Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz remontowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie, czy dochód uzyskany od właścicieli garażu będących mieszkańcami nie podlega opodatkowaniu gdyż jest traktowany jako uzyskany z gospodarki mieszkaniowej i tym samym korzysta ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Dopuszczalne jest przeznaczenie - na podstawie uchwały właścicieli lokali - nadwyżki środków pieniężnych z tytułu uiszczonych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu (art. 15 ust. 1 WłLokU), na zasilenie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej (wyr. SN z 26 stycznia 2011 r., sygn. akt II CSK 358/10). Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 września 2013 r. (sygn. akt I ACA 571/13) „ Wprawdzie o wydatkach na remonty i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej wspomina się jedynie w WłLokU przy ogólnym, przykładowym wyliczeniu zasadniczych kosztów składających się na koszty zarządu nieruchomością wspólną, nie ma jednak wątpliwości, że właściciele lokali mogą utworzyć tzw. fundusz remontowy na podstawie uchwały wspólnoty ”. W tym kontekście należy przytoczyć art. 6 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który definiuje fundusz remontowy. Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwia dokonywanie odpisów i wpłaty na fundusz remontowy jako koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo zapis ten posługuje się wyłącznie pojęciem „ lokalu ” bez wskazania przeznaczenia tego lokalu, co oznacza, iż każdy odpis na fundusz remontowy również właścicieli lokali niemieszkalnych może być traktowany jako koszt uzyskania przychodu. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Bk 70/12) „ W myśl zaś art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lokalem jest zarówno lokal mieszkalny jak też lokal o innym przeznaczeniu - a zatem również lokal użytkowy.
2018
14
mar

Istota:
Czy możliwe jest dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Dopuszczalne jest przeznaczenie - na podstawie uchwały właścicieli lokali - nadwyżki środków pieniężnych z tytułu uiszczonych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu (art. 15 ust. 1 WłLokU), na zasilenie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej (wyr. SN z 26 stycznia 2011 r. II CSK 358/10). Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 24 września 2013 r. (I ACA 571/13) „ Wprawdzie o wydatkach na remonty i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej wspomina się jedynie w WłLokU przy ogólnym, przykładowym wyliczeniu zasadniczych kosztów składających się na koszty zarządu nieruchomością wspólną, nie ma jednak wątpliwości, że właściciele lokali mogą utworzyć tzw. fundusz remontowy na podstawie uchwały wspólnoty ”. W tym kontekście należy przytoczyć art. 6 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który definiuje fundusz remontowy. Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwia dokonywanie odpisów i wpłaty na fundusz remontowy jako koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo zapis ten posługuje się wyłącznie pojęciem „ lokalu ” bez wskazania przeznaczenia tego lokalu, co oznacza, że każdy odpis na funduszu remontowym również właścicieli lokali niemieszkalnych może być traktowany jako koszt uzyskania przychodu. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 20 kwietnia 2012 r. (I SA/Bk 70/12) „ W myśl zaś art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lokalem jest zarówno lokal mieszkalny jak też lokal o innym przeznaczeniu - a zatem również lokal użytkowy.
2018
27
sty

Istota:
Czy uzyskanie od Elektrociepłowni zwrotu części poniesionych przez Spółdzielnię kosztów w ramach zawartej umowy, który w całości zasili fundusz remontowy Spółdzielni, spowoduje utratę zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji konieczność opodatkowania dochodu Spółdzielni otrzymanego od Elektrociepłowni, jako zwrot części poniesionych nakładów na budowę instalacji c.w.u.?
Fragment:
W związku z powyższymi przepisami, kosztami podatkowymi jest sam odpis na fundusz remontowy w momencie jego tworzenia, a nie wydatek z funduszu remontowego w dacie jego poniesienia. Ponadto Spółdzielnia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 korzysta ze zwolnienia przedmiotowego dla dochodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi pod warunkiem przeznaczenia ich na cel związany z utrzymaniem tych zasobów. Wszystkie wydatki, które Spółdzielnia planuje ponieść z funduszu remontowego na ww. inwestycję są ściśle związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zatem uzyskanie zwrotu części poniesionych kosztów od Elektrociepłowni na realizację c.w.u. w zasobach naszej Spółdzielni, który w całości zasili gospodarkę zasobami mieszkaniowymi (fundusz remontowy Spółdzielni) nie spowoduje utraty zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie wystąpi konieczność opodatkowania Spółdzielni z tytułu uzyskanej od Elektrociepłowni kwoty, która to kwota zmniejszy nakłady na wykonanie instalacji c.w.u., i jednocześnie zmniejszy obciążenie lokatorów z tego tytułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
8
gru

Istota:
W zakresie powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu przekazania przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz wspólnoty mieszkaniowej środków pochodzących z rozliczenia wpływów funduszu remontowego
Fragment:
Spółdzielnia zamierza przekazać wspólnocie środki pochodzące z wpływów funduszu remontowego. W tym celu Spółdzielnia zebrała oświadczenia poszczególnych właścicieli lokali w nieruchomości, w których wyrażają oni zgodę na przekazanie środków finansowych wynikających z rozliczenia wpłat na fundusz remontowy nieruchomości na konto wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa uzyskane środki przeznaczy na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. W opinii tut. Organu, kwestię przekazania przez Spółdzielnię Mieszkaniową środków pochodzących z rozliczenia funduszu remontowego na rzecz wydzielonej wspólnoty mieszkaniowej należy rozpatrywać w kontekście konieczności dokonania korekty uzyskanych uprzednio przychodów, a nie w kontekście analizy, czy przekazanie niewykorzystanego funduszu remontowego wspólnocie mieszkaniowej będzie podlegać zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Za nieprawidłowe zatem należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że kwota niewykorzystanych środków pieniężnych (nadwyżka) na funduszu remontowym, którą Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza przekazać wspólnocie mieszkaniowej, korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, gdyż jak wskazano powyżej, przekazanie nadwyżek - uprzednio zaliczonych do przychodów Spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 updop) - powinno skutkować zmniejszeniem uprzednio wykazanych przychodów.
2016
26
lis

Istota:
Czy przekazanie środków funduszu remontowego w kwocie 25002,01 zł. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej powoduje po stronie Spółdzielni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie oraz powyższe unormowania prawne należy stwierdzić, że przekazanie wspólnocie mieszkaniowej środków niewykorzystanego funduszu remontowego, z którymi związane były odpisy na fundusz remontowy obciążające koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, skutkuje wyłączeniem z tychże kosztów wartości przekazanych środków z uwagi na ich wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem funduszu remontowego. Środki funduszu remontowego są bowiem przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontów budynków i innych obiektów zaliczanych do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Przedmiotowa sytuacja nie spowoduje jednak w konsekwencji powstania przychodu do opodatkowania, lecz zmniejszenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi rzutującymi na wielkość dochodu osiągniętego z tej gospodarki. Odnośnie opisanej we wniosku nadwyżki bilansowej, stanowiącej część środków funduszu remontowego, które Wnioskodawca zamierza przekazać Wspólnocie Mieszkaniowej, wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
2016
29
kwi

Istota:
Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.
Fragment:
(...) fundusz remontowy, przypadających od osób, na rzecz których Spółdzielnia przekształciła to prawo. Osoby, których dotyczy określone powyżej rozliczenie miały nie dokonywać comiesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu, aż kwota będąca różnicą sumy należnych miesięcznych wpłat na fundusz remontowy, przypadających na ten lokal, a kwotą wniesioną przy przekształceniu przekraczającą wartość całkowitych kosztów budowy, będzie większa od zera. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą natomiast sytuacji, w której lokal mieszkalny umową darowizny z dnia 13 stycznia 2014 r. został darowany osobie (synowi), która nadal korzysta z wyżej opisanego uprzywilejowania, tj. obowiązana jest do regulowania wszelkich opłat związanych z otrzymanym lokalem mieszkalnym poza wpłatami na rzecz funduszu remontowego. Tym samym obdarowany właściciel lokalu ponosi mniejsze koszty utrzymania niż pozostali w danej nieruchomości, bowiem Spółdzielnia każdego miesiąca nie pobiera od niego kwot na rzecz funduszu remontowego (w 2015 r. jest to 130,96 zł miesięcznie). W związku z tak przedstawionymi wątpliwościami Wnioskodawcy wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.
2016
26
kwi

Istota:
Czy w sytuacji, gdy wpłaty na wspólny fundusz remontowy na pokrycie kosztów remontu nieruchomości wspólnej - będącej przedmiotem współwłasności - dokonywane są zarówno przez właścicieli lokali mieszkalnych, jak i właścicieli lokali usługowych, zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje od sumy wszystkich wpłat na poczet wspólnego funduszu remontowego?Czy momentem powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, należnego z tytułu środków zgromadzonych na wyodrębnionym funduszu remontowym, jest chwila uruchomienia tych środków w celu sfinansowania remontu, czy też podatek winien być odprowadzany w każdym roku podatkowym?
Fragment:
W rezultacie, gdy po kilku latach zaistnieje potrzeba przeprowadzenia remontu budynku, środki zgromadzone w ramach funduszu remontowego będą znacznie mniejsze, niż wynikałoby z sumy wpłat dokonywanych przez te wszystkie lata. Biorąc pod uwagę fakt, iż budynek jest na ten moment w bardzo dobrym stanie technicznym, w związku z czym najprawdopodobniej nie będzie potrzeby przeprowadzania remontu przez najbliższe kilka lat, opodatkowywanie w każdym roku wpłat dokonywanych na poczet funduszu remontowego pozbawiłoby właścicieli lokali znacznej części ich majątku. Tu należy raz jeszcze podkreślić, iż wpłaty na poczet funduszu remontowego nie stają się z chwilą ich wpłat na fundusz remontowy odrębnym majątkiem wspólnoty, lecz są środkami stanowiącymi cały czas własność właścicieli lokali, którymi wspólnota mieszkaniowa jedynie zarządza. Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy zdarzeniem, w którym powstaje obowiązek podatkowy, powinien być moment uruchomienia środków finansowych z funduszu remontowego z przeznaczeniem na remont budynku. Podatek dochodowy od wpłat dokonywanych na poczet funduszu remontowego nie powinien być natomiast uiszczany w każdym roku podatkowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2016
10
mar

Istota:
Czy sfinansowanie z funduszu remontowego wydatków na realizację przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych związanych z uzyskaniem dofinansowania nie spowoduje dla Spółdzielni utraty zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44
Fragment:
(...) funduszu remontowego... Zdaniem Spółdzielni, tworzy ona fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w oparciu o przepisy art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawowy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spoczywa na członkach spółdzielni, właścicielach lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobach niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali. Na mocy art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w powiązaniu z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a odpis ten obciąża koszty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, które stanowią koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższymi przepisami, kosztem podatkowym jest sam odpis na fundusz remontowy w momencie jego tworzenia, a nie wydatek z funduszu remontowego w dacie jego poniesienia. Ponadto, Spółdzielnia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 korzysta ze zwolnienia przedmiotowego dla dochodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi pod warunkiem przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Wszystkie wydatki, które Wnioskodawca planuje ponieść z funduszu remontowego są ściśle związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
2015
23
gru

Istota:
Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodów tej części kosztów działalności brygady remontowej, które dotyczą wykonanych przez nią remontów we własnych zasobach mieszkaniowych obciążających Fundusz remontowy?
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 4 1 usm, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Zgodnie z art. 6 ust. 3 usm, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Powyższy przepis koresponduje zatem z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop, stanowiąc o obowiązku tworzenia funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej i wskazując, że odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z nazwy funduszu remontowego wynika, że środki tego funduszu są przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontów budynków i innych obiektów zaliczanych do zasobów mieszkaniowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „ zasobów mieszkaniowych ” oraz „ gospodarki zasobami mieszkaniowymi ”.
2015
23
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu na fundusz remontowy związany z zajmowanymi na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa lokalami użytkowymi
Fragment:
Skoro zatem świadczenie na rzecz funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych dotyczy tak samo właścicieli lokali mieszkalnych jak i użytkowych, a ustawa w tym zakresie nie rozróżnia regulacji, to należy uznać, że odpisy na fundusz remontowy dokonywane od lokali użytkowych także mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ”. Ponadto w wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał także, iż zwrot „ zasoby mieszkalne ” użyty w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „(...) obejmuje również „ lokale użytkowe ”. Uwzględniając przedstawiony zakres pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” należy stwierdzić, że odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3 u. s. m., dokonane od lokali użytkowych, stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., ze w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni mieszkaniowej znajdują się lokale użytkowe, zajmowane na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W celu sfinansowania remontów ww. lokali Spółdzielnia zamierza naliczyć odpisy na fundusz remontowy od tych lokali. Mając powyższe na względzie, tworzony przez Spółdzielnię odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2015
20
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.