IBPBI/2/423-343/12/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (budżetu województwa) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, a więc czy w związku z opłatą na PEFON istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2012r. (data wpływu do tut. BKIP 30 marca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dokonania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków finansowych pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2012r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dokonania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków finansowych pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny :

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, dla której funkcję organizatora pełni województwo. Muzeum działa m.in. na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
  2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 z późn. zm.).

Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności dotacją podmiotową otrzymywaną z budżetu województwa oraz dochodami własnymi. Dochodami własnymi są opłaty za wstęp do obiektów muzeum oraz dochody z najmu otrzymywane od firm, które wynajmują od Muzeum niektóre obiekty i pomieszczenia oraz z tytułu umów o reklamę. Muzeum otrzymuje także darowizny od prywatnych donatorów na organizację festiwalu. Dochody własne pochodzą więc z działalności kulturalnej i gospodarczej prowadzonej zgodnie ze statutem i ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Uzyskane przez Muzeum dochody korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 47 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż wszystkie dochody muzeum przeznaczane są na cele statutowe, za wyjątkiem:

  • kwoty wydatkowanej na zorganizowanie imprezy artystycznej połączonej z poczęstunkiem dla donatorów,
  • składki na rzecz stowarzyszenia muzeów na wolnym powietrzu w Polsce z siedzibą w Toruniu,
  • wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON), zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z planem finansowym Muzeum wydatki ponoszone na opłaty PFRON finansowane są z części dotacji przekazywanej Muzeum z budżetu województwa. Dotychczas Muzeum stało na stanowisku, że równowartość dochodów ponoszonych na wpłatę opłat na PFRON podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż nie są one wydatkowane na cele statutowe Muzeum, a więc nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy. W związku z tym wpłaty na PFRON były przez Muzeum opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych od początku jego istnienia tj. od 2007 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (budżetu województwa) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, a więc czy w związku z opłatą na PEFON istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywane wpłaty na PFRON są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie dochodów własnych oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 tej ustawy w zakresie dotyczącym otrzymanej dotacji z budżetu województwa.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest m.in. działalność kulturalna, w części przeznaczonej na ten cel. Natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 47 cyt. wyżej ustawy wynika, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Mając na uwadze wskazaną regulację art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy ustawodawca wyłączył z kategorii kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane wymienionymi w niej dochodami (przychodami) - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy.

Wnioskodawca podnosi, że opłata na PFRON nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jest ona finansowana ze źródła, z którego przychody zwolnione są przedmiotowo z podatku (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Tym samym nie wpływa na zwiększenie dochodu do opodatkowania. wydatki jak i koszty sfinansowane ze źródła przychodów zwolnionych przedmiotowo są zatem neutralne z punktu widzenia podatkowego.

W związku z powyższym Muzeum stoi na stanowisku, że wpłaty dokonywane na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych sfinansowane uzyskaną z budżetu województwa dotacją nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zastrzec, iż przedmiotowa interpretacja indywidualna, zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem stanem faktycznego oraz zadanym pytaniem, dotyczy sytuacji kiedy wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokrywane są ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (budżetu województwa).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – co do zasady dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 tej ustawy).

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Następnie wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów należy analizować pod kątem możliwości zaliczenia ich do wydatków przeznaczonych na działalność statutową. Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Przepis powyższy, stosownie do ust. 1c art. 17 ustawy, nie ma zastosowania w:

  1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
  2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
  3. zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Natomiast z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy wynika, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Mając na uwadze wskazaną regulację art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawodawca wyłączył z kategorii kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane wymienionymi w niej dochodami (przychodami) – por. art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy.

W kontekście powyższego, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją „nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym”, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.