Fundusz rekultywacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz rekultywacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy odpisy na tak tworzony fundusz rekultywacyjny stanowią koszty uzyskania przychodów (2008 rok i dalej), jeśli Spółka nie ma planu rekultywacji?

Fragment:

(...) rekultywacji. Natomiast wysokość ponoszonych kosztów pozostawiona została uznaniu samego podatnika, który określa limit wydatków na ten cel w sporządzonym na dany rok planie rekultywacji. Wnioskodawca nie posiada planu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, tym samym, nie określił wysokości rocznego odpisu na fundusz rekultywacji. Wobec powyższego, skoro Spółka nie posiada planu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz nie określiła wysokości rocznego odpisu na fundusz rekultywacji, to nie może zaliczyć odpisów na fundusz do kosztów uzyskania przychodów w 2008 r. i następnych, na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedmiotowej sprawie nie ma bowiem możliwości ustalenia kwoty rocznego odpisu, umożliwiającego zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu (...)

2011
1
lip

Istota:

„Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpis na fundusz rekultywacji w granicach kwoty planowanego odpisu na dany rok w planie rekultywacji, skorygowanej o kwotę pozostałości środków tego funduszu na początek roku podatkowego?”

Fragment:

(...) pytanie: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpis na fundusz rekultywacji w granicach kwoty planowanego odpisu na dany rok w planie rekultywacji, skorygowanej o kwotę pozostałości środków tego funduszu na początek roku podatkowego... Zdaniem Spółki zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów na fundusz rekultywacji w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowaną o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego. Jednocześnie, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów zawartymi w piśmie nr PO 3-2317-IP-722-191/98 z dnia 22 maja 1998 roku, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika faktyczne wykonanie rekultywacji odbiega od założeń przyjętych w (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy firma może zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodu tworzoną w takim celu rezerwę w kolejnych latach podatkowych przez okres, w którym eksploatuje składowisko?

Fragment:

(...) stanu na początek roku podatkowego. Zatem podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na fundusz rekultywacji wyłącznie do wysokości limitu, jaki stanowi kwota określona przez niego na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych przy czym limit ten dodatkowo podlega korekcie o kwotę środków funduszu niewykorzystaną w poprzednim roku podatkowym. Wskazany przepis określa jednoznacznie zasady obciążania kosztów uzyskania przychodów odpisami na fundusz rekultywacji utworzony przez podatnika, ustalając precyzyjnie określony ich limit, który może być zaliczony do tych kosztów. Stanowisko Spółki odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw tworzonych w formie funduszu w kolejnych latach podatkowych przez okres w którym eksploatuje składowisko jest prawidłowe , pod warunkiem spełnienia dyspozycji art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego limitu odpisów. (...)

2011
1
cze

Istota:

Należy zgodzić się z argumentami, iż stanowisko prezentowane w wniosku odnośnie pytania nr 3 jest kontynuacją stanowiska dotyczącego pytania nr 2. Zatem nie można tych spraw rozpatrywać oddzielnie. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że stanowisko Spółki odnośnie możliwości utworzenia funduszu rekultywacyjnego oraz zaliczenia odpisów na ten fundusz do kosztów jest prawidłowe pod warunkiem spełnienia dyspozycji art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy dotyczących limitu odpisów

Fragment:

(...) według stanu na początek roku podatkowego. Zatem podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na fundusz rekultywacji wyłącznie do wysokości limitu, jaki stanowi kwota określona przez niego na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych przy czym limit ten dodatkowo korekcie o kwotę środków funduszu niewykorzystaną w poprzednim roku podatkowym. Wskazany przepis określa jednoznacznie zasady obciążania kosztów uzyskania przychodów odpisami na fundusz rekultywacji utworzony przez podatnika, ustalając precyzyjnie określony ich limit, który może być zaliczony do tych kosztów. Odpowiadając na zarzuty Strony należy zgodzić się z argumentami, iż stanowisko prezentowane w wniosku odnośnie pytania nr 3 jest kontynuacją stanowiska dotyczącego pytania nr 2. Zatem nie można tych spraw rozpatrywać oddzielnie. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że stanowisko Spółki odnośnie możliwości utworzenia funduszu rekultywacyjnego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można do kosztów działalności stanowiących koszt uzyskania przychodu zaliczyć naliczenie roczne funduszu na rekultywację w granicach wielkości planowanej bez obowiązku korygowania go o kwotę pozostałości tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego?

Fragment:

(...) roku podatkowego…”). Wskazany przepis określa jednoznacznie zasady obciążania kosztów uzyskania przychodów odpisami na fundusz rekultywacji utworzony przez podatnika, tworząc specyficznie określony ich limit, który może być zaliczony do tych kosztów. Biorąc powyższe pod uwagę wskazuje się, iż stanowisko zawarte przez wnioskodawcę w złożonym wniosku jest nieprawidłowe, bowiem zaliczanie przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego odpisów na fundusz rekultywacji nieokreślonych na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, bądź też w granicach wielkości co prawda planowanej, jednakże bez jednoczesnego korygowania jej o kwotę pozostałości tego funduszu wg stanu na początek roku podatkowego, prowadziłoby do sytuacji, w której Spółka zaliczałaby do kosztów uzyskania przychodów wydatki wyłączone z tej kategorii na mocy postanowień cytowanego art. 16 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak rozliczać w koszty uzyskania przychodów odpisy na fundusz rekultywacji oraz wydatki na rekultywację terenów poeksploatacyjnych?

Fragment:

(...) (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów na fundusz rekultywacji w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowaną o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego. Reasumując - w stanie faktycznym przedstawionym przez Podatnika w zapytaniu – koszt uzyskania przychodów stanowi jedynie odpis na fundusz rekultywacji. Faktycznie poniesione wydatki na rekultywację terenów poeksploatacyjnych nie stanowią natomiast kosztów uzyskania przychodów. (...)