 • wykonanie audytów energetycznych, projektów budowlano-wykonawczych oraz świadectw energetycznych.

Wymienione powyżej wydatki niewątpliwie spełniają definicję „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, gdyż ich poniesienie (a w konsekwencji wykonanie wymienionych przedsięwzięć) będzie działaniem mającym na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym jak i pozostałymi pomieszczeniami i urządzeniami wchodzącymi w skład budynku mieszkalnego, lub znajdującymi się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiającymi im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniającymi jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Do powyższych wydatków zaliczyć także należy te, które nazwać można „kosztami obsługi projektu”, czyli:

 • przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu,
 • zarządzania projektem,
 • studium wykonalności projektu.

Spółdzielnia poniesie powyższe koszty obsługi projektu nie ze względu na sam ten projekt, lecz ze względu na realizację przedsięwzięć stanowiących gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Innymi słowy, realizacja projektu (a co za tym idzie, również koszty z nią związane) nie jest przeprowadzana dla samego projektu jako takiego, lecz dla pozyskania środków na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, którymi są te wymienione enumeratywnie we wniosku przez Spółdzielnię. Pozyskanie funduszy z dotacji jest bowiem uzależnione od uprzedniego przeprowadzenia prac, które z owej dotacji zostaną później, po zrealizowaniu projektu, dofinansowane.

Reasumując, sfinansowanie z funduszu remontowego wydatków na realizację przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych związanych z uzyskaniem dofinansowania nie spowoduje dla Spółdzielni utraty zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop i nie wystąpi konieczność opodatkowania dochodu w części wydatkowanej na ten cel z funduszu remontowego

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.