IPPB5/423-383/12-4/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop. Jednocześnie wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2012 r. (data wpływu 15.05.2012 r.) oraz piśmie z dnia 24.05.2012 r. (data wpływu 28.05.2012 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB5/423-383/12-2/AM z dnia 22 maja 2012 r. (data nadania 22.05.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Biuro.

Działalność Wnioskodawcy jako działalność domu kultury jest bardzo szeroka i do jej głównych zadań należy:

  • Edukacja kulturalna młodzieży i wychowywanie jej poprzez sztukę,
  • Tworzenie, dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury,
  • Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród młodzieży,
  • Wzbudzanie zainteresowań młodzieży wiedzą i sztuką,
  • Promocja młodych twórców.

Swoją działalność statutową Wnioskodawca realizuje poprzez prowadzenie systematycznej działalności w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie kółek-klubów zainteresowań, prezentowanie dokonań kulturalnych (koncerty, wystawy, seanse teatralne).

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nadzór nad Instytucją sprawuje Prezydent m. W. za pośrednictwem Biura.

Podstawą finansowania Wnioskodawcy jest dotacja podmiotowa otrzymywana z Biura. Stanowi ona ok 90% przychodów uzyskiwanych w całym roku. Otrzymywana dotacja pokrywa koszty działalności statutowej Instytucji, w tym również wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wpłat dokonanych na PFRON Wnioskodawca w chwili obecnej nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o pdop).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z pokrywaniem wpłat na PFRON z dotacji otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego wpłaty te nie powinny korzystać ze zwolnienia z podatku od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki pokrywane z dotacji podmiotowej (dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego – Urząd...) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdop). Z dotacji pokrywane są również wpłaty na PFRON, które w związku z powyższym również powinny korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58, tym samym nie powinien być płacony od nich podatek dochodowy. W tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 sierpnia 2009 sygn. ITPB3/423-274/09/AM oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 28 czerwca 2010 sygn. IPPB5/423-233/10-2/AM. Obie te decyzje wskazywały na to, że od wpłat na PFRON pokrywanych z dotacji podmiotowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 nie należy odprowadzać podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest - co do zasady dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty - art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2) ww. ustawy.

W odniesieniu do zaprezentowanego stanowiska własnego Wnioskodawcy podkreślić należy, iż katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 omawianej ustawy. Natomiast przepisy art. 16 zatytułowanego „Wyłączenia” traktują o wydatkach niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Biuro.

Działalność Wnioskodawcy jako działalność domu kultury jest bardzo szeroka i do jej głównych zadań należy:

  • Edukacja kulturalna młodzieży i wychowywanie jej poprzez sztukę,
  • Tworzenie, dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury,
  • Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród młodzieży,
  • Wzbudzanie zainteresowań młodzieży wiedzą i sztuką,
  • Promocja młodych twórców.

Swoją działalność statutową Wnioskodawca realizuje poprzez prowadzenie systematycznej działalności w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie kółek-klubów zainteresowań, prezentowanie dokonań kulturalnych (koncerty, wystawy, seanse teatralne).

W przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca w związku z prowadzeniem działalności oświatowej, kulturalnej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nadzór nad Instytucją sprawuje Prezydent miasta za pośrednictwem Biura.

Podstawą finansowania Wnioskodawcy jest dotacja podmiotowa otrzymywana z Biura. Stanowi ona ok 90% przychodów uzyskiwanych w całym roku. Otrzymywana dotacja pokrywa koszty działalności statutowej Instytucji, w tym również wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wnioskodawca wskazuje, iż wpłat dokonanych na PFRON w chwili obecnej nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o pdop).

Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Należy również wskazać, iż z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koreluje przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy, który stanowi, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy (w tym wydatki związane z wpłatami na PFRON) jest finansowania w 90% przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie dotacji podmiotowej. Otrzymana dotacja pokrywa koszty wpłat na PFRON.

W kontekście powyższego, skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop. Jednocześnie wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.