DD3/033/261/CRS/13/RD-1263691/13 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
DD3/033/261/CRS/13/RD-1263691/13interpretacja indywidualna
  1. fundusz remontowy
  2. płatnik
  3. spółdzielnie mieszkaniowe
  4. zwrot nakładów
  5. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2011 r. Nr ILPB2/415-892/11-4/TR, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 29 sierpnia 2011 r., uzupełnionym w dniu 2 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków płatnika, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 17 listopada 2011 r. Nr ILPB2/415-892/11-2/TR, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku nastąpiło w terminie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, nieruchomością wspólną w nieruchomościach zarządzanych przez Wnioskodawcę są m.in. stropy pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami wraz z izolacją i podłożem pod posadzką. Zdarza się, że elementy te ulegają uszkodzeniu i w związku z tym, iż stanowią one nieruchomość wspólną, koszty naprawienia tych uszkodzeń powinny być pokryte w ramach funduszu remontowego danej nieruchomości. Na fundusz ten, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązani są świadczyć członkowie spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Często jednak użytkownicy lokali, w których uległa uszkodzeniu posadzka lub sufit (dolna część stropu), za zgodą Wnioskodawcy naprawiają powstałe szkody we własnym zakresie (wynajmując do tego firmę lub wykonują naprawę osobiście) i następnie występują do Wnioskodawcy o zwrot poniesionych nakładów. Zwrot nakładów dokonywany jest w oparciu o kosztorys powykonawczy (zaakceptowany przez Wnioskodawcę, gdy roboty wykonuje firma lub sporządzony przez spółdzielnię, gdy użytkownik wykonał roboty osobiście), z uwzględnieniem robót dotyczących części wspólnej nieruchomości i do wysokości tychże robót, które powinny być wykonane w ramach funduszu remontowego danej nieruchomości.

W związku z faktem, iż strop oraz podłoże pod posadzką są częścią wspólną nieruchomości, remont uszkodzonego podłoża lub stropu powinien być sfinansowany z funduszu remontowego danej nieruchomości, utworzonego z wpłat (zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) użytkowników lokali w tejże nieruchomości, niezależnie od tego czy są oni członkami spółdzielni i posiadają spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, czy nie są członkami, ale posiadają prawo odrębnej własności lokalu (właściciele) lub przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zatem zwrot nakładów za naprawę podłoża lub sufitu we własnym zakresie może dotyczyć użytkownika lokalu, który jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej i posiada spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, czy nie jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej, ale posiada prawo odrębnej własności lokalu (właściciel) lub przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwoty zwrócone użytkownikom lokali, wyliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (zaakceptowanego lub sporządzonego przez Wnioskodawcę), za naprawę podłoża lub sufitu, które powinny być naprawione w ramach funduszu remontowego danej nieruchomości, na który wnoszą wpłaty stosownie do udziału w nieruchomości, stanowią dla tychże użytkowników przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i czy w związku z powyższym Wnioskodawca powinien wystawić, zgodnie z art. 42a ww. ustawy, informację o wysokości przychodów, tj. PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty stanowiące zwrot nakładów poniesionych na naprawę podłoża lub sufitu, która to naprawa powinna być sfinansowana z funduszu remontowego danej nieruchomości, wypłacone użytkownikom lokali, którymi są osoby wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w oparciu o kosztorys powykonawczy, nie są przychodami z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiać informacji o wysokości przychodów – PIT-8C.

Powyższe wynika z faktu, że na podstawie wewnętrznych uregulowań zniszczone elementy stanowią część wspólną nieruchomości. Jeżeli zatem konieczna jest naprawa tychże części wspólnych, powinna ona być sfinansowana z funduszu remontowego danej nieruchomości, w tworzeniu którego biorą udział użytkownicy wymienieni w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i którym dokonywany jest zwrot poniesionych wydatków. Jeśli zatem użytkownik lokalu wykonuje ww. roboty we własnym zakresie, czy to zlecając te czynność firmie, czy wykonując je osobiście, a następnie w oparciu o kosztorys powykonawczy jest szacowana wartość robót, które powinny być wykonane i sfinansowane z funduszu remontowego, i na tej podstawie dokonuje się zwrotu poniesionych nakładów użytkownikowi, to kwota ta nie może być uznana za przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż tenże użytkownik bierze udział w finansowaniu tej naprawy poprzez wnoszone, stosownie do udziału w nieruchomości wspólnej, wpłaty na fundusz remontowy nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za:
  • prawidłowe – w części odnoszącej się do osób, które w momencie dokonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • nieprawidłowe – w części odnoszącej się do osób, które w momencie dokonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały odrębną własność lokali.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność remontu uszkodzonego podłoża lub stropu dokonanego nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na remont uszkodzonego podłoża lub stropu przez właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C w odniesieniu do dokonanych zwrotów.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2011 r. Nr ILPB2/415-892/11-4/TR, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość w części odnoszącej się do osób, które w momencie dokonania we własnym zakresie remontów posiadały odrębną własność lokali.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.