DD3/033/286/OBQ/13/RD-2947/14 | Interpretacja indywidualna

Czy użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymujący zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej ze środków funduszu remontowego nieruchomości, którego wpływy pochodzą z opłat za mieszkania uzyskują „przychód z innych źródeł” oraz czy w ślad za tym Spółdzielnia ma obowiązek sporządzać dla nich informacje PIT-8C?
DD3/033/286/OBQ/13/RD-2947/14interpretacja indywidualna
  1. fundusz remontowy
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  3. stolarka okienna
  4. zwrot nakładów
  5. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 20 stycznia 2009 r. Nr IBPB II/1/415-62/08/TK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 10 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowaną ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 125, poz. 873) spółdzielnia mieszakninowa tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. artykułem 41 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję wszystkich wpływów i wydatków funduszu remontowego. Jedną z pozycji tych wydatków stanowi częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej. Wysokość należnej lokatorowi kwoty z tytułu wymiany stolarki wynosi 20% kosztu wymiany okien wyliczonego wg kalkulacji własnej Wnioskodawcy zatwierdzonej przez Zarząd. Wyliczona kwota zostaje zwrócona lokatorowi pod warunkiem regularnego wnoszenia opłat za użytkowanie lokalu przez ostatnie 12 miesięcy i braku zaległości w opłatach, ponieważ wpływy funduszu remontowego uzależnione są od terminowego wpłacania należności za użytkowanie lokali, w tym należnej opłaty na fundusz remontowy nieruchomości. Wypłacona lokatorowi kwota z tytułu wymiany stolarki okiennej stanowi zatem zwrot pewnej części środków finansowych wpłacanych na fundusz remontowy nieruchomości. Wnioskodawca wystawia lokatorom informację PIT-8C, w której kwalifikuje wpłaconą kwotę jako „przychody w innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Lokatorzy twierdzą, że wystawianie informacji PIT-8C jest zbędne i żądają interpretacji indywidualnej wydanej przez właściwy organ podatkowy.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymujący zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej ze środków funduszu remontowego nieruchomości, którego wpływy pochodzą z opłat za mieszkania uzyskują „przychód z innych źródeł” oraz czy w ślad za tym Wnioskodawca ma obowiązek sporządzać dla nich informacje PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku sporządzać informacji PIT-8C. W świetle bowiem obowiązujących przepisów częściowy zwrot ze środków funduszu remontowego nieruchomości kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla użytkowników mieszkań przychodu z „innych źródeł”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jako uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawca podaje następujące argumenty:

  1. zwrot części poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej nie jest świadczeniem nieodpłatnym, ponieważ użytkownicy lokali mają obowiązek dokonywania wpłat na fundusz remontowy, z którego środków następuje zwrot poniesionych przez nich wkładów,
  2. wpłaty na fundusz remontowy dokonywane przez użytkowników lokali pochodzą z ich dochodów, które już raz były opodatkowane,
  3. zakwalifikowanie wpłaconych kwot do „przychodów z innych źródeł” i wystawienie informacji PIT-8C spowoduje opodatkowanie tych przychodów różnymi stawkami podatkowymi (19%, 30%, 40%) w zależności od tego, do którego progu podatkowego zostaną zakwalifikowane dochody użytkowników lokali w rocznym rozliczeniu podatkowym,
  4. w okresie istnienia „ulgi remontowej” kwoty wypłacone lokatorom przez Spółdzielnię z tytułu wymiany stolarki okiennej pomniejszały wydatki remontowe objęte ulgą. Po zlikwidowaniu „ulgi remontowej” treść art. 20 ustawy nie zmieniła się, w związku z czym brak jest podstaw prawnych do zaliczania wpłat z tytułu częściowego zwrotu wydatków remontowych do „przychodów z innych źródeł”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez lokatorów (posiadających odrębną własność lokalu lub osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali czy też spółdzielcze własnościowe prawa do lokali), nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C w odniesieniu do dokonanych zwrotów.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2009 r. Nr IBPB II/1/415-62/08/TK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.